Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
telefon: 32 459 73 00, 32/45 97 363, 32/45 97 365
inwestycje@powiatraciborski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 32 459 73 0
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Raciborski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zabudowa paneli fotowoltaiczny eh
wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Starostwie Powiatowym w Raciborzu
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji obejmującej budynki A i B - montaż
paneli fotowoltaicznych z dostosowaniem instalacji odgromowej na budynku B a dotyczących
obu budynków, wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej pomiędzy tymi budynkami oraz
modernizacja istniejącego oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu
LED.
Przedmiot zamówienia, obejmuje:
1) pozyskanie niezbędnych map do opracowania projektu,
2) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji,
3) wykonanie ekspertyzy technicznej dla dachu budynku B, na którym planuje się montaż paneli
fotowoltaicznych dla obydwu budynków,
4) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w branży elektrycznej i architektura (z
uwzględnieniem ekspertyzy technicznej, o której mowa w ppkt 3 oraz wymagań
przeciwpożarowych) z wykonaniem wewnętrznej sieci elektrycznej w celu podłączenia
instalacji fotowoltaicznej z dachu budynku B do licznika w budynku A,
5) wykonanie przedmiaru robót z podziałem na budynki,
6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na budynki,
7) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
8) uzgodnienie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu, o
którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. póz. 869),
9) uzyskanie niezbędnych wymaganych innych uzgodnień (w tym z Miejskim Konserwatorem
Zabytków), koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych i realizacji przedmiotowego
zadania.
Instalacje paneli fotowoltaicznych winny zostać zaprojektowane dla zakładanego zużycia energii
elektrycznej po wykonaniu wymiany opraw oświetleniowych na LED we wszystkich budynkach
placówki.
Zamawiający podaje zużycie energii elektrycznej latach 2019 i 2020 w budynkach A i B:
- Budynek A - 37 000 kwh/rok w 2019r., i 32 025 kwh/rok w 2020r.,
- Budynek B - 181 900 kwh/rok w 2019r., i 180 000 kwh/rok w 2020r.,
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w budynku A i budynku B zostanie
zaprojektowana na wszystkich kondygnacjach użytkowych na podstawie wykonanej
inwentaryzacji.
Zamawiający podaje kubaturę i powierzchnię użytkową poszczególnych budynków:
Nazwa Kubatura Powierzchnia
budynek A 2 475,65 m3 912,12 m2 (użytkowa)
Budynek B 8 407 m3 2 801,78 m2 (użytkowa)
Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Dokument nr: SI.7011.31.2021

Otwarcie ofert: 3) Oferty zostaną otwarte w dniu 14.09.2021r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 - pokój nr 312 w budynku B.

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 14.09.2021r. do godz. 11;00 w siedzibie
zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 - Biuro Obsługi
Klienta w budynku B lub w postaci elektronicznej wysyłając na adres e-mail:
inwestycje@powiatraciborski.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 80 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 202lr. poz. 1129 z późń. zm.).
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą która opracowała
min. dwie dokumentacje projektowe na montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW.
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać spełnienie tego warunku. Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunków na podstawie oświadczenia i informacji otrzymanych od wykonawcy
zawartych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1) Na ofertę składają się wypełniony formularz OFERTY - zgodnie ze wzorem, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
5) * Oferta musi być podpisana przez wykonawcę - osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty - w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6) * Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.
7) Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę.
8) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty
winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9) * Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
10) * Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,47-400 Racibórz oraz opisane:
OFERTA do zapytania ofertowego nr SI. 7011.31.2021 na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Zabudowa paneli fotowoltaiczny eh wraz z wymianą oświetlenia
na typu LED w Starostwie Powiatowym w Raciborzu".
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.09.2021r. godz, 11;15"
11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według
takich samych zasad jak złożenie oferty - w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie)
z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
13) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2) Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom.
8. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert.
8.1. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca określa cenę za realizację przedmiotu zamówienia poprzez jej podanie w
formularzu OFERTY, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2) Podana przez Wykonawcę cena będzie stanowiła łączne, całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ta musi zatem obejmować wszystkie
koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zamówienia, które są i mogą być
wymagane przy i w związku z jego wykonaniem, a także podatek VAT, zastosowane upusty,
rabaty i inne.
3) Podana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) - cyfrowo z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4) W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
8.2 kryterium oceny ofert.
1) Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i ich znaczenie: ,,Cena oferty"
Znaczenie (waga) kryterium : 100%
Do realizacja zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną
brutto, obliczoną przez Wykonawcę według zasad określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym i podaną w formularzu OFERTY, która nie będzie podlegała odrzuceniu.
9. Wynik postępowania i umowa.
1) Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy
złożyli oferty.
2) Pisemna umowa w sprawie udzjelenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta
z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Do umowy wprowadzone zostaną
w szczególności postanowienia punktu 3 zapytania ofertowego stanowiące opis przedmiotu
zamówienia.
4) Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wykonawcą, przy czym
zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia na każdym etapie
postępowania poprzedzającym zawarcie umowy.

Kontakt:
2) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Roman Peikert - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, numer telefonu 32/45 97 363
b) Zygfryd Kostka - Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju, numer telefonu 32/45 97 365

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.