Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonaniu modernizacji boiska sportowego

Przedmiot:

Wykonaniu modernizacji boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat: rawski
telefon: 46/815 61 26
ug@gminasadkowice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sadkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 46/815 61 2
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół w Sadkowicach nr działek ew. 382/3, 382/4 w zakres których wchodzą:
1. Budowa piłkochwytu:-
a) Długość 65 mb - 2 szt.;
b) Konstrukcja słupa: profil 80x80x3mm malowany na zielono;
c) Wysokość 5 m; (wysokość całkowita słupa 6m w rozstawie max co 4,5m), słup piłkochwytu z profilu zamkniętego 80x80x3mm, ocynkowany i malowany 1 raz farbą antykorozyjną oraz 2 razy farbą chlorokauczukową. Słup należy umieścić w stopie fundamentowej o wymiarach 30x30x100cm z betonu C16/20. Każdy słup powinien być zwieńczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Przy słupach skrajnych należy zastosować zastrzały z profilu stalowego 50x50x3mm;
d) Siatka wychwytująca ochronna, polietylenowa, zielona o oczku 100x100mm i gr. siatki 4mm.
2. Wbudowanie siatki przeciw kretom -
a) Siatka wkopana na głębokość ok. 70-80 cm, przy czym należy pamiętać, aby nad ziemią wystawało minimum 20 cm. siatki. Należy użyć siatki o oczkach 16x16mm wykonanej z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na niekorzystne warunki panujące po ziemią, przemarzanie, wodę oraz promieniowanie UV.
b) Długość- ok. 460mb.(wymiary boiska: 105x68m).
3. Zakup i wbudowanie widowni -
a) Widownia 102 osobowa;
b) 2 szt. trybun, każda z trybun dwurzędowa po ok. 51 miejsc;
c) Niskie siedziska; (siedziska z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. Powierzchnia siedziska gładka zapewniająca bezpieczeństwo oraz komfort użytkownika. W środkowej części siedziska powinien znajdować się otwór umożliwiający spływanie nadmiaru wody.)
d) Stelaż ocynkowany szt. 2 o wym. 13,60 x 1,22m wyposażony w barierki ochronne z tyłu i po bokach zamocowany na stopach betonowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Miejsce składania ofert:
1) W formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, pokój nr 1 sekretariat z dopiskiem na kopercie:
Oferta - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sadkowice
lub
2) Na adres email:
ug@gminasadkowice.pl( oferta powinna być podpisana i przesłana w formie skanu)
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do dnia 10.09.2021 r. do godz. 14:00
Decyduje data i godz. wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sadkowicach.
Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
do dnia 01.12. 2021 r.

Wymagania:
V. OPIS WARUNKÓW
1. Wykonawca wykona kompletny przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik do niniejszego
zapytania. Materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Stosowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i innymi przepisami prawnymi. Szczegóły zamówienia zostaną określone w umowie.
2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia 36 miesięcznego okresu gwarancji.
VII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
A. Wymagania podstawowe
1) Ofertę podpisaną przez Oferenta należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1)
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Cenę podaną w ofercie należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu.
5) Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
6) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
7) Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
B. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
8) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, informację o terminie podpisania umowy.
Informacja o złożonych ofertach zostanie zamieszczona na BIP Gminy Sadkowice.
9) Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie sporządzony i podpisany przez strony umowy protokół zdawczo - odbiorczy. Płatność faktury za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Uwagi:
Sadkowice, dnia 02.09.2021 roku
III. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryterium oceny stanowić będzie:
Cena - 100%
Wzór do obliczenia punktowego:
Cena najniższa
----------------------x 100pkt x 100%
Cena badana
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów i zostaną spełnione wszystkie wymagania wynikające z niniejszego zapytania cenowego.
W przypadku złożenia ofert o tych samych wartościach decyduje wcześniejsza data wpływu.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, celem uzyskania, ewentualnie dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwej realizacji zamówienia.
Wójt Gminy Sadkowice może unieważnić niniejsze postępowanie i odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli najniższa oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Umowa do jej ważności wymaga formy pisemnej.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Katarzyna Wasilewska tel.: 46 815 61 10 wew. 37

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.