Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
4950z ostatnich 7 dni
19976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT POMIESZCZEŃ W PRACOWNI ANGIOGRAFICZNEJ

Przedmiot:

REMONT POMIESZCZEŃ W PRACOWNI ANGIOGRAFICZNEJ

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 70
59-300 Lubin
powiat: lubiński
76 8 460 235
lrudnicki@mcz.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=473743
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: 76 8 460 235
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT POMIESZCZEŃ W PRACOWNI ANGIOGRAFICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA MCZ S.A.
Opis postępowania Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont części pomieszczeń w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w budynku Szpitala D-40 "MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie.
I. Zakres prac oraz pomieszczenia objęte pracami remontowymi zostały opisane w Załączniku nr 5.
II. Dodatkowo w zakresie prac należy uwzględnić:
1. Demontaż, wyniesienie, utylizacja wyposażenia meblowego.
2. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach.
3. Wykonanie pomiarów elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach.
4. Po zakończeniu prac elektrycznych wszystkie nowe przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
5. Realizacja zadania obejmuje wykonanie ewentualnych robót dodatkowych - ukrytych oraz towarzyszących, niezbędnych do realizacji zadania.
6. Przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej.
7. Utylizacja odpadów.
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót/prac w czynnym obiekcie, w czasie niezakłócającym pracę poszczególnych komórek organizacyjnych, każdorazowo uzgadniając czas pracy z wyznaczonymi osobami ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że prace ciężkie realizowane będą w większości
w godz.ch popołudniowych, tj. po godz. 14:00.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów m.in. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty itp. użytych materiałów.
10. Naprawa miejscowa powłok ściennych, tynkowanie, szpachlowanie - wszelkie miejsca, w których będą wykonywane prace budowlane (rozkucia, przekucia, przewierty, demontaż stolarki drzwiowej itp.) muszą zostać doprowadzone do stanu wizualnie zbliżonego z wyglądem miejsca otaczającego oraz pierwotnego i nie mogą być w stanie pogorszonym
Zamawiający umożliwia odbycie wizji w miejscu objętym postępowaniem przetargowym celem przygotowania szczegółowej kalkulacji.
Uwaga: W przypadku braku dostępności materiałów tj. stolarka okienna, drzwiowa termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu.
Grupa asortymentowa B0201 - Usługi remontowe obce- bieżące
B0202 - Usługi budowlane
B0204 - Montaże i demontaże
B0205 - Pozostałe usługi techniczo-budowlane
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MCZ/FA/21/83579

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=473743

Data i godz. zakończenia czasu na składanie ofert 2021-09-13 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2021-09-09 10:00

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką lub Spółkami z grupy Kapitałowej KGHM P.M. S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Dostawcy
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1
b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2
c) Formularz ofertowy - Załącznik nr 3
d) Wykaz min. 3 wykonanych prac w okresie ostatnich 5 lat - Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych prac, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, potwierdzający doświadczenie w zakresie podobnych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia (zgodnie z załączonym wykazem wykonanych robót / dostaw / usług* zawierającym: rodzaj i zakres zamówienia, wartość netto, termin realizacji oraz adres i numer telefonu Zamawiającego) wraz
z załączonymi referencjami lub protokołami odbioru, stwierdzającymi
ich należyte wykonanie
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Wymagane dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu.
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAĆ W KWOCIE NETTO.
Postanowienia umowy/ zlecenia 1. Termin realizacji zadania: od 14 do 30 dni.
2. Rozliczenie fakturą jednorazową po dokonanym bezusterkowym odbiorze robót.
3. Termin płatności 60 dni od daty otrzymania sprawdzonej faktury przelewem na konto Wykonawcy.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru robót.
5. Okres gwarancji :proponuje Wykonawca od 36-60 miesięcy
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną z tytułu prowadzenia robót.
7. Wykonawca przyjmuje do stosowania przepisy BHP i p.poż. obowiązujące na terenie ,,Miedziowego Centrum Zdrowia" S.A.
8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości na stanowiskach pracy i w jego otoczeniu.
9. Za każdy dzień zwłoki w opóźnieniu realizacji zlecenia oraz usunięcia usterek zleceniodawca może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto.
UWAGI:
a) Brak możliwości składania ofert częściowych
b) Zamawiający może odstąpić od całości lub części procedury przetargowej.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Łukasz
Nazwisko: Rudnicki
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 70
Miejscowość: 59-300 Lubin
Kod pocztowy: Lubin
Email: lrudnicki@mcz.pl
Telefon: 76 8 460 235

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.