Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
4882z ostatnich 7 dni
19908z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjne roboty

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Awaryjne roboty

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Kole
B. Prusa 3
62-600 Koło
powiat: kolski
tel.(63) 288 01 70
krzysztof.wiecek@wody.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(63) 288 01 70
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zlewni w Kole
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt:
,,Awaryjne roboty na Kanale Grójeckim w km 00+070 do 07+300 "
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
5. Zakres zamówienia:
Awaryjne roboty na Kanale Grójeckim w km 00+070 do 07+300:
1. Wykoszenie skarp mechanicznie z porostów gęstych twardych i miękkich przyjęto:
- 100 % w km 00+070 do 03+000 Kanału Grójeckiego o szer. 2,5 m skarpa każda
- 80 % w km 03+000 do 04+800 szer. prawego brzegu 3,0 m, lewego 5.0 m wraz z wykoszeniem obustronnym skarp odcinka wylotu cieku z przepompowni Izabelin; w km 04+800 do 07+300 - szer. prawej i lewej strony po 3,0 m.
2. Wykoszenie ręczne z porostów gęstych twardych i miękkich przyjęto: 20 % w km 03+000 do 04+800 i w km 04+800 do 07+300
3. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp;
4. Mechaniczne hakowanie dna cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60%, szerokość dna cieku przyjęto : w km 00+100 do 04+500 średnio 7,0 m i w km 04+500 do 07+300 średnio 6,0 m; Uwaga! Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie robót tak, aby roślinność nie spłynęła w kierunku przepompowni Wola Podłężna i nie spowodowała awarii pomp.
5. Mulczowanie - mechaniczne rozdrabnianie wydobytych roślin korzeniących się w dnie (uporządkowanie terenu po mechanicznym hakowaniu dna cieku) w km 00+100 do 07+300 uwzględniając szer. dna cieku jak przy hakowaniu
Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac poświadczone referencjami
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego .
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane):ri\\\\e dotyczy

Dokument nr: PO.ROZ.281.765.2021

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2021 r. do godz. 11.00
za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
20 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: na podstawie przedmiaru robót
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, jako plik w formacie danych określonych i wydanych na podstawie odrębnych przepisów (preferowany format ,,.pdf").
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: tak ( w zakresie ceny)
14. Termin związania ofertą: nie dotyczy
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Awaryjne roboty na Kanale Grójeckim w km 00+070 do 07+300 "
- nr postępowania PO.ROZ.281.765.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Pani Żaneta Rzepka tel. 63 288 01 75 , e-mail : Żaneta.rzepka@wody.gov.pl Pan Krzysztof Więcek tel. 63 242 10 75 e-mail: krzysztof.więcek@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.