Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynków kontenerowych, socjalnych

Przedmiot:

Budowa budynków kontenerowych, socjalnych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel.: +48 25 756 25 00 fax +48 25 756 25 20, fax. 25 756 25 50, Tel. (25) 756 25 23
inwestycje@minskmazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 25 756 25
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gmina Mińsk Mazowiecki Ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do
złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa budynków kontenerowych,
socjalnych w Janowie"
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa 3 sztuk ( budynku nr 2, 5 i 6)
nowych, całorocznych, kompletnych w instalację wentylacyjną, elektryczną oraz wodno-
kanalizacyjną, gotowych do natychmiastowego zamieszkania budynków kontenerowych,
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową przyłączy wodociągowego i
kanalizacyjnego oraz przyłącza elektroenergetycznego. Zamierzenie budowlane obejmuje
również wykonanie nawierzchni utwardzonej przy budynkach (bez miejsc postojowych
oraz dojazdu). Budynki kontenerowe służyć będą jako tymczasowe mieszkania socjalne.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest działka nr 305/6 w miejscowości Janów,
gmina Mińsk Mazowiecki.
2. Podstawowe wyposażenie:
o Dodatkowe okno typu lufcik o wymiarach minimum 50 x 50 cm,
o Prysznic z brodzikiem o wymiarach min. 90x90 cm, z baterią i słuchawką
prysznicową,
o Umywalka z szafką i baterią,
o Muszla we,
o Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 50 L,
o Aneks kuchenny zawierający komplet 5 szafek z zlewozmywakiem i baterią,
o Kuchenka elektryczna dwupalnikowa,
o Grzejniki elektryczne w łazience oraz w pokoju,
3. Konstrukcja chodnika przy budynkach:
o Chodnik o szerokości 1,20 m,
o Chodnik należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego o grubości 6 em, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
grubość 3 cm,
o Podbudowę o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie,
o Należy wykonać obrzeża betonowe chodnika o wymiarach 6x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1 ;4, grubość 4 em.
5. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach zadania opisany został w Projekcie
budowlanym - Załącznik nr 4, i stanowi podstawę do sporządzenia oferty.
7. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.
II. Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do:
1) Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do
zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i
osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów umowy.
2) Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do złożenia zawiadomienia o
zakończeniu budowy do PINB.
3) Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów,
sprawdzeń itp. niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub
wymaganych przez Zamawiającego i PINB.
4) Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na
Zamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, Decyzji Pozwolenia
na budowę nr 1010/2020, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów
formalno - prawnych stanowiących załącznik do projektów budowlanych i
przekazywanych przez Zamawiającego na etapie realizacji.
5) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i
uzgodnień koniecznych do realizacji robót.
Podstawowe wymagania dotyczące robót:
1) Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą
starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robót.
2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia
powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym
wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych,
zobowiązany będzie do opracowania oraz uzgodnienia z użytkownikiem
szczegółowego planu wykonania robót. Z uwagi, na fakt, iż roboty wykonywane
będą w czynnym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować roboty,
aby w pełni zabezpieczyć plac budowy w formie wygrodzenia terenu robót oraz
zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Wszelkie kwestie
związane z ustaleniami dotyczącymi korzystania z terenu w zakresie możliwości
zapewnienie dojazdu na plac budowy należy uzgadniać z Użytkownikiem obiektu.
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową,
5) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
ó) Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zgodnego z ww. rozporządzeniem

Dokument nr: RI.271.3.21.2021

Składanie ofert:
XII. Termin i miejsce składania ofert:
Do 13 września 2021 r. do godz. 10.00,
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, sekretariat pok.
102, fax. 25 756 25 50 lub na adres Email: inwestycje@minskmazowiecki.pl

Miejsce i termin realizacji:
VIII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania
umowy (wraz z uzyskaniem potwierdzenia braku sprzeciwu Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego do złożonego zawiadomienia o zakończeniu
budowy)

Wymagania:
4. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się
dokonanie oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by
zawarto w cenie oferty wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania
przedmiotu zapytania ofertowego.
6. W ofercie należy przedstawić wyłącznie nowe budynki kontenerowe, pełnowartościowe,
wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi.
Gwarancja:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i
usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-mail lub fax-u)
powiadomienia przez Zamawiającego.
V. Zasady sporządzania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze oferty- załącznik nr 1,
2. W przypadku udzjelenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
3. Oferta winna przedstawiać: cenę netto oraz brutto wykonania przedmiotu zapytania
ofertowego.
4. W ofercie należy skalkulować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zapytania ofertowego.
5. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym
mowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego.
6. Zamawiający wymaga przedłożenia do Oferty Wykonawcy stosownego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego wraz z przedłożeniem dowodów określających czy usługi
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały prawidłowo
ukończone (np. referencje) wraz z przedłożeniem aktualnych kopii uprawnień oraz
zaświadczeń z odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w realizacji
zamówienia.
VI. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót
budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
Warunek spełni wykonawca, który:
- udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w
tym okresie, wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub montażu
co najmniej dwóch budynków kontenerowych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz załączonych
dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
- dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia,
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego
oświadczenia wraz z przedłożoną kopią aktualnych uprawnień oraz
zaświadczeń z odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w
realizacji zamówienia.
- dysponuje lub będzie dysponował osoba zdolną do wykonywania zamówienia,
która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. co najmniej jedna
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego
oświadczenia wraz z przedłożoną kopią aktualnych uprawnień oraz
zaświadczeń z odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w
realizacji zamówienia.
VII, Inne wymagania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień
dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych (dotyczy oferty
najkorzystniej szej).
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie
Zapytania ofertowego.
4. Oferta podlega odrzuceniu gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
c) została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym
d) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą
5. Zamawiający poprawia w ofercie ( niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona):
a) Oczywiste omyłki pisarskie
b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek
c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń i/lub dokumentów o których mowa w
Rozdziale VI Zapytania ofertowego lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia lub do udzjelenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym jedynie
wykonawce, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że mimo ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie zapytania ofertowego,
7. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przedłożonych przez wykonawców
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI bądź ich braku Zamawiający nie
będzie badał ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.
8. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
10. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o
którym mowa w ust. 9, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić
wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania bez rozpatrzenia.
11. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
IX. Warunki płatności:
12. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po
protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).
13. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze, w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej oraz dostarczonej faktury
do siedziby Zamawiającego.
X. Termin związania ofertą:
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
XI. Kryterium oceny ofert: 100% cena

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja
Lipińska- Podinspektor ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.