Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa polegająca na dostawie mieszanki żwirowej

Przedmiot:

Usługa polegająca na dostawie mieszanki żwirowej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
powiat: ostrołęcki
(029) 643 20 77
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rzekuń
Wadium: ---
Nr telefonu: (029) 643 20 77
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Rzekuń Ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na: ,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń".
Przedmiot zamówienia.
I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r.
Zakres zadania obejmuje dostawę, załadunek, rozplantowanie, mieszanki żwirowej oraz transport w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie gminy Rzekuń. Przewidywana wielkość zamówienia to około 1125 m3 mieszanki żwirowej. Parametry mieszanki żwirowej określone zostały w załączniku - szczegółowa specyfikacja techniczna. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania pierwszej dostawy dostarczy Zamawiającemu laboratoryjne badanie mieszanki żwirowej do akceptacji Zamawiającemu (w razie wątpliwości co do jakości mieszanki żwirowej, Zamawiający może zlecić powtórne badania kontrolne dostarczonej mieszanki żwirowej, na koszt Wykonawcy.) Podstawą do wystawienia faktury będą protokół odbioru kruszywa, podpisane przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Rzekuń, który każdorazowo będzie stwierdzał ilość, jakość i rodzaj kruszywa w wykonanych dostawach.

Dokument nr: FPZ.271.2.81.2021

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert: Urząd gminy w Rzekuniu Ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń
pokój 103
do 13.09.2021 r. do godz. 10.15

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty. Urząd gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój 103
do 13.09.2021 r. do godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem
,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń ".

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
do 30.12.2021 r.

Wymagania:
III. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zakupu usługi polegającej na dostawie mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r.
IV. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego z tytułu zmniejszenia ilości mieszanki żwirowej.
5. Okres gwarancji - brak
8. Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 14 dni roboczych, przelewem na konto.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość przedmiotu zamówienia należy
Oferuję wykonanie usługi polegającej na dostawie mieszanki żwirowej wraz z transportem przygotowaniem podłoża oraz jej wbudowanie poprzez rozplantowanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Rzekuń: 1 m3 mieszanki żwirowej za cenę:
Netto.............................zł. (słownie....................................zł)
VAT................%..................................zł.
Brutto.............................zł. (słownie....................................zł)
2. Wartość zamówienia: (cena brutto 1m3 mieszanki żwirowej, tj.........x 1125 m3 )=
........................................................................zł brutto).
6) termin realizacji zamówienia,
7) okres gwarancji.- brak
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
0rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1)."

Uwagi:
Klauzula informacyjna w związku z ROPO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki
33, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl:
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w prawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
1
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania
danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paulina Pietrzak (029) 643 20 77

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.