Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z MONTAŻEM

Przedmiot:

DOSTAWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z MONTAŻEM

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STARE MIASTO
ul. Główna 16B
62-571 Stare Miasto
powiat: koniński
tel. 63 2416216, fax 63 2416580
sekretariat@stare-miasto.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Stare Miasto
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 2416216, fax
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
WRAZ Z MONTAŻEM
w ramach zadania
pn.: ,,Zagospodarowanie placu przy stadionie
na gminny skwerek sportowej integracji w m. Rumin"
zgodnie
z dokumentacją projektową - zagospodarowanie terenu
oraz specyfikacją każdego z poszczególnych urządzeń
Zakres zamówienia:
1. DOSTAWA i montaż stołu do gry w szachy (chińczyka) w fundamencie..................- szt. 1
2. DOSTAWA i montaż stołu do pinponga w fundamencie..................................- szt. 1
3. DOSTAWA i montaż grilla betonowego w fundamencie .................................- szt. 1
4. DOSTAWA i montaż piłkarzyków w fundamencie .......................................-szt. 1
5. DOSTAWA i montaż tablicy z regulaminem w fundamencie..............................- szt. 1
6. DOSTAWA i montaż ławki ze stali nierdzewnej ...................................... - szt. 4
7. DOSTAWA i montaż koszy z blachy ..................................................- szt. 2

Dokument nr: IZP.271.3.9.2021

Składanie ofert:
III. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną/kurierem na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Stare
Miasto
ul. Główna 16b 62-571 Stare Miasto lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@stare-miasto.pl
2. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać skan podpisanej oferty wraz
z jednoczesnym przesłaniem drogą pocztową oryginału w postaci papierowej.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 13.09.2021r.
2. Informacja o złożonych ofertach oraz o wyniku postępowania zostanie przekazana oferentom drogą
elektroniczną , na podane w formularzu ofertowym adresy e-mail.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru
żadnej z ofert, w szczególności w sytuacji gdy oferowana cena najniższej oferty przekraczać będzie kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 15.10.2021r.

Wymagania:
VII. GWARANCJA
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia objęte przedmiotowym
zamówieniem na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty dokonania protokolarnego odbioru końcowego.
W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia na własny koszt powstałych wad i usterek
w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia przesłanego przez Zamawiającego
(dopuszcza się formę pisemną lub elektroniczną złożenia powiadomienia).
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, WYMAGANYCH W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W ramach składanej oferty należy przedłożyć:
- formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
- specyfikację techniczną zaproponowanych urządzeń i obiektów małej architektury
Dokumenty składane jako oryginały winny być opatrzone podpisem a kopie dokumentów potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy.
XIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia prac/realizacji umowy podwykonawcom.

Uwagi:
VIII. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi w formie przelewu na wskazany na fakturze
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT (Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć fakturę Zamawiającemu nie później niż do 3 dni od daty wystawienia). Podstawą
wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół końcowego odbioru wyposażenia.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Ceny wskazane przez Wykonawcę w formularzu cenowym są niezmienne w okresie realizacji zamówienia.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt o oparciu o poniższe następujące kryteria oceny ofert:
- cena oferty 100%
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:
cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
A = .............-..........................x 100 x 100%
cena brutto badanej oferty
W obliczeniu stosowane będzie zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku; w przypadku gdy na 3 miejscu po
przecinku znajdzie się liczba do 4 włącznie zaokrągla się w dół; w przypadku gdy na 3 miejscu po przecinku
znajdzie się liczba od 5 w górę zaokrągla się w górę. Ostatecznie Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
spośród ofert nieodrzuconych na podstawie ww. kryteriów oceny ofert. Kryteria stosowane są do każdego z
zadań oddzielnie.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczony od dnia następnego po upływie terminu
składania ofert.
XV. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym
XVI. WARUNKI UMOWY
1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określi projekt umowy, który zostanie przesłany do
akceptacji wybranemu wykonawcy.

Kontakt:
II. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Korespondencja dotycząca przedmiotu zamówienia winna być opatrzona identyfikatorem sprawy
i kierowana na adresy korespondencyjne wskazane w pkt. III. W przypadku kierowania korespondencji drogą
tradycyjną (poczta/kurier) Oferent winien uwzględnić terminy doręczeń wybranego operatora pocztowego/firmy
kurierskiej.
2. Wyjaśnień w zakresie przedmiotu Zamówienia udzielają:
Radosław Kaczmarek - tel. 63 2416216 wew. 228
Klaudia Andrzejak - tel. 63 2416216 wew. 232

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.