Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
902z dziś
5358z ostatnich 7 dni
20246z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych

Przedmiot:

Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Olkusz
Ul. Rynek 1
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
teł. (32) 626-01-58
przetarg@umig.olkusz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: teł. (32) 626-01-58
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Olkusz zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.:

,,Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu"

Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

,,Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu"

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:

1. DOSTAWA i montaż piłkochwytów - szczegółowa charakterystyka oraz ilość wg projektu budowlanego.

2. Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na powierzchni 7,27x5,61 m = 40,78 m2

a) Roboty ziemne - korytowanie pod podbudowy tłuczniowe.

b) Ułożenie obrzeży betonowych z warstwą EPDM 13 mm. na ławie betonowej - wg PB.

c) Wykonanie podbudowy tłuczniowej - wg PB.

d) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej EDPM/SBR gr. 78 mm.

3. Wywóz i utylizacja ziemi z wykopu,

4. Montaż urządzeń zabawowo-sportowych:

a) Czworokąt sprawnościowy (wymiary stref bezpieczeństwa: 7,22x6,26)

b) Stół do ping ponga (wymiary strefy funkcjonalnej: 4,52x5,74 m)

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie z projektem, obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej.

CPV: 45000000-7, 37535200-9, 45111300-1, 45233140-2, 45233220-7

Dokument nr: KBZ.271.1.57.2021

Składanie ofert:
VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

3. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2021 r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Ul. Rynek 1 (punkt informacyjno-podawczy)

b) faxem na numer: *.............................

c) w wersji elektronicznej na e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
W przypadku oferowania elementów równoważnych należy wykazać w ofercie ich równoważność względem kryteriów

1) Kryterium technologii wykonania:

a) Materiał konstrukcyjny: rury stalowe, cynkowane, malowane proszkowo.

b) Kotwy: stal cynkowana

c) Zaślepki: Tworzywo sztuczne

d) Fundamenty: beton klasy B20.

e) Elementy linowe - wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

2) Kryterium posiadania certyfikatów:

Wszelkie urządzenia zabawowe winny posiadać spełniające standardy europejskie atesty i certyfikaty zgodne z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177, PN-EN 957 i ich odpowiednimi zeszytami. Dodatkowo wszystkie urządzenia zabawowe winny posiadać aktualne atesty i certyfikaty wystawiony przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009.

Do formularza ofertowego należy dołączyć karty katalogowe urządzeń wraz z posiadanymi certyfikatami

3) Kryterium wielkości z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowę urządzeń.

Dopuszcza się odchyły w wielkości urządzeń zabawowych od planowanych rozwiązań mieszczące się w granicach odchylenia 0-10% względem urządzeń planowanych - długość/szerokość/wysokość upadkowa - przy czym:

- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w założeniach koncepcji tj. nachodzenia się stref bezpieczeństwa w miejscach występowania elementów kinetycznych/ruchu wymuszonego.

- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w koncepcji tj. zmiana obrysu strefy ogólnej i podłoża bezpiecznego względem projektowanego placu zabaw

W projekcie oparto się na urządzeniach zabawowych poglądowych, zastosowane mogą być również urządzenia równorzędne pod względem wykonania, wyglądu i funkcji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami terenowymi, które objęte będą przedmiotową inwestycją.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną oraz w uzgodnieniu z zamawiającym.
a) okres gwarancji: - 36 miesięcy

b) warunki płatności - do 21 dni,

c) kryteria oceny ofert - cena 100%
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży referencje potwierdzające należyte wykonanie co najmniej 2 usług o podobnym zakresie.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły "spełnia-nie spełnia'', na podstawie analizy złożonych dokumentów.

V. Opis sposobu obliczania ceny

a) Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

c) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

d) Cena powyższa stanowić będzie podstawę dla wybrania najkorzystniejszej oferty.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
VII. Do oferty należy załączyć:

1. Wypełniony formularz ofertowy

2. Referencje potwierdzające należyte wykonanie co najmniej 2 usług o podobnym zakresie

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu przy ul. Rynek 1, Wydział Drogowo-Inwestycyjny p.308, teł. (32) 626-01-58 osoba do kontaktu: Magdalena Perwenis.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.