Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawę monitoringu wraz z montażem

Przedmiot:

Dostawę monitoringu wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Czerniakowski sp. z o.o
ul. Stępińska 19/25
00-739 Warszawa
powiat: Warszawa
zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę monitoringu wraz z montażem na potrzeby Szpitalu Czerniakowskim sp. z o.o.

Dokument nr: ZPU 106-2021

Otwarcie ofert: 8. Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert, wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną
o wynikach postępowania.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć: do dnia 10.09.2021 r. pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
ul. Stępińska 19/25, pokój nr 106 Kancelaria, budynek administracji łub w wersji elektronicznej na adres
zp@szpitalczerniakowski.waw.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia - do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

Wymagania:
2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Formularz oferty, według załącznika nr 1 do zapytania. Formularz oferty musi być złożony w oryginale.
2) Do oferty należy dołączyć:
a) odpowiedni dokument rejestrowy (KRS, CEIDG), wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
b) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Oferenta
w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli dotyczy*;
c) wypełniony oraz podpisany opis przedmiotu zamówienia według załącznika nr 3 do zapytania.
d) Firmowe Materiały Informacyjne Producenta (w języku polskim) zwane dalej FMI,
które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte
w załączniku nr 3 do zaproszenia (Opis przedmiotu zamówienia - oferowane parametry techniczne).
Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; W przypadku braku
potwierdzenia wymaganych parametrów, zawartych w załączniku nr 3, w FMI Wykonawca dołączy
oświadczenie producenta przedmiotu zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów.
* Niezałączenie dokumentu spowoduje odrzucenie oferty.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona
w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy wobec osób
trzecich.
Wszystkie dokumenty dołączane do oferty, a sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
6. Sposób przygotowania oferty:
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Ofertę składaną pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę monitoringu wraz z montażem na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.
Ofertę składaną elektronicznie należy przesłać na adres e-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy
każdego przesyłanego dokumentu).

Uwagi:
3. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100%.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: Cena
(C)-100%
Kryterium - Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
(Cena oferty), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C min
c = -----------------x 100%
Co
4. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.
5. Warunki płatności: Płatność będzie dokonana w terminie do 60 dni od daty doręczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (raz w miesiącu), na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
11. Zawarcie umowy i unieważnienie postępowania:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zaproszeniu i uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone
kryterium;
2) Zamawiający zastrzega, że może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert, a w konsekwencji nie zawrzeć
umowy w przedmiotowym zamówieniu;
3) Zamówienie udzielone zostanie na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 2 do zapytania;
4) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty oraz utraconych korzyści;
5) Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania gdy:

Kontakt:
9. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Długaszek, e-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
10. Sposób porozumiewania się:
Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą- elektroniczną na adres
zp@szpitalczerniakowski.waw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.