Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów elektrycznych wraz z dostawą

Przedmiot:

Zakup materiałów elektrycznych wraz z dostawą

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o. o
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
+48158565504
hmycek@zchsiarkopol.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1218337,74ea856450da2eec8b68f7163ee2a620.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: +48158565504
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów elektrycznych wraz z dostawą na potrzeby utrzymania zakładów TC
Treść zapytania:
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.
Podmiot zwolniony ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i zastrzega sobie możliwość wybory kombinatoryczny.
ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Chemiczna 3 zapraszają do złożenia oferty na:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakup materiałów elektrycznych na potrzeby oddziału TEE
2.Miejsce realizacji zamówienia: DAP Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020. Magazyn.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Styk stały stycznika SC202 20 szt. sc202_stały.jpg
2. Styk ruchomy stycznika SC202 20 szt. sc2020_ruchomy.jpg
3. Końcówka oczkowa 35mm,fi10mm,Cu 60 szt.
4. Wyłącznik krańcowy Wk-15Dm 4 szt.
5. Wyłącznik krańcowy Wk5W 4 szt.
6. Filtr suwnicy 495x495x500 klasa G4 12 szt.
7. Filtr kasetowy węglowy ,suwnicy 360x340x100 12 szt.
8. Końcówka oczkowa KOE 4-2,5,Cu 200 szt.
9. Uchwyt samoprzylepny HW-3AC 19x19mm 200 szt.
10. Kaseta Spamel ST22K3-05-1 4 szt.
11. Styki pomocnicze EATON DILM150-XhI02 20 szt.
12. Bednarka perforowana 25x2mm 50 mb
13. Bednarka perforowana 30x3mm 50 mb
14. Przewód ONPD 4x2,5mm,H07RN-F 100 mb
15. Przewód 3x2,5mm, 100 mb
16. Przewód 3x1,5mm, 200 mb
17. Wkładka topikowa D02,gG,63A,walcowy 30 szt.
18. Wkładka topikowa 16A 30 szt.
19. Wkładka topikowa 20A 30 szt.
20. Wkładka topikowa 25A 30 szt.
21. Bezpiecznik 160A,NH00 30 szt.
22. Luzownik DZEM,10/1,280/380V 3 szt.
23. Cewka luzownika DZEM,10/1, 12 szt.
24. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy D32A,3P 12 szt.
25. Wkładka topikowa NT2.400A 30 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup materiałów elektrycznych wraz z dostawą na potrzeby utrzymania zakładów TC"

Dokument nr: Z111/357247

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1218337,74ea856450da2eec8b68f7163ee2a620.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 09- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
13- 09- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13- 09- 2021 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1218337,74ea856450da2eec8b68f7163ee2a620.html

Wymagania:
Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:
1) Cena netto realizacji zadania.
6. Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są: J. Wojnar tel.15 855 4353
7. Uwagi końcowe:
1) Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem 2020 r. roku uzupełnia swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa LOGINTRADE. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://zchsiarkopol.logintrade.net/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce postępowaniach.
2) Uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformie https://zchsiarkopol.logintrade.net/rejestracja/ . Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.
3) W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
4) Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.
5) Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.
6) Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.
7) Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert;
b) wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
9) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
10) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
11) Oferty prosimy składać na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zchsiarkopol.logintrade.net
8.Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.
9.Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście podatników VAT".
10.W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
11.Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem: https://www.zchsiarkopol.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-danych-osobowych/
12, Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje OWU.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - stanowiące Załącznik Nr 2.
2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- stanowiące Załącznik Nr 3.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Henryk Mycek
tel: +48158565504
e-mail: hmycek@zchsiarkopol.pl
Kontakt merytoryczny:
Henryk Mycek
tel: +48158565504
e-mail: hmycek@zchsiarkopol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.