Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont elewacji budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
ul. Czarlińskiego 16
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel/fax: 056 653 81 10 / 56 653 81 10
ttbs@ttbs.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: 3 500,00 zł
Nr telefonu: Tel/fax: 056 653 81
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia
3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r,
poz. 1065).
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku mieszkalnego przy Ul. Winnica 37 oraz remont cokołów budynków przy Ul. Winnica 35, 37 i 39 w Toruniu w następującym zakresie:
ELEWACJA
4.1. Ustawienie rusztowań do wysokości 15,00m ok. 571,80m2
4 2. Zmycie i oczyszczenie elewacji 406,18m2
4.3. Pomalowanie elewacji zewnętrznymi farbami silikonowymi odpornymi na zabrudzenia i glony w kolorze białym ok. 406,18m2
4.4. Drobne naprawy pęknięć uszczelniaczem silikonowym
4.5. Zabezpieczeniu okien i parapetów folią ok. 67,50m2
COKÓŁ
4. 6. Zmycie i oczyszczenie cokołów ok. 158,55 m2
4. 7. Drobne naprawy pęknięć tynku
4. 8. Gruntowanie powierzchni gruntem głęboko penetrującym ok. 158,55 m2
4. 9. Podkład pod malowanie - warstwa Cerplastu ok. 158,55 m2
4. 10. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznego stosowania odpornych na zabrudzenia i glony ok. 158,55 m2
4.11.Uporządkowanie terenu zajętego pod roboty budowlane wraz z odtworzeniem zieleni
4.12 Utylizacja odpadów

Otwarcie ofert: 10.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2021 r godz. 1015
10.3. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
10.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 13.09.2021 r. godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia
Remont elewacji należy zakończyć w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb zamówienia
Nabór ofert o wartości poniżej 30 000,00 EURO
Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
Wymagane przez Zamawiającego warunki wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki stron umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu
6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności.
6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w wysokości 50 000,00 zł.
6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SIWZ.
6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.
Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów.
6.2.1. Oświadczenia o czasie realizacji zamówienia.
6.2.2. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
6.2.3. Oświadczenie, że wszystkie prace objęte zamówieniem wykonane zostaną bez udziału
podwykonawców.
6.2.4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
6.2.5. Polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty.
6.2.6. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
6.2.7. Parafowany projekt umowy.
7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ.
7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SIWZ.
7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ.
8. Wymagania dotyczące wadium
8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł
8.2. Wadium wniesione zostanie w pieniądzu przelewem na konto Toruńskiego TBS Sp. z o.o.
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
93 1130 1075 8100 0000 0001 2775
8.3. Z wpłaconego wadium potrącona zostanie kwota na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:
Toruńskie TBS Sp. z o.o.
87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17
Nabór ofert
,,Remont elewacji OM Winnica"
Nazwa i adres składającego ofertę
9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.
9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.
10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy składających oferty a także
informacje dotyczące ceny.
10.5. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.
11. Opis sposobu obliczenia ceny
11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)
z wyodrębnieniem podatku VAT - zgodnie z Formularzem ofertowym.
11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
12. Ocena ofert.
12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:
Cena oferty = 100%
12.2. Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie
zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród
oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w
SIWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu
ofertowym.
(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt
12.3. Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki
określone w SIWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.
12.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę
wybrano.
12.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy
którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.
13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.
13.1. Wszelkie postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.
13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem.
13.4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.
13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,
zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego
wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.