Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim
ul. Fryderyka Chopina 5
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel./fax. 068 383 60 90
s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 068 383 60
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ulicy Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z Ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego II",
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na przebudowie ulicy Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z Ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego, o długości odcinka 754,20 m.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się warunkami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych (https://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl/zamowienia_publiczne/14/270/Przebudowa_ulicy_Kosciuszki_w_Krosnie_Odrzanskim_na
_odcinku_od_drogi_krajowej_nr_29_do_skrzyzowania_z_ul__
Dzialkowca_wraz_z_budowa_ciagu_pieszo__E2_80_93_rowerowego/).
3) Zamawiający oraz Wykonawca robót budowlanych są na etapie uzgadniania z gestorami sieci zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych i warunków usunięcia kolizji z sieciami oraz ustalania harmonogramu tych prac.
4) Wykonawca pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadań zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
5) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania;
d) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
6) Ponadto do obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień inspektora nadzoru należy:
a) Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący przerw w realizacji robót przez Wykonawcę.
b) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie na realizację robót i dokumentach stanowiących jej integralne składniki.
c) Udzielanie Wykonawcy robót niezbędnych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową.
d) Wnioskowanie w sprawach wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskiwanie zgody Projektanta na te zmiany oraz w sprawach przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
e) Wnioskowanie oraz opiniowanie wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych umową.
f) Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich przez Wykonawcę niezgodnie z warunkami Umowy, przepisami BHP, ppoż oraz ochrony środowiska naturalnego.
g) Kontrolowanie składowania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
h) Sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
i) Poświadczenie terminu zakończenia robót objętych nadzorem.
j) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów rozliczeniowych i pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót.
k) Dokonywanie czynności odbiorowych i ich dokumentowanie.
l) Kontrola i weryfikacja rozliczeń budowy przedkładanych przez Wykonawcę robót, weryfikacja pod względem zgodności z dokumentacją projektową i zakresem robót faktycznie wykonanych.
m) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót.
n) Przeprowadzanie bieżących inspekcji i kontrola placu budowy.
o) Odbiór i kontrola robót poprawkowych związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji.
p) Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów.
q) Uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym i wydanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego wykonanych robót oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek w tym okresie.
7) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca będzie sprawował nadzór nad ich realizacją w ramach niniejszego zamówienia bez zmiany ceny ofertowej.
8) Wspólny Słownik Zamówień

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: ZDPIII.273.15.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 13.09.2021r. godz. 10:30.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty należy przesłać/składać w siedzibie Zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5 w Dziale Techniczno - Ekonomicznym lub na adres e-mail
s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl oraz m.pozniak@zdp.powiatkrosnienski.pl

2) Termin przesłania/składania ofert upływa w dniu 13.09.2021r. o godz. 10:00.
8. Istotne warunki umowy oraz warunki zmiany umowy
1) Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 - Wzór umowy.
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

V. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1) Zamawiający poinformuje Wykonawców o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną lub na adres pocztowy wskazany w Formularzu ofertowym.
2) Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie podpisania umowy.
3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym załącznik

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
1) Niniejsza umowa obowiązuje do 18 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2) W przypadku przedłużenia okresu realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu zakończenia inwestycji.
3) Roboty budowlane nie powinny być prowadzone w okresie od dnia 16 listopada 2021 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku (okres zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiat Krośnieński), w związku z czym okres ten nie wlicza się w termin wykonania przedmiotu umowy.
4) Ostateczny termin zakończenia objętych umową czynności, z wyjątkiem czynności odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego, będzie tożsamy z dniem końcowego rozliczenia inwestycji.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zawieszenia realizacji niniejszej umowy w przypadku rozwiązania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty budowlane, nad którymi sprawowany jest nadzór.

Wymagania:
II. OFERTA
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
4) Wszystkie formularze zostaną wypełnione przez Wykonawców ściśle według wskazówek.
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on ,,nie dotyczy".
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Powinna być napisana na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
6) Jeżeli jakiś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
7) Oferta winna być sporządzona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
8) Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki.
9) W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane
w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 8.
10) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
11) Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 8 albo pkt 9. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
12) Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
a) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

III. DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
3) Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług wraz z referencjami.
3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Pod pojęciem ceny oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014r. poz. 915).
2) Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego, a także obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT od towarów i usług, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
4) Ceny jednostkowe brutto i wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5) WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Cena oferty w złotych polskich składanej przez Wykonawców zagranicznych powinna być wyliczona zgodnie z zapisami określonymi w pkt 4. Natomiast zamiast cen jednostkowych brutto oraz kwoty brutto oferty, Wykonawcy zagraniczni określają ceny jednostkowe netto oraz kwotę oferty netto bez doliczania podatku VAT. W związku z powyższym w załączniku nr 2 - Formularz cenowy Wykonawcy zagraniczni przekreślają w kolumnach słowo ,,brutto", wpisując jednocześnie słowo ,,netto".
6) WYKONAWCA ZAGRANICZNY. W sytuacji, gdy w postępowaniu biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzane przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0 % stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Gdy Zamawiający dokonuje wyboru - jako najkorzystniejszej - oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów i usług z państw trzecich. W takim przypadku dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT, które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
7) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały
w załączniku nr 4 (wzór umowy).
8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
a) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
10) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
11) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena - znaczenie: 100%.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 2.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, należącą do izby inżynierów budownictwa i legitymującą się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tą izbę.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2) Wykaz usług - załącznik nr 3.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali z należytą starannością przynajmniej dwie usługi zbliżone zakresem do usług objętych przedmiotem zamówienia, czyli związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową, przebudową lub remontem dróg lub ulic o długości nadzorowanego odcinka minimum 0,5 km, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.