Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku gospodarczego i obiektu budowlanego o funkcji oczka kloacznego

Przedmiot:

Rozbiórka budynku gospodarczego i obiektu budowlanego o funkcji oczka kloacznego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
ul.1 Maja 16
74-100 Gryfino
powiat: gryfiński
tel. 91-416-20-11 fax 91-416-27-02
gmina@gryfino.pl
https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino/public/postepowanie?postepowanie=19474090
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfino
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91-416-20-11 fa
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
3. Nazwa zamówienia: ,,Rozbiórka budynku gospodarczego oraz oczka kloacznego w Gryfinie przy Ul. Łużyckiej 26".
4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu SmartPZP (adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino).
5. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego i obiektu budowlanego o funkcji oczka kloacznego, położonych na terenie działki nr 22 w obrębie 5 miasta Gryfino przy Ul. Łużyckiej 26, stanowiącej własność Gminy Gryfino wraz z utwardzeniem kruszywem o frakcji 0-31 mm nawierzchni terenu po rozbiórce o łącznej powierzchni około 200 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach ogólnych określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Dokument nr: BZP.271.52.2.2021.AW

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino/public/postepowanie?postepowanie=19474090
3) Ofertę należy złożyć do dnia 14 września 2021 r. do godz. 09.00 poprzez portal SmartPZP (zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino w zakładce ,,e-learning" - zakładka w systemie SmartPZP w lewym marginesie strony, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje (instrukcja obsługi, filmiki instruktażowe itp.)).

Miejsce i termin realizacji:
8. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
9. Okres gwarancji jakości: 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Wady fizyczne przedmiotu umowy muszą zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie, wydłużonym o czas niezbędny do usunięcia wad, jeżeli z przyczyn obiektywnych wad nie można usunąć w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od jej ujawnienia lub powzięcia o niej wiadomości przez Zamawiającego. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również faksem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie.
10. Termin rękojmi za wady: 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania.
11. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika rozbiórki, posiadającą uprawnienia do pełnienie funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w trakcie wykonywania zamówienia - załącznik nr 3 do zaproszenia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kopii uprawnień.
Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym warunkom i równoważne im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać zakres uprawnień osoby na stanowisko kierownika rozbiórki oraz pozwalać na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) posiada doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektu o kubaturze minimum 30 m3.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do zaproszenia) oraz załączenia dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty były wykonane.
13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny - 100%.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
15. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
16. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.
17. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nieodrzuconych ofert.
18. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składa się m.in.:
4
a) formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia,
b) wykaz osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w trakcie wykonywania zamówienia, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zaproszenia,
c) wykaz wykonanych robót budowlanych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zaproszenia.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4) Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym oferta winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .xml, .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt, .xls lub .xlsx, .jpg, .jpeg, .gif, .ppt, .pptx, .ods, .odp, .odf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
5) Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, w tym oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji zaproszenia, Zamawiający przekazuje Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
KORZYSTANIE Z PLATFORMY JEST BEZPŁATNE
19. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
20. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
21. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą platformy SmartPZP.
22. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający zamieszcza na platformie SmartPZP.
23. Z tytułu odrzucenia oferty czy unieważnienia postępowania przez Zamawiającego nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Uwagi:
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej ,,RODO" informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ul. 1 Maja 16; 74 -100 Gryfino
telefon: 91 416 20 11
e-mail: burmistrz@gryfino.pl
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Urząd Miasta i Gminy
ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino
telefon: 91 416 20 11
e-mail: iod@gryfino.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w ppkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.
2
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) pracownicy merytoryczni,
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
c) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne,
d) podmioty świadczące obsługę prawną,
e) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki,
f) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
g) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
12. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie merytorycznym:
Daria Koczan - Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel. 91 416 20 11 wew. 111
2) w zakresie formalno-prawnym:
Agnieszka Wernikowska - Wydział Zamówień Publicznych
tel. 91 416 20 11 wew. 226

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.