Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032, +48 (22) 257-22-23,, tel. +48 62 765 44 33
umkalisz@um.kalisz.pl
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/38325/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel.:+48 62 7654300
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
ZAPYTANIE OFERTOWE
(ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)
1. Nazwa Zamówienia
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa budynku Centrum
opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu przy Ul. Żwirki i Wigury 10" w podziale na
3 Części.
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie usługi
polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa
budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu przy Ul. Żwirki
i Wigury 10" w podziale na niżej wymienione Części:
a) Część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; czas pobytu
niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 230 r-g,
b) Część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład
85 r-g,
c) Część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych; czas pobytu niezbędny do
nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 30 r-g.
Zadanie nad którym będzie pełniony przedmiotowy nadzór inwestorski
realizowane jest w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej ,,Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego ze środków
Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Mając
na uwadze powyższe, w ramach realizacji zamówienia mogą
obowiązywać szczegółowe zasady rozliczania częściowego i końcowego
inwestycji.
Uwaga!!!
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, w tym
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót (STWiOR) dotycząca zadania nad którym ma być sprawowana usługa
pełnienia nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie internetowej
Platformy, tj. pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl --> Lista
postępowań PZP --> W toku --> WRM.2711.5.2021 ,,Budowa budynku Centrum
opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu przy Ul. Żwirki i Wigury 10"
(https://miastokalisz. eza ma wiajacy. pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/3
4019/details).
4.2. Zakres obowiązków w ramach pełnionej funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego obejmuje w szczególności:
1) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane, ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów,
2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót (STWiOR),
3) współudział w przekazaniu placu budowy,
4) zapewnienie realizacji nadzorowanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) uzyskiwanie od wykonawcy robót certyfikatów materiałowych i innych
niezbędnych dokumentów dla wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych przed ich wbudowaniem,
6) nadzór i kontrola nad terminową realizacją inwestycji,
7) Organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych raz na
dwa tygodnie z udziałem Zamawiającego wraz ze sporządzeniem
w terminie 3 dni protokołów ze spotkań i dostarczeniem ich uczestnikom
spotkań, (dotyczy Części 1)
7) *udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych organizowanych raz na
dwa tygodnie, z udziałem Zamawiającego, (dotyczy Części 2 i Części 3)
8) egzekwowanie od wykonawcy robót postanowień umowy na roboty
budowlane oraz zgodności stosowanych wyrobów budowlanych z ofertą
wykonawcy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót,
9) sprawdzanie, zatwierdzanie i odbiór wykonywanych robót budowlanych
wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynnościach odbiorowych
(odbiory częściowe, w tym odbiór końcowy), nadzór nad przygotowaniem
dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu ww. odbiorów,
*potwierdzanie protokołów z przeprowadzonych rozbiórek, (dotyczy Części
1)
10) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez
wykonawcę robót,
11) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między
dokumentacją, a stanem faktycznym na terenie budowy,
12) współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski i zgłaszanie
zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i dokonywanie z projektantami
stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
13) rozwiązywanie, w porozumieniu z Zamawiającym, bieżących problemów
technicznych powstałych w trakcie realizacji robót,
14) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji
projektowej i uzyskanie zgód projektantów na te zmiany z zachowaniem
zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w SWZ,
15) zlecanie wykonawcy robót wykonywania dodatkowych badań materiałów
lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy
robót,
16) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
17) doradztwo i współpraca z Zamawiającym w sprawach związanych
z roszczeniami lub sporami dotyczącymi realizacji umowy na roboty
budowlane oraz z problemami mogącymi pojawić się podczas realizacji
robót,
18) tworzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie prowadzenia inwestycji
dokumentującej postęp robót (w tym roboty zanikające) wraz
z przekazaniem nieodpłatnie na podstawie zawartej umowy na rzecz
Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wraz z prawami zależnymi, z dniem przekazania
dokumentacji fotograficznej, do ww. dokumentacji,
19) wsparcie Zamawiającego podczas prowadzonych przez instytucje
zewnętrzne kontroli związanych z realizacją nadzorowanych robót, na
życzenie Zamawiającego udział w ww. czynnościach kontrolnych,
20) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót,
o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania
robót poprawkowych,
21) poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
22) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzonych przez organy nadzoru
budowlanego,
23) sprawdzanie ilości i wartości wykonywanych robót w oparciu o kosztorys
ofertowy,
24) poświadczenie terminu zakończenia robót,
25) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia,
26) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz
urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy
realizacji robót zgodnie z projektami, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót,
27) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących
nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
28) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową
o wykonawstwo, wymaganiami dokumentacji projektowej, bezwzględnie
obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną,
29) dokonanie szczegółowego rozliczenia w zakresie prowadzonego przez
siebie nadzoru,
30) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad lub awarii
dotyczących wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót
gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady,
31) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione wyżej, które okażą się
konieczne dla prawidłowej realizacji nadzorowanych robót oraz
zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: WRM.2710.130.2021

Otwarcie ofert: 12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021r. o godz. 12.15 w pokoju nr 307
mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy
ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu (Wydział Rozwoju Miasta).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/38325/details
12.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl do dnia 14.09.2021r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonywał będzie swoje obowiązki:
1) w zakresie realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy do dnia
29 sierpnia 2022 r.,

Wymagania:
2. Tryb i rodzaj udzielanego zamówienia
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartości
zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych).
