Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pionów wodociągowych

Przedmiot:

Wymiana pionów wodociągowych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Hugo Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. +48 58 628-41-00, fax +48 58 620-72-43
przetargi@zbilk.gdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 58 628-41-0
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający ogłasza zapytanie ofertowe na zadania o nazwie:
,,Wymiana pionów wodociągowych wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,
usytuowanych w mieszkaniach nr 1,2,3,4,7, na strychu i w piwnicy oraz wymiany
instalacji wody zimnej i ciepłej w mieszkaniu nr 1 przy Ul. Wójta Radtkego 44
w Gdyni, stanowiących własność Gminy Gdynia".
2. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK) tj. poniżej
kwot o których mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. z późn.zm.)
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji prac
obejmujących w szczególności:
- rozkucie przegród z ukrytymi przewodami, pionami, podejściami
- demontaż pionów i podejść
- demontaż przyborów sanitarnych
- odkucie i unieczynnienie kratek ściekowych
- montaż pionów, podejść, urządzeń sanitarnych
-zamurowanie przekuć i bruzd z wygładzeniem ścian, stropów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/umowy, zakres robót oraz warunki
realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze Warunków Umowy wraz z załącznikami
stanowiącym Załącznik nr 2 do treści Zapytania Ofertowego.
Przedmiot zamówienia jest określony za pomocą następujących kodów CPV:
1) 45000000 - Roboty budowlane;
2) 45232460 - Roboty sanitarne;
3) 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;
4) 45330000 - Hydraulika i roboty sanitarne;
5) 45332200-Hydraulika;
6) 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków;
7) 45320000 - Roboty izolacyjne;
8) 45231110-Kładzenie rurociągów;
9) 45231113 - Poziomowanie rurociągów;
10) 45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
11) 45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do
odprowadzania ścieków;
12) 45300000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych;
13) 45320000 - Roboty izolacyjne

CPV: 45000000, 45232460, 45232410, 45330000, 45332200, 45231300, 45320000, 45231110, 45231113, 45232400, 45232440, 45300000

Dokument nr: ZBILK.IZ.MK.241.36.2021

Składanie ofert:
12. Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (wraz z wypełnionym i załączonym
kosztorysem ofertowym) do dnia 14.09.2021 do godz. 09:00 - drogą elektroniczną
na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@zbilk.gdynia.pl lub w formie papierowej na
adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, Ul. Hugo Kołłątaja 1,81-332
Gdynia w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Mieszkańca (wejście od ulicy
Wolności). Oferty złożone w postaci elektronicznej, winny być sporządzone w formie
skanu oryginału oraz muszą zawierać podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe
złożenie oferty. Zaleca się, aby złożyć ofertę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Oferta w formie papierowej winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową
kopercie oznaczonej:
,,Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni (adres ...,) ,,nazwa
postępowania", nie otwierać przed.... r. godz...."

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamówienie: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji: Gdynia, Ul. Wójta Radtkego 44

Wymagania:
4. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Podstawą obliczenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu umowy jest
sporządzona przez Wykonawcę wycena obejmująca wszelkie należności
Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
pełnego zakresu prac (robocizna, materiały, sprzęt, opłaty, podatki).
2) Wycena musi zawierać:
- stawkę roboczogodziny w zł
- % kosztów pośrednich
- % zysku stanowiących podstawę do obliczeń cen jednostkowych
- cenę materiału wraz z kosztami zakupu
- cenę pracy sprzętu
3) Wykonawca określi wszystkie elementy zamówienia określone w wycenie:
- wszystkie pozycje wyceny muszą zawierać cenę jednostkową zaokrągloną do
dwóch miejsc po przecinku
- cena jednostkowa każdej pozycji wyceny musi obejmować koszty bezpośrednie,
koszty ogólne, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez
Wykonawcę, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty
i należności związane z wykonaniem prac, odpowiedzialności materialnej
i zobowiązaniami Wykonawcy wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy
oraz przepisów dotyczących wykonania przedmiotu umowy.
4) Za ustalenia ilości prac i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ceny ofert odpowiada wyłącznie Wykonawca.
5) Wartość robót stanowi suma wartości wszystkich pozycji ujętych w wycenie,
powiększona o podatek VAT.
6) Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą
w polskich złotych.
7) Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokrąglenia- poniżej 5, końcówkę pominąć, powyżej i równe
pięć należy zaokrąglić w górę).
9. Warunek udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonana została minimum
jedna robota budowlana w zakresie wymiany pionów wod.-kan. w budynku
wielorodzinnym i zamieszkałym o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto.
10. Sposób przygotowania oferty
1) Wraz z ofertą należy złożyć dokument (dokumenty), z którego wynika prawo
osoby (osób) do reprezentacji Wykonawcy - podpisania oferty i innych
dokumentów składanych razem z ofertą, za wyjątkiem sytuacji, jeżeli
Zamawiający może uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. póz. 507).
2) Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku gdy umocowanie
do podpisania oferty nie wynika z dokumentów wskazanych w pkt 1) (nie
wynika, że osoba, która reprezentuje Wykonawcę w przedmiotowym
postępowaniu była uprawniona do podpisania oferty i innych dokumentów
składanych wraz z ofertą), Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo.
3) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz
dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i
kadrowym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 2
stanowiącym wzór warunków umowy.
4) Na ofertę składa się Formularz ofertowy którego wzór stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze sporządzonym na podstawie
dokumentacji (Załączników nr 4-7 do wzoru warunków umowy) kosztorysem
ofertowym oraz wykazem robót budowlanych (Załącznik nr 3).
5) Na poświadczenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 9 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z formularzem
oferty:
- wykaz robót budowlanych którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego wraz z podaniem jej/ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których robota/y budowlana/e ta/e została/y wykonana/e, oraz
załączeniem dowodów określających, czy ta/e robota/y budowlana/e została/y
wykonana/e należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota/y budowlana/e
została/y wykonana/e, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
UWAGA:
niewpisanie do formularza ofertowego wartości dotyczących ceny lub brak
załączonego kosztorysu ofertowego iak i wykazu robót budowlanych (Załącznik nr
3) stanowiących integralna cześć oferty równoważne jest z niezłożeniem oferty a
tvm samym z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego
11. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego
doświadczenia zawodowego, Wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał wymaganą/e
robotę budowlaną/e.

Uwagi:
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
6. Kryteria oceny ofert:
1) Przy wyborze oferty dla zamówienia Zamawiający będzie kierował się
następującym kryterium:
Cena oferty - 100% wynagrodzenia brutto za realizację zamówienia
2) Oferty oceniane będą według następującego wzoru
4)Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyskała największą
ilość punktów.
7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21 dni od otrzymania faktury przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
(zgłoszony do właściwego US).
8. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od upływu
terminu składania ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.