Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia

Przedmiot:

Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
telefon: 32 459 73 00, 32/45 97 363, 32/45 97 365
inwestycje@powiatraciborski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 32 459 73 0
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Raciborski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu".
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji obejmującej - montaż paneli fotowoltaicznych z dostosowaniem instalacji odgromowej oraz modernizacja istniejącego oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
Przedmiot zamówienia, obejmuje:
1) pozyskanie niezbędnych map do opracowania projektu,
2) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji,
3) wykonanie ekspertyzy technicznej dla dachu budynku, na którym planuje się montaż paneli fotowoltaicznych,
4) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w branży elektrycznej i architektura (z uwzględnieniem ekspertyzy technicznej, o której mowa w ppkt 3 oraz wymagań przeciwpożarowych),
5) wykonanie przedmiaru robót,
6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
7) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
1
8) uzgodnienie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869),
9) uzyskanie niezbędnych wymaganych innych uzgodnień (w tym z Miejskim Konserwatorem Zabytków), koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych i realizacji przedmiotowego zadania.
Instalacje paneli fotowoltaicznych winny zostać zaprojektowane dla zakładanego zużycia energii elektrycznej po wykonaniu wymiany opraw oświetleniowych na LED w budynku placówki.
Zamawiający podaje zużycie energii elektrycznej latach 2019 i 2020 w placówce:
- 12 797kwh/rokw2019r.
- 9721 kwh/rok w 2020r.
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w budynku, zostanie zaprojektowana na wszystkich kondygnacjach użytkowych na podstawie wykonanej inwentaryzacji.
Zamawiający podaje kubaturę, powierzchnię użytkową i powierzchnię zabudowy budynku:
- kubatura: 6 472,00 m3
- powierzchnia użytkowa: 1 264,11 m2
- powierzchnia zabudowy: 404,53 m2
Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: SI.7011.29.2021

Otwarcie ofert: 3) Oferty zostaną otwarte w dniu 14.09.202lr. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 - pokój nr 312 w budynku B.

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 14.09.2021r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta w budynku B lub w postaci elektronicznej wysyłając na adres e-mail: inwestycje@powiatraciborski.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do 70 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 202lr. poz. 1129 z późń. zm.).
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą która opracowała min. dwie dokumentacje projektowe na montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW.
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać spełnienie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczenia i informacji otrzymanych od wykonawcy zawartych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1) Na ofertę składają się wypełniony formularz OFERTY - zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
5)* Oferta musi być podpisana przez wykonawcę - osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
2
oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty - w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6)* Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
7) Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę.
8) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9)* Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 10)* Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz oraz opisane:
OFERTA do zapytania ofertowego nr SI. 7011.29.2021 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zabudowa paneli fotów oltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu". NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.09.202lr. godz. 10.00."
11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według takich samych zasad jak złożenie oferty - w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie) z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
13) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2) Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom.
8. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert.
8.1. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca określa cenę za realizację przedmiotu zamówienia poprzez jej podanie w formularzu OFERTY, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Podana przez Wykonawcę cena będzie stanowiła łączne, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ta musi zatem obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zamówienia, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem, a także podatek VAT, zastosowane upusty, rabaty i inne.
3
3) Podana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) - cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4) W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
8.2 kryterium oceny ofert.
1) Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i ich znaczenie: ,,Cena oferty" Znaczenie (waga) kryterium : 100%
Do realizacja zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto, obliczoną przez Wykonawcę według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i podaną w formularzu OFERTY, która nie będzie podlegała odrzuceniu.
9. Wynik postępowania i umowa.
1) Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) Pisemna umowa w sprawie udzjelenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Do umowy wprowadzone zostaną w szczególności postanowienia punktu 3 zapytania ofertowego stanowiące opis przedmiotu zamówienia.
4) Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wykonawcą, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia na każdym etapie postępowania poprzedzającym zawarcie umowy.

Kontakt:
2) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Roman Peikert - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, numer telefonu 32/45 97 363
b) Zygfryd Kostka - Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju, numer telefonu 32/45 97 365

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.