Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajem sprawnego przygotowanego pracy sprzętu

Przedmiot:

Wynajem sprawnego przygotowanego pracy sprzętu

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju
Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
Telefon: (84) 688-18-52 Faks: (84) 688-18-47
zamowienia@pgkbilgoraj.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (84) 688-18
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju niniejszym zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: ,,Najem sprzętu na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie od podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r."
Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 130 000 złotych w związku z czym zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce Prawo Lokalne. Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 288, 1492,1517, 2275 i 2320) zgodnie z treścią ort. 2 ust. 1, pkt 2) tejże ustawy
Rozdział 1. Informacje formalne
1.1. Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej oraz przesłania do potencjalnych wykonawców.
1.2. W sprawach nieuregulowanych zapytaniem ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprawnego przygotowanego pracy sprzętu w tym -spychacz o mocy min. 150 KM, dla potrzeb Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r." na wezwanie Zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Wynajem w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego spychacza o mocy 150 KM i masie nie większej niż 16 ton wraz z obsługą w osobie przeszkolonego operatora.
2.2. Szacowana ilość godzin wynajęcia/pracy w okresie trwania umowy -150 mth
2.3. Zakres pracy spychacza - rozplantowywanie frakcji podsitowej na III kwaterze składowiska,
2.5. Po każdorazowej pracy danego sprzętu Wykonawca przekaże do akceptacji osobie wyznaczonej w umowie ze strony Zamawiającego kartę czasu pracy danego sprzętu.
2.6. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania na dany sprzęt, sprawny gotowy do pracy wraz z operatorem na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Zlecenia będą przesyłane za pomocą faksu lub e-maila
2.7. Koszty związane z realizacją zamówienia - ewentualny każdorazowy: załadunek, dostawa, rozładunek, dojazd do ZZO w Korczowie należy uwzględnić w cenie ofertowej. Czas dojazdu do miejsca wykonywania zlecenia nie będzie wliczany w godz. pracy sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się pozostać w gotowości na każde wezwanie Zamawiającego. Za stan techniczny sprzętu i wszelkie awarie oraz uszkodzenia wyrządzone przez pracowników lub sprzęt odpowiada Wykonawca.

Dokument nr: ZO/ZZO/35/2021

Składanie ofert:
2. Miejsce składania ofert:
2.2. oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres email- zamowienia@pgkbilgoraj.pl
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 14.09.2021 r., godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga wykonania zamówienie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego od dnia następującego po podpisaniu umowy do 31.12.2021 r.

Wymagania:
2.4. Zamawiający informuje, że podane ilości - czasu pracy sprzętu w okresie trwania umowy są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia, co nie będzie stanowiło podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku dopuszczalna będzie zmiana warunków umowy w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia jak też wartości zawartej umowy. Zamawiający deklaruje
realizację zamówienia w 60 %.
Rozdział 6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
3.Cena oferty musi obejmować całość zamówienia uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
1. Kryterium wyboru ofert cena brutto 100 %, Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie określone w rozdziale 3 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C =.....................................x 100 pkt. (maksymalna ilość punktów).
cena oferty badanej
Uwaga:
powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
1. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w jednym egzemplarzu.
4. W tytule maila prosimy o zapis: oferta na wynajem spychacza do ZZO w Korczowie
5. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 3 nie będą rozpatiywane.
6. Zamawiający dokona analizy złożonych ofert po upływie terminu na ich składanie oraz poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyniku rozeznania rynku wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.
Rozdział 10. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane bez podawania przyczyny.
2. Umowę z wybranym Wykonawcą przygotuje Zamawiający,
3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana w terminie 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w rozliczeniu jednomiesięcznym.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

Uwagi:
Godziny pracy:
Pon. - Pt.: 7:00 - 15:00
Rozdział 9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
l.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju , adres -ulica Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj;
-kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju: iod@pgkbilgoraj .pl-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t.: ,,Najem sprzętu na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie od podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r." ZO/ZZO/35/21 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; -posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;-nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.