2.2. Rodzaj zamówienia: usługa.
UWAGA!
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga przesyłania korespondencji,
oświadczeń oraz złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej ,,Platformą".
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane są
na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (zakładka pn.: ,,Lista przetargów wyłączonych
z Pzp").
Złożenie oferty za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta (rejestracji
Wykonawcy) na portalu ONEPLACE, która trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu
niezbędnego na dokonanie wyżej wymienionej czynności, jak i zapoznanie się
z zasadami składania oferty, złożenia oferty na Platformie i opatrzenia jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem osobistym.
Warunkiem założenia konta (dokonania rejestracji Wykonawcy) na portalu
ONEPLACE jest akceptacja regulaminu portalu ONEPLACE.
W przypadku problemów z obsługą konta, korzystaniem z Platformy,
a w szczególności dotyczących: założenia konta, zalogowania się na konto,
złożenia oferty, komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie
pytania, prośby o wyjaśnienie prosimy kierować bezpośrednio do operatora
Platformy
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów
komunikacji:
^telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,
2) czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl,
3) e-mail: oneplace@marketplanet.pl,
lub inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie Platformy.
Ponadto na Platformie operator Platformy udostępnił opracowane przez siebie
instrukcje.
4.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jedną Część,
dwie Części lub wszystkie Części.
4.5. Wszystkie czynności, o których mowa w pkt 4.2. niniejszego zapytania
ofertowego (za wyjątkiem pkt 4.2.18 niniejszego zapytania ofertowego)
muszą być wykonywane osobiście przez osoby wskazane przez Wykonawcę
do pełnienia poszczególnych funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do posiadania uprawnień
do prowadzenia nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.7. Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nie mogą pozostawać z wykonawcą robót budowlanych, które
nadzorują w takim stosunku prawnym (np. umowa o pracę, umowa zlecenia,
umowa o dzieło) lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości
co do ich bezstronności.
2) w zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych -
w okresie 7-letniej gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady
przewidzianej na wykonane zadanie, liczonej od daty podpisania końcowego
protokołu odbioru.
6. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy 1 i projekt
umowy 2 stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki udziału w postępowaniu
8.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy skierują do realizacji zamówienia:
1) w przypadku składania oferty na Część 1 - osobę do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń spełniająca łącznie niżej wymienione
wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
- pełniła należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, w ramach jednej umowy, funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu Prawa
budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nad robotami, polegającymi na budowie lub przebudowie budynku
0 wartości robót budowlanych brutto nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN;
2) w przypadku składania oferty na Część 2 - osobę do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych spełniająca łącznie niżej wymienione
wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,
i kanalizacyjnych;
- pełniła należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, w ramach jednej umowy, funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu Prawa
budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nad robotami, polegającymi na budowie lub
przebudowie budynku co najmniej w zakresie wykonania instalacji:
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz kotłowni;
3) w przypadku składania oferty na Część 3 - osobę do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
spełniająca łącznie niżej wymienione wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- pełniła należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, w ramach jednej umowy, funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu Prawa
budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami,
polegającymi na budowie lub przebudowie budynku co najmniej
w zakresie wykonania instalacji: oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, połączeń wyrównawczych,
uziemienia i ochrony odgromowej, okablowania strukturalnego.
Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez jedną
osobę.
2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni posiadać uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
póz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2019 r., póz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane,
odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
(m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2020 r. póz. 220)).
8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt II ,,Formularza oferty" z imienia
i nazwiska osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
spełniającą warunki o których mowa odpowiednio w pkt 8.1.1-3 zapytania
ofertowego określonych dla danej Części na którą składana jest oferta.
Wskazując tę osobę należy mieć na uwadze treść pkt 9.4.2 zapytania
ofertowego w zakresie przyznawania punktów w kryterium ,,Dodatkowe
doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego".
8.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca jest zobowiązany również złożyć wraz z ofertą wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
spełniających warunki o których mowa odpowiednio w pkt 8.1.1-3 zapytania
ofertowego - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (Potencjał osobowy).
8.4. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego
zostaje odrzucona (nie będzie rozpatrywana).
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
9.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
9.2. Zamawiający w przypadku każdej Części dokona wyboru oferty na podstawie
poniższych kryteriów o następującej wadze w łącznej ocenie:
L.p. KRYTERIUM WAGA
1. Cena - C 60 pkt
2. Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego - D 40 pkt
9.3. Obliczenie całkowitej liczby punktów dla danej oferty (R) nastąpi zgodnie
z poniższym wzorem:
R = C + D
gdzie: C, D - wartości punktowe poszczególnych kryteriów:
C - Cena,
D - Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
9.4. Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów:
9.4.1. Kryterium - Cena (C)
W powyższym kryterium oceniana będzie cena oferty podana przez
Wykonawcę w ,,Formularzu oferty" dotyczącym danej Części jako
,,Całkowita cena ryczałtowa brutto zawierająca 23% podatku VAT" dla
wariantu wynagrodzenia 1 albo ,,Całkowity ryczałtowy koszt umowy"
dla wariantu wynagrodzenia 2.
Maksymalną liczbę punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę. Liczba punktów w tym kryterium
wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż
wartości 1 -4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę:
C = Cn/Co x 60 pkt
gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
Cn - cena brutto najtańszej oferty,
Co - cena brutto ocenianej oferty.
9.4.2. Kryterium - Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego (D)
W powyższym kryterium w przypadku każdej Części oceniane będzie
dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji
zamówienia, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego w danej specjalności, o której mowa odpowiednio
w pkt 8.1.1-3.
Osobę tę Wykonawca wskazuje (z imienia i nazwiska) w pkt II
,,Formularza oferty" i musi być to ta sama osoba, którą Wykonawca
wskaże w oświadczeniu ,,Potencjał osobowy" na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
odpowiednio w pkt 8.1.1-3 niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zgodnie z warunkiem postawionym odpowiednio
w pkt 8.1.1-3 niniejszego zapytania ofertowego wymaga, aby osoba
wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w danej specjalności posiadała doświadczenie w należytym pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy/robót nad minimum jedną robotą budowlaną. Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa
oświadczenie,,Potencjał osobowy".
W niniejszym kryterium ocenie (punktacji) podlegać będzie
wskazana przez Wykonawcę w ,,Formularzu oferty" dodatkowa
ilość robót budowlanych spełniających odpowiednie wymagania
zawarte w pkt 8.1.1-3 zapytania ofertowego nad którymi dana
osoba (wskazana w ,,Formularzu oferty" z imienia i nazwiska)
należycie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy/robót w danej specjalności, tj. ilość
przekraczająca wartość minimalną określoną w warunku udziału
w postępowaniu w pkt 8.1.1-3 zapytania ofertowego dla danej
Części.
Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
a) pełnienie funkcji przy 1 dodatkowej robocie budowlanej - 5 pkt,
b) pełnienie funkcji przy 2-3 dodatkowych robotach budowlanych - 20
pkt,
c) pełnienie funkcji przy 4 i więcej dodatkowych robotach
budowlanych - 40 pkt.
W przypadku braku zachowania tożsamości osoby wskazanej
w ,,Formularzu oferty" i osoby wskazanej w oświadczeniu ,,Potencjał
osobowy", w tym kryterium oferta otrzyma 0 (zero) punktów. Dotyczy
to również sytuacji, gdy brak zachowania tożsamości tych osób
będzie wynikiem czynności w toku badania i oceny ofert.
