Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi geodezyjne

Przedmiot:

Usługi geodezyjne

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GÓRNO
Górno 169
26-008 Górno
powiat: kielecki
Tel. (41) 30 - 23 - 018, Fax. (41) 30 - 23 - 009
gmina@gorno.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Górno
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (41) 30 - 23 -
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia są
usługi geodezyjne w zakresie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Górno Parcele oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych 224/2 i 225/4 oraz 225/1 na odcinku o długości ok. 200 mb.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł obowiązującym w Gminie Górno..

Urząd Gminy Górno

Górno 169, 26-008 Górno

Sekretariat pokój nr 22 (I piętro)

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 13.09.2021 r. do godz. 10:00
(liczy się data złożenia oferty na sekretariacie).
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

Wykonawca poda cenę brutto w złotych za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

(Cena minimalna / oferowana cena) * 100

100 pkt

4.1. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

5. Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:

- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień,

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do podpisania oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).

5.1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Zamawiającego opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone
w sposób następujący:

Oferta na: Usługi geodezyjne w zakresie rozgraniczenia nieruchomości
w miejscowości Górno Parcele

z dopiskiem: ,,Nie otwierać przed 13.09.2021 r. godz. 10:00"
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
7. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1)

Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest:

imię i nazwisko Adam Żebrowski

tel. 041 30 23 633

fax. 041 30 23 620

w godzinach pracy Urzędu Gminy w Górnie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.