Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących...

Przedmiot:

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o
ul. B. Prusa 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02;
zamowienia@gkostrow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: 5.000,00 PLN
Nr telefonu: tel.: 29/645-73-01,
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem
istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ulicy Malczewskiego
w Ostrowi Mazowieckiej"
I. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ulicy Malczewskiego
w Ostrowi Mazowieckiej.

Dokument nr: DO.260.33.2021

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 08.09.2021r. o godz. 10;30

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na ,,Formularzu oferty" stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania w terminie do dnia 08.09.2021r. do godz. 10.00 na adres:
zamowienia@gkostrow.pl.
Oferta powinna być opatrzona tytułem:
,,Oferta - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania: do 30.11.2021 roku.

Wymagania:
3. Termin płatności do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
a) Termin związania ofertą to 30 dni.
III. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu:
1.Oferent powinien dołączyć podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków stanowiące Załącznik Nr
2.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć
tysięcy złotych zero groszy). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.
do dnia 2021-09-08 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
-gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. póz. 299).
- Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. okres 30 dni,
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS
O/Ostrów Mazowiecka 85 8923 0008 0020 6822 2000 0001 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę
i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci
elektronicznej oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Zakład Gospodarki
Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., B.Prusa 66,07-300 Ostrów Mazowiecka;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium,
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium, w przypadku o jakim mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, w przypadkach o jakich mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga Przed podpisaniem umowy Zamawiający może wymagać do przedstawienia
następujących dokumentów: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu w składkach.
IV. Kryteria oceny ofert i ich waga:
Kryterium oceny ofert to 100% cena.
V. Pozostałe informacje:
1. Oferentowi nie przysługują środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie
przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego.
2. Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich
oferentów lub rozmawiać z każdym z nich, zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy
będą się odbywały w obecności członków komisji przetargowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie
bez podania przyczyny
4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej zostanie zamieszczone na Stronie internetowej
Zamawiającego.

Kontakt:
5. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są:
- sprawy proceduralne: Radosław Pskiet - e-mail: zamowienia@gkostrow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.