Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją i doposażeniem placu zabaw

Przedmiot:

Wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją i doposażeniem placu zabaw

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 20 10 240;
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 20 10 24
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w trybie
zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych związanych z modernizacją i doposażeniem placu zabaw przy
ul. Francesco Nullo 13 dla zadania Budżetu Obywatelskiego edycji VII pn.:
,,Bezpieczny i przyjazny plac zabaw", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, na
podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wymagania i warunki
związane z realizacją zamówienia określa również załączony wzór umowy.

Dokument nr: NP.26.1.360.21.DO

Składanie ofert:
5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w wymaganym
czasie i terminie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, albo jako skan podpisanych dokumentów, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl
6. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 13.09.2021r. do godz. 10:00, na adres
e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
16. Termin realizacji zadania w zakresie podstawowym oraz w zakresie objętym
prawem opcji do dnia 01.12.2021r., a Zamawiający zakłada, iż podpisanie umowy
nastąpi w terminie do dnia 24.09.2021r., a w przypadku podpisania umowy w
terminie późniejszym termin realizacji może zostać przesunięty o stosowną liczbę
dni opóźnienia

Wymagania:
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1129), gdyż wartość zamówienia jest poniżej
wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, tj. 130 tys. zł netto.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 37/2020
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień
publicznych w ZZM w Krakowie.
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać, w
zalecanym terminie na co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania
ofert,
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail:
zamowienia@zzm.krakow.pl
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania
opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia,
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
9.1 posiadał zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
9.2 posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.3 znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia,
9.4 posiadał zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia,
czyli:
9.4.1 dysponować osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadającą co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie
w nadzorowaniu lub kierowaniu dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w
zakresie
budowy/przebudowy/remontu
obiektów
budowlanych
wraz
z zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom,
9.5 nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
tj.:
9.5.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził
szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź też
wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia niniejszego
postępowania,
9.5.2 nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
9.5.3 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie
została podjęta przez Wykonawcę uchwała o likwidacji,
9.5.4 sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie pkt. 9 ppkt 9.1 - 9.3. a ocena spełnia warunków opisanych
w pkt. 9 ppkt 9.4 i braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 9.5, dokonana
zostanie na podstawie oświadczeń zawartych w treści oferty.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2020r. poz. 220, z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami
dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług
transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1117 z późn. zm.).
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy
oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień,
prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej
ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia, osób przewidzianych
do realizacji zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej
lub zawodowej, etc.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami
zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona po upływie
terminu składania ofert oraz jeżeli uzna w szczególności, iż oferta nie spełnia
warunków i wymagań zapytania w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia,
albo jej treść nie odpowiada treści zapytania, bądź jest ona niezgodna z przepisami
prawa, a także jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości, co do jakości oferowanego
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie gwarantuje
należytego wykonania umowy, albo nie wykaże spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, bądź zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z
postępowania.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń i dokumentów,
ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub uzupełnienia, jak również negocjować
treść ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz równego
traktowania Wykonawców.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść
ofert, w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu
zamówienia, ulepszania ofert oraz dotyczących kryteriów oceny i porównania ofert z
zachowaniem zasad przejrzystości postępowania oraz uczciwej konkurencji.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.