Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
902z dziś
5358z ostatnich 7 dni
20246z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji

Przedmiot:

Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
powiat: kielecki
tel.: 41 31 15010,41 3115511 faks: 41 3115 114
bodzentyn@post.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bodzentyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41 31 15010,41
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto pn.
Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.,,
Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II Ul. Langiewicza, Ul. Kościelna, parking, plac targowy".
2. Tryb udzjelenia zamówienia:
W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, postępowanie o
udzielenie zamówienia przeprowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2021 Burmistrza Miasta
i Gminy Bodzentyn z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Bodzentynie dla zamówień o wartości 130 000,00 zł netto, do których nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 r. poz.
1129 z późn. zmianami)
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją
pn.,, Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II Ul. Langiewicza, Ul. Kościelna, parking, plac targowy".
Inwestycja była przedmiotem zamówienia klasycznego w trybie podstawowym nr ogłoszenia BZP
2021/BZP 0009767/01 z dnia 2021 06-29.
W ramach inwestycji realizowane będą 3 zadania tj:
Zadanie 1: ,,Przebudowa Ul. Kościelnej, budowa parkingu na działce nr 3235, 3234/6, budowa
placu targowego na działce nr 733/2 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, monitoringu
wizyjnego oraz elementów małej architektury" w tym m.in.:
o Budowę drogi wewnętrznej - Ul. Kościelnej o długości 70,Om;
o Budowę obustronnego chodnika;
o Budowę parkingu dla samochodów osobowych w ilości 58szt.;
o Budowę placu targowego;
o Budowę szaletu miejskiego o powierzchni 35,0m2
o Budowę elementów małej architektury;
o Budowę sieci kanalizacji deszczowej;
o Budowę sieci oświetlenia ulicznego;
o Budowę kanału technologicznego;
o Budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej elektroenergetycznej;
o Wycinkę kolidujących drzew i krzewów;
o Rozbiórkę obiektów budowlanych.
Zadanie 2a: Przebudowa ulicy Langiewicza w Bodzentynie w zakresie przebudowy ulicy
Langiewicza (dł. 130m), w tym m.in.;
o odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników z kostki granitowej po budowie i przebudowie
infrastruktury na powierzchni ok. 1329 m2 w obrębie działek 2984/1, 2985,4316;
o odtworzenie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na pow. ok. 594 m2, 7
chodników z kostki betonowej ok. 16m2 oraz krawężników betonowych przy budowie i przebudowie
infrastruktury (dz. nr 2984/2, 2982, 2970);
o budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej zgodna z projektami branżowymi
Dział 2, 3, 4 Projektu budowlanego, w tym:
o Budowę kanalizacji deszczowej 0300-400 o dł. 295mb na działkach 2984/1, 2984/2, 2982, 2970,
2985
o Budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego na dł. ok. 123m na działce 2984/1 oraz budowa
przyłączenia kablowego do sieci na dł. ok. 23m na działkach 2984/1, 2984/2.
o Przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na linie kablową
na działkach 2984/1, 2984/2 na długości łącznie ok. 102mb.
o Budowę nowego odcinka sieci wodociągowej 0125 wraz z przyłączami do budynków oraz rozbiórka
istniejącej na działkach 2984/1, 2984/2 na długości łącznie ok. 136m,
o Budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej 0200 oraz przebudowie istniejącego odcinka
kanalizacji sanitarnej wraz z nowymi i istniejącymi przyłączami na działkach 4316, 2984/1, 2984/2 na
dł. łącznie ok. 173mb,
o Budowę kanalizacji kablowej (kanału technologicznego) na długości ok. 231 mb.
Zadanie 2b: Przebudowa ulicy Langiewicza w Bodzentynie w zakresie przebudowy włączenia
ulicy Langiewicza i Armii Krajowej do drogi wojewódzkiej Nr 752 (od km 14+698 do km
14+712), w tym m.in.
o odtworzenie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na pow. ok. 145 m2, chodników z kostki
betonowej ok. 14,5m2 oraz krawężników betonowych przy budowie i przebudowie infrastruktury
podziemnej na działce 2984/2,
o budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej zgodnie z projektami branżowymi
Dział 2, 3, 4 Projektu budowlanego w tym:
o Budowę kanalizacji deszczowej 0300-400 o dł. 13 mb,
o Przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na linie kablową
dł. ok. 13,5m,
o Budowę przyłącza wydzielonego oświetlenia ulicznego ulicy Langiewicza,
o Przebudowę polegająca na budowie nowego odcinka sieci wodociągowej 0125 wraz z przyłączami
na dł. ok. 1 Im, 8
o Przebudowę polegająca na budowie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na
długości łącznie ok. 23,5 mb,
o Budowę kanału technologicznego na długości ok. 13,5mb.
Zadanie 3: Budowa odwodnienia Ul. Pasieka i odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej
w msc. Bodzentyn gm. Bodzentyn:
o odtworzenie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej o dł. 143 mb na pow. ok. 576 m2
o budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV 0400mm - 96,3 m, 05OOmm -59,9 m, 06OOmm -165,5 m
ze studniami rewizyjnymi 01200mm, 01500mm, 02000mm i studzienkami ściekowymi 05OOmm
wraz z włączeniem ich poprzez przykanaliki z rur PCV 0200mm do kanalizacji deszczowej;
o budowa separatora lamelowego PSW LAMELA 30/300 wraz z osadnikiem 02OOcm V = 3,5 m3;
o zakończenie kanalizacji deszczowej wylotem betonowym prefabrykowanym z kratą zabezpieczającą
do rzeki Psarki
4. Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem
inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
- organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji,
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających,
- opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem
zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
- przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych,
- udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
- potwierdzanie wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia wad,
- wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
- żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub
pozwoleniem na budowę,
- kontrola terminowości wykonywania robót,
- ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację robót budowlanych,
- zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na
terenie budowy nieprawidłowościach,
- udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji
zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie
protokołów z narad. Narady w trakcie trwania budowy odbywać się będą co najmniej raz w tygodniu
przy udziale kierowników budowy wszystkich branż,
- informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość
oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla
Zamawiającego,
- zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
- dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności
prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę,
- przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego inwestycji w tym w szczególności
odebranie od Wykonawcy mi.in. certyfikatów, atestów, decyzji oraz potwierdzenie w dokumentacji
budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę
do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora.
- dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego, skutecznego sprawowania
nadzoru, z zastrzeżeniem, że wymagany jest pobyt inspektora nadzoru na placu budowy minimum
4 razy w miesiącu. Obecność inspektora nadzoru dokumentowana będzie wpisami do dziennika
budowy. Wizyty nie odnotowane w dzienniku budowy będą zapisywane w innych dokumentach m.in.
protokołach z narad, listach obecności. W nagłych przypadkach wymagających obecności inspektora
nadzoru np. awarie, wypadek podczas realizacji robót, uszkodzenia istniejącej infrastruktury,
Inspektor będzie musiał się stawić na placu budowy w ramach wynagrodzenia umownego nawet
w sytuacji gdy liczba wizyt będzie przekraczała liczbę wizyt wskazanych powyżej.
- w sytuacjach przestoju prac częstotliwość pobytu Inspektora będzie można za zgodą Zamawiającego
ograniczyć.