Wykonawca w ramach kryterium ,,Dodatkowe doświadczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego" może wskazać tylko jedną
osobę. W przypadku gdy Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę
do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający
oceni doświadczenie osoby wskazanej w ,,Formularzu oferty" jako
pierwszej w kolejności. W przypadku braku zachowania tożsamości tej
osoby w oświadczeniu ,,Potencjał osobowy", w tym kryterium oferta
otrzyma 0 (zero) punktów. W przypadku gdy Wykonawca poda więcej
niż jedną osobę bez wyszczególnienia w sposób jednoznaczny, nad
którymi z wymienionych robót budowlanych każda z tych osób pełniła
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy/robót w danej specjalności, to w tym kryterium oferta otrzyma
0 (zero) punktów.
Zamawiający informuje, że dane podane przez Wykonawcę
w ,,Formularzu oferty" w zakresie kryterium ,,Dodatkowe
doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego" nie stanowią
dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków,
o których mowa odpowiedni w pkt 8.1.1-3 zapytania ofertowego
(dokumentu, o którym mowa w pkt 8.3. zapytania ofertowego).
W przypadku gdy w oświadczeniu ,,Potencjał osobowy"
Wykonawca wskaże roboty nad którymi pełniono funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót
w danej specjalności tożsame z robotami nad którymi pełniono
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy/robót w danej specjalności wskazanymi w ,,Formularzu
oferty" w ramach kryterium ,,Dodatkowe doświadczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego", Zamawiający za te roboty
nie przyzna punktów.
Zamawiający nie przyzna punktów w niniejszym kryterium, gdy
informacje dotyczące robót zawarte w pkt II ,,Formularza oferty":
a) nie będą jednoznaczne lub pełne, a w szczególności nie będą
zawierać danych wymaganych w nawiasach umieszczonych
w pkt II ,,Formularza oferty",
b) nie będzie jednoznacznie wynikać z nich, iż roboty budowlane nad
którymi wskazana osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót spełniają
wymagania zawarte odpowiednio w pkt 8.1.1-3 zapytania
ofertowego.
W następstwie czynności złożenia ewentualnych wyjaśnień
Wykonawca nie może uzupełniać ,,Formularza oferty" w zakresie
kryterium ,,Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego" o kolejne zadania nieujęte w ,,Formularzu
oferty" lub dokonywać ich zmiany.
9.5. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów
w przyjętych kryteriach oceny ofert w danej Części, a oferta, która otrzyma
największą, łączną liczbę punktów w danej Części zostanie uznana za
najkorzystniejszą, o ile nie będzie podlegać odrzuceniu. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów w danej
Części.
9.6. Zaproponowana przez Wykonawcę w pkt I ,,Formularza oferty" cena powinna
zawierać wszelkie koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego, w tym m.in. rozliczanie z podatku w Urzędzie Skarbowym,
regulowanie składek do ZUS oraz inne leżące po stronie Wykonawcy lub
Zamawiającego. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża
Wykonawcę.
9.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9.8. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania zamieszczona
zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
9.9. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) otrzymanych od Wykonawców, wobec których Zamawiający naliczył kary
umowne w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert,
2) złożonych na formularzu niezgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego,
3) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt 12.1. niniejszego zapytania
ofertowego,
4) niespełniających innych warunków, o których mowa w niniejszym
zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 9.7.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
podania w ,,Formularzu oferty" ceny ryczałtowej (w rozumieniu art. 632
Kodeksu cywilnego) w sposób nim przewidziany (w tym wybór jednego
z wariantów wynagrodzenia) z uwzględnieniem poniższych zapisów oraz
odpowiedniego projektu umowy.
10.2. Cena ryczałtowa, o której mowa w pkt 10.1. musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost
z niniejszego zapytania ofertowego, jak również w nim nie ujęte, a niezbędne
do wykonania zamówienia.
10.3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez osobę fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest zatrudniona i/lub nie
osiąga miesięcznie minimalnego wynagrodzenia określonego obowiązującymi
przepisami prawa, winna uwzględnić całkowity koszt realizacji przedmiotu
zamówienia, a więc pochodne od wynagrodzenia związane z zawarciem
umowy znajdujące się po stronie Zamawiającego. Zamawiający dla celów
kalkulacji całkowitego kosztu umowy uwzględniającego również pochodne od
wynagrodzenia ponoszone przez Zamawiającego informuje, że obecna
wysokość składki wypadkowej u niego wynosi 0,93%. W umowie zawartej
z Wykonawcą wskazana zostanie kwota wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, tj. po pomniejszeniu o koszty po stronie Zamawiającego.
