Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi sprzętowo- transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022

Przedmiot:

Usługi sprzętowo- transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
powiat: Leszno
65 525 69 80
zamowienia@zdp.leszno.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/504818
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 65 525 69 80
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi sprzętowo- transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m. Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę.

Usługa ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z możliwością załadunku materiałów na wysokość min. 3,0 m.
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę.

Usługa spycharką (z możliwością przemieszczania z zestawem niskopodwoziowym).
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. netto i brutto. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 1 szt. w/w spycharki. Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych.

Usługa równiarką.
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godzinę netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę.

Usługa koparko-ładowarko-spycharką o mocy minimum 100 KM do odśnieżania dróg.
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. pracy netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany sprzęt z niższą ceną za usługę.

Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego).
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. pracy netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną.

Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego).
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. pracy netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną.

Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego).
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. pracy netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną.

Ciągnik rolniczy o mocy do 100 KM pod pług ciągnikowy lekki (pług zamawiającego).
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. pracy netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną.

Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług Zamawiającego)
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. netto i brutto
Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną.

Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 100 KM pod pług ciągnikowy średni ( pług Zamawiającego)
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. netto i brutto
Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną.

Ciągnik rolniczy z pługiem Wykonawcy
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. pracy netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej , w zależności od warunków pogodowych, w pierwszej kolejności będzie wzywany ciągnik z niższą ceną.

Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 12 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. pod pług średni zamawiającego z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarko-solarkę (piaskarka zamawiającego),
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w ilości podanej powyżej, w zależności od warunków pogodowych

Samochód ciężarowy skrzyniowy lub wywrotka o ładowności powyżej 10 ton z minimalną dł. skrzyni 6 m. z możliwością montażu w kabinie kierowcy urządzeń sterujących pod piaskarkę model STRATOS (piaskarka Zamawiającego), i pod pług Zamawiającego.
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 km netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych.

Ciągnik rolniczy o mocy powyżej 160 KM pod pług ciągnikowy średni (pług Zamawiającego) i do piaskarki zamontowanej na przyczepie ciągnikowej (Zamawiającego).
Opis: Cena za usługę powinna być wyrażona w stawce za 1 godz. pracy netto i brutto.
Sprzęt będzie wykorzystany w zależności od warunków pogodowych.

CPV: 90630000-2, 90620000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00172525, 27/p.n/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno 2)Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).b) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać ,,Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku". t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić.3) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików zdanymi oraz plików XAdES.4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 5) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 6) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 7) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy -Usługi. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę:o Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z ,,OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". oZamawiającyrekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 9) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej Więcej informacji dot. komunikacji elektronicznej między Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale III pkt 1 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ a także w załączniku nr 10 i 11 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ a także w załączniku nr 10 i 11 do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/504818
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.