Składanie ofert:
7.1.Oferta powinna być przesłana lub złożona w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie,
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn (sekretariatu do 10.09.2021 r. do godz.: 12:00..

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy na realizację robót to
14.09.2021 r.
Roboty budowalne objęte inwestycją pn.,, Rewitalizacja Miasta Bodzentyn -etap II Ul. Langiewicza.
ul. Kościelna, parking, plac targowy" będą realizowane w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania
umowy.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu.
5.1.0 udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Na potwierdzenie ww. warunku należy przedłożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
zapytania ofertowego.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie:
Na potwierdzenie ww. warunku należy przedłożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
zapytania ofertowego .
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
> co najmniej jedną osobą - przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży
drogowej, posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w
zakresie branży drogowej na minimum dwóch budowach gdzie wartość inwestycji
wynosiła nie mniej niż 2 000 000, 00 zł brutto.
> co najmniej jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
archeologicznych - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami archeologicznymi
posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie
robót archeologicznych na minimum dwóch budowach.
> co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
elektrycznych - posiadającą uprawnienia elektryczne do kierowania robotami elektrycznymi
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia elektryczne do kierowania robotami
elektrycznymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży
elektrycznej, posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
w zakresie branży elektrycznej na minimum dwóch budowach gdzie wartość inwestycji
wynosiła nie mniej niż 2 000 000, 00 zł brutto.
> co najmniej jedną osobą - przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
> wod-kan. - posiadającą uprawnienia wod-kan. do kierowania robotami wod-kan. bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia elektryczne do kierowania robotami
wd-kan. bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży
wod-kan. posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w
zakresie branży elektrycznej na minimum dwóch budowach gdzie wartość inwestycji
wynosiła nie mniej niż 2 000 000,00 zł brutto.
Przedmiotowe informacje powinny być zawarte w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 3
do zapytania ofertowego.
d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Na potwierdzenie ww. warunku należy przedłożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem
nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:
a) oferta wg załączonego wzoru (Załączniku nr 1- formularz ofertowy).
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań
kapitałowych z Wykonawcą (Załącznik nr 2).
c) wykaz osób (Załącznik nr 3) do wykazu należy załączyć kopię dokumentów poświadczających
posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej
Izbie Inżynierów Budownictwa wskazanych w wykazie osób.
d) oświadczenie RODO (Załącznik nr 4).
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem
Oferta na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
ramach inwestycji pn.,, Rewitalizacja Miasta Bodzentyn -etap II ul. Langiewicza, ul. Kościelna,
parkingi plac targowy
7.2.0ferty złożone po terminie lub niezgodne z zapytaniem ofertowym nie będą rozpatrywane.
7.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Kryteria oceny ofert
Kryterium cena - 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów
w ostatecznej ocenie punktowej.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalna ilość punktów -100 otrzyma
oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
P= C,,/Cb*100%
gdzie:
P- liczba punktów przyznanych Wykonawcy
C,, - najniższa zaoferowana cena
Ch - cena ofert badanej
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności
względem Wykonawcy, w tym odszkodowawczej.
10. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania
przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.
11. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia na roboty
budowalne lub opóźnień w wykonaniu tego zamówienia termin realizacji umowy na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru zostanie przedłużony o czas do zakończenia i odbioru robót budowlanych.
Przedłużenie terminu realizacji zostanie dokonane poprzez sporządzenie aneksu do umowy.
W przypadku gdy opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych przekroczy 30 dni kalendarzowych,

Kontakt:
12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
o Aleksandra Sikora- Kierownik Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych, nr tel. 41
3115 010 wew. 28.
o Piotr Szafraniec Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych, nr tel.
41 3115 010 wew. 45.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.