10.4. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po
przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując
ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla
się do 1 grosza.
10.5. Przy poprawianiu omyłek rachunkowych Zamawiający uzna, że Wykonawca
prawidłowo podał całkowitą cenę ryczałtową netto i ewentualne omyłki
Zamawiający poprawi według opisu obliczenia ceny zawartego powyżej oraz
w tabeli w ,,Formularzu oferty".
11. Opis sposobu przygotowania ofert
11.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
11.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem pkt 4.4.
Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez niego w danej Części
zamówienia.
11.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone
w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
11.4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne
pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony
podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację podpisującego
(dopuszczalny podpis z pieczątką imienną). Oferta złożona za pośrednictwem
Platformy może być: skanem dokumentu pisemnego (podpisanego w sposób
tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).
Oferta przesłana za pośrednictwem Platformy może być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym
(sugerowany podpis wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem SHA-2),
zgodnie z uwagami powyżej.
11.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
11.6. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
11.7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Termin i miejsce składania ofert
UWAGA:
Przesłanie oferty na jakikolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub
na adres korespondencyjny Zamawiającego będzie nieskuteczne.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę oraz dokładny czas
wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy użyciu którego
zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub
przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu (z pieczątką imienną lub
czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy).
Wnioski do treści niniejszego zapytania ofertowego można składać
wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl (złożenie wniosku w jakiejkolwiek
innej formie jest nieskuteczne).
Korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować za
pośrednictwem strony: https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl.
13.2. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane będą
pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania ofertowego
i będą miały charakter wiążący dla Wykonawców.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie
pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem
O terminie i miejscu podpisania umowy. Dwukrotne nie stawienie się osób
uprawnionych ze strony Wykonawcy do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub bez stosownych
pełnomocnictw do podpisania umowy może zostać przez niego uznane za
uchylanie się od zawarcia umowy.
14.2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy
spółki cywilnej, umowy konsorcjum).
14.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przekazania dokumentów
potwierdzających umocowanie do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy -
o ile nie będzie ich zawierała złożona oferta lub wynikać to będzie
z ogólnodostępnego właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo do podpisania umowy powinno
być dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
15. Informacja o wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
16. Informacje o możliwości unieważnienia zapytania ofertowego
16.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania na każdym jego etapie w tym przed podpisaniem umowy
w sprawie zamówienia publicznego bądź ograniczenia przedmiotu
zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
16.2. Zamawiający zamieści wówczas odpowiednią informację pod adresem,
o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania ofertowego.
17. Informacje dodatkowe
17.1. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
17.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy tylko do kwoty
przewidzianej w budżecie projektu. W sytuacji gdy kwota zaproponowana
w ofercie (która otrzyma największą łączną liczbę punktów), przekroczy kwotę
określoną w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia
umowy z Wykonawcą (zgodnie z kolejnością ofert wg przyznanych punktów),
który zaproponuje realizację zamówienia w kwocie mieszczącej się
w budżecie projektu.
17.3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art. 2
ust. 1 pkt. 1 Pzp).
17.4. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy.
17.5. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest
decyzją ostateczną.
17.6. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania
zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały
złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
17.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

Uwagi:
18. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
18.1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie
działający w imieniu Zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ
wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można
kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres: 62-800 Kalisz,
Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo:
umkalisz@um.kalisz.pl.
18.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
listownie kierując korespondencję na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,
telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
18.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych" (do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych - zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu zgoda Wykonawcy (osoby działającej w imieniu
Wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie
umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
18.4. Odbiorcy danych osobowych
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom)
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co
do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne
dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa.
Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi
Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie
z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się
z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym
danych osobowych.
18.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na
zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
18.6. Okres przechowywania danych
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania
niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
tj. 5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków
zewnętrznych / UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do
przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze
środków zewnętrznych / UE.
18.7. Prawa osób, których dane dotyczą
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane
dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub zawartej umowy;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

Kontakt:
13.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: Dorota
Wypych-Żeśko (stanowisko: Inspektor WRM, tel. +48 62 765 44 33, adres
e-mail: dwypychzesko@um.kalisz.pl, w godzinach pracy Urzędu: 7:30 -
15:30).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.