Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wydzielenie pożarowe piętra

Przedmiot:

Wydzielenie pożarowe piętra

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: 17 871 86 65, 17 871 86 67
rzeszow@uke.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 17 871 86 6
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wydzielenie pożarowe XIII piętra Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, Ul. Grunwaldzka 17.
Zamówienie obejmuje:
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności:
1. Demontaż zamontowanych drzwi wejściowych (2 szt.), a następnie poszerzenie otworów konstrukcyjnych i montaż 2 szt. drzwi wewnętrznych antywłamaniowych wraz z ościeżnicami o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy. Montowane drzwi powinny być: 1-skrzydłowe, metalowe w klasie co najmniej EIS60. Drzwi powinny być wyposażone w: co najmniej dwa zamki klasy min. 6, klamki ze stali nierdzewnej, wizjer, samozamykacz, naklejki lub tabliczki zawierające informacje o numerze seryjnym, klasie odporności ogniowej i klasie ochrony antywłamaniowej.
2. Demontaż zabudowy drzwi windowych (2 szt.) i zabudowa bramami rolowanymi/roletami w klasie co najmniej EI60 z mechanizmem sprężynowym i zamkiem topikowym. Zaproponowane rozwiązanie powinno zakładać możliwość codziennego otwierania i zamykania zabudowy w celu swobodnego dostępu do szybów windowych w godz.ch pracy urzędu. Kolor zabudowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Orientacyjne wymiary drzwi do szybów windowych wynoszą odpowiednio 1080x2160 mm oraz 1150x2180 mm.
3. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 zgodnie z wymogami opisanymi w § 234 [Przepusty instalacyjne] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) w:
pomieszczeniu 7-0 przepust instalacyjny 45x80 cm;
pomieszczeniu WC obok 5-0 przepust instalacyjny 50x60 cm;
pomieszczeniu WC obok 1-0 przepust instalacyjny 60x60 cm;
korytarzu hydranty suche przepusty w ilości 4 szt. o średnicy 10 cm;
korytarzu przepust instalacyjny średnica 10 cm;
pomieszczeniu 1-0 przepust instalacyjny - o średnicy 10 cm;
pomieszczeniu 5-1 przepust instalacyjny - o średnicy 10 cm;
pomieszczeniu zsypowym:
1. przepusty w ilości 6 szt. o średnicy 10 cm,
2. przepusty w ilości 2 szt. o średnicy 15 cm.,
3. przepusty w ilości 2 szt. o średnicy 45 cm.
4. Przed przystąpieniem do prac dostarczenie dokumentacji w której opisane zostaną szczegółowo przyjęte rozwiązania techniczne, zawierające plan sytuacyjny zainstalowanych elementów.
5. Dostarczenie powykonawczej dokumentacji technicznej zawierającej szczegółowe dane techniczne oraz certyfikaty i/lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną dla wszystkich wyrobów zabudowanych.

Dokument nr: BA.WZP.26.5.39.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ofertę zawierającą szczegółowy opis zaoferowanych rozwiązań należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:
a) skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub

b) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,
do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: rzeszow@uke.gov.pl do 13 września 2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w zamówieniu:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
V. Kryteria wyboru oferty:
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów przyznanych w ramach kryterium ,,Cena z podatkiem VAT" oraz ,,Gwarancja".
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium
Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta
za kryterium
Cena z podatkiem VAT
70%
70 punktów
Gwarancja
30%
30 punktów

Zasady oceny kryterium ,,Cena z podatkiem VAT" (C).
W przypadku kryterium "Cena z podatkiem VAT" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

gdzie:
i - numer oferty,
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium ,,Cena z podatkiem VAT (C)",
Cmin - najniższa cena z podatkiem VAT spośród wszystkich nieodrzuconych ofert,
Ci - cena z podatkiem VAT oferty ,,i" (oferty badanej),
Max(C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium ,,Cena z podatkiem VAT" - 70 punktów.
Zasady oceny kryterium ,,Gwarancja" (G).
W przypadku kryterium ,,Gwarancja" oferta otrzyma za wydłużenie minimalnego, jednorocznego, wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji o każdy kolejny dodatkowy rok 10 punktów, jednak nie więcej niż 30 punktów tj.:
- za dodatkowy kolejny rok gwarancji: 10 punktów,
- za dodatkowe 2 lata gwarancji: 20 punktów,
- za dodatkowe 3 lata i więcej gwarancji: 30 punktów.
VI. Inne istotne postanowienia:
1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż te zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia upłynięcia terminu nadsyłania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu nadsyłania ofert).
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji to 1 rok oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie będzie spełniała tego warunku.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert (możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert) oraz wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert).
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę może zostać zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez Zamawiającego. Treść umowy zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji postanowień Umowy z wybranym Wykonawcą. Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych (w szczególności kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy), zapisy dotyczące odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
11. Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie Protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę , na podstawie którego to Wykonawca wystawi fakturę VAT.
12. Płatność za wykonane prace, o której będzie mowa w Umowie, nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
13. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych w ofertach złożonych przez Wykonawców.
15. Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Zapytania ofertowego
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy treść oferty nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego.
18. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) - oferty przekazane Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane.
19. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i być zgodna z zaleceniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę ds. p.poż w kwietniu 2021 r. (do wglądu u Zmawiającego)
20. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
21. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie ani roszczenie z tytułu odstąpienia Zamawiającego od wyboru oferty bez podania przyczyny, w szczególności wynagrodzenie za przygotowanie ofert. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności wynagrodzenie za przygotowanie ofert.
23. Z uwagi, iż wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty 130 000,00 netto złotych do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Oferty równe i przekraczające wartość kwoty 130 000,00 netto złotych nie będą rozpatrywane.
24. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz konsultacji z Zamawiającym w godzinach pracy Urzędu w celu dobrania odpowiednich materiałów i rozwiązań technicznych, po wcześniejszym umówieniu.

Kontakt:
25. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan Jerzy Janusz, telefon: 17 871 86 65, adres e-mail: jerzy.janusz@uke.gov.pl oraz Pan Marcin Komaryczko, telefon: 17 871 86 67, adres e-mail: marcin.komaryczko@uke.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.