Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa lamp

Przedmiot:

Dostawa lamp

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 466 1000, fax: 81 466 1001
wips@lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 466 1000, fa
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z realizacją projektu pt.: ,,LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" [umowa nr 56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00 z dnia 27 czerwca 2018 r.] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Lublin prosi o wycenę i złożenie ofert na realizację następującej dostawy.

Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA lamp w ramach realizacji projektu LUBInclusiON zgodnie z poniższą specyfikacją:
Opis przedmiotu zamówienia L.p. Wyszczególnienie i opis Ilość (szt.) Miejsce dostawy
1 Lampka na biurko -

Wykonana ze stali, klosz i ramię regulowane, źródło światła: żarówka LED lub żarówka o mocy max. 40W, kolor: biały, napięcie sieciowe 230 V, przewód zasilający z włącznikiem
1

Klub seniora przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty Ul. Bartosza Głowackiego 26, Lublin
2 Żyrandol -

Wykonany z metalu w kolorze białym. 5 źródeł światła, żarówki E27, powyginane ramiona żyrandola, mocowany sufitowo, napięcie sieciowe 230 V
2

Klub seniora przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty Ul. Bartosza Głowackiego 26, Lublin
3

Lampka nocna z abażurem - Wykonana ze stali nierdzewnej, abażur z tkaniny w kolorze białym. Jedno źródło światła. Wysokość min. 35 cm, moc min. 40 W. Klasa energetyczna min. A+, napięcie sieciowe 230 V, przewód zasilający, z włącznikiem
4

Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ul. Bartosza Głowackiego 26a, Lublin
4

Lampka nocna biała - Ceramiczna podstawa, abażur wykonany z tkaniny w kolorze białym. Jedno źródło światła. Wysokość min. 20 cm, moc min. 40 W, napięcie sieciowe 230 V, przewód zasilający, z włącznikiem
7

Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ul. Bartosza Głowackiego 26a, Lublin
5

Lampka nocna na klips - Lampka nocna na klips, LED, ruchome ramię lampy, napięcie sieciowe 230 V, przewód zasilający,z włącznikiem
1

Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ul. Bartosza Głowackiego 26a, Lublin
6

Lampka nocna z abażurem i ściemniaczem - Lampka nocna z abażurem i ściemniaczem (klosz w dowolnym kształcie), Klosz wykonany z tkaniny, wysokość min.24 cm. Moc min. 40 W, klasa energetyczna min. A+, napięcie sieciowe 230 V, przewód zasilający, z włącznikiem
1

Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ul. Bartosza Głowackiego 26a, Lublin
7

Lampa stojąca - Lampa podłogowa w kształcie rury o wysokości minimum 100 cm i średnicy minimum 15 cm , materiał tworzywo sztuczne, metal, oświetlenie LED z możliwością zmiany kolorów oraz wbudowanym ściemniaczem, pilot w zestawie, napięcie sieciowe 230 V, przewód zasilający, z włącznikiem
2

Klub seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II, Ul. Ametystowa 22, Lublin
8

Lampa stojąca - Trzy drewniane nogi, abażur w kolorze białym nogi kolor brąz lub czerń wysokość od 150 do 170 cm, napięcie sieciowe 230 V, przewód zasilający, z włącznikiem
1

Klub seniora przy DPS Betania, Aleja Kraśnicka 223, Lublin
9

Lampa stolikowa -Lampa zbliżona do podłogowej

Wymiary lampy:
wysokość minimum 44 cm
rozstaw nóżek minimum 15 cm
średnica klosza minimum 20 cm
wysokość klosza minimum 15 cm
Materiał stopy: drewno, stal nierdzewna

Typ źródła światła: E27
Ilość źródeł światła: 1
Moc max.: 60 W , napięcie sieciowe 230 V, przewód zasilający, z włącznikiem
4

Klub seniora przy DPS Betania, Aleja Kraśnicka 223, Lublin

Dokument nr: IPS-IS-II.042.1.2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA dokumentów
10-09-2021
Sposób oraz termin składania ofert.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 10 września 2021 r. na adres e-mail: wips@lublin.eu. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: wips@lublin.eu

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest Wykonawcą. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać:
wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym- Załącznik nr 2
podpisaną klauzulę informacyjną z oświadczeniem -Załącznik nr 3
Termin realizacji zamówienia: 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do:
Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. Bartosza Głowackiego 26a, Lublin
Klub seniora przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Bartosza Głowackiego 26, Lublin
Klub seniora przy DPS Betania, Aleja Kraśnicka 223, Lublin
Klub seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22, Lublin
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, gotowy do użytkowania objęty 24-miesięczną gwarancją.
Przedmiot zamówienia powinien posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty zgodności z normami.
Wykonawca zrealizuje dostawę w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Realizacja zamówienia będzie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym Załącznik Nr 4. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy.
Kryteria wyboru
cena brutto zawierająca koszt dostawy - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty według następującego wzoru:
najniższa cena
---------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty
Oferta powinna zawierać cenę brutto. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania .
Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegającego w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązań Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, będzie następowało na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2).
Inne informacje
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach uzasadnionych, w szczególności gdy:
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
postępowanie jest obarczone wadą formalno-prawną;
wystąpią okoliczności powodujące konieczność unieważnienia postępowania ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego.

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość poprawienia, w uzgodnieniu z wykonawcą, oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie wykonawcy. Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Załącznik

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.