Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o.o
ul. Słoneczna 3
34-700 Rabka-Zdrój
powiat: nowotarski
Tel./fax: 18 26 77 001
sekretariat@szpitalrabka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Rabka-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax: 18 26 77 0
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na :
opracowanie dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zadania
,,Remont i termomodernizacja budynków tzw. okulistyka duża i okulistyka mała w Rabce-Zdroju zlokalizowanych na działkach: nr ewid. 679/1; 679/2" realizowanego w ramach projektu ,,Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków Spółki ,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o. o."
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zadania ,,Remont i termomodernizacja budynków tzw. okulistyka duża i okulistyka mała w Rabce-Zdroju zlokalizowanych na działkach: nr ewid. 679/1; 679/2" realizowanego w ramach projektu ,,Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków Spółki ,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o. o."
W zakres opracowania wchodzi:
1. Zgłoszenie remontu generalnego wraz z termomodernizacją do wydziału budownictwa wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia bez sprzeciwu.
2. Opracowanie projektów wykonawczych remontu/termomodernizacji celem ogłoszenia przetargu i wykonania robót budowlanych, a w szczególności:
a. wykonanie Inwentaryzacji budynków.
b. wykonanie projektu architektoniczno - budowlano - konstrukcyjnego remontu generalnego budynku wraz z termomodernizacją uwzględniającego następujące roboty budowlane;
o ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów;
o wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi oraz systemu odwodnienia;
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
o skucie/demontaż i wykonanie nowych tynków;
o demontaż posadzek i wykonanie nowych;
o remont izolacji wodoszczelnych
c. wykonanie projektu remontu instalacji wewnętrznej WOD. - KAN., C.O., wentylacji mechanicznej
d. wykonanie projektu remontu instalacji wewnętrznych elektrycznych, słaboprądowych ( kontrolą dostępu, telewizją dozorową CCTV oraz LAN-em)
e. wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
3. Wykonawca będzie koordynował prace projektowo-remontowe z rzeczoznawcą sanitarnym oraz rzeczoznawcą p.poż. (ewentualna ekspertyza p.poż. w razie potrzeby).
4. Wykonane opracowania muszą spełniać warunki audytu energetycznego stanowiącego podstawę do złożenie wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW ,,Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków Spółki ,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o. o.".
5. Złożona oferta powinna zawierać podział kosztów na część dotyczącą termomodernizacji i dotyczącą niezbędnego remontu.
W remontowanych budynkach przewidziane jest:
a) budynek tzw. okulistyka duży - pawilon C:
Laboratorium diagnostyczne z zapleczem sanitarno-socjalnym, punktem poboru krwi oraz funkcjonalną poczekalnią dla pacjentów. W szczególności w zakresie prac laboratorium powinny być uwzględnione stanowiska dla pracowni:
- analityki ogólnej,
- hematologii,
- koagulologii,
- biochemii,
- immunochemii,
- serologii.
b) budynek tzw. okulistyka mały - pawilon D:
dwie sale izolatorium z zapleczem sanitarno-zabiegowym.

Dokument nr: SP.261.6.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w ,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o., Ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój, w dniu: 13. 09. 2021 r. r. o godz. 10:00
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu ,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o. do dnia 13. 09. 2021 r. do godz. 9.45:
a. w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego - u. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój,
wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o.
ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój
Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgłoszenia dla zadania:
,,Remont i termomodernizacja budynków ,,Okulistyka duża" i ,,okulistyka mała"
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 13. 09. 2021 r. godz. 10:00
lub
7. mailowo na adres: sekretariat@szpitalrabka.pl w tytule proszę wpisać: Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgłoszenia dla zadania: ,,Remont i termomodernizacja budynków ,,Okulistyka duża" i ,,okulistyka mała"

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania umowy - zgłoszenia remontu do Starostwa Nowotarskiego - 30 listopad 2021 r.
Termin realizacji zamówienia
30 listopad 2021 r.

Wymagania:
V. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające i dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych.
VI. Warunki wyceny, płatności, okres gwarancji
1. Wykonawca winien wycenić wykonanie przedmiotowego zamówienia, obejmującego zakres, o którym mowa w pkt III niniejszego zaproszenia. Należy podać ceny netto, naliczony podatek VAT oraz ceny brutto. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. Faktura płatna przelewem w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
VII. Wymagane dokumenty, termin składania ofert i ich formy:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zaproszenia), podając ceny netto, podatek VAT, ceny brutto.
2. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Dokumenty stanowiące integralną część oferty, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego muszą być przedstawione w formie oryginału (formularz ofertowy), wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem".
9. Załącznikami do oferty złożonej na formularzu oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgłoszenia dla zadania: ,,Remont i termomodernizacja budynków tzw. okulistyka duża i okulistyka mała w Rabce-Zdroju zlokalizowanych na działkach: nr ewid. 679/1; 679/2" realizowanego w ramach projektu ,,Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków Spółki ,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o. o." stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków powinny być:
a. Wypis (odpis, wyciąg, lub wydruk) z właściwego rejestru z podaniem imienia i nazwiska, numeru wpisu i oznaczenia organu dokonującego wpisu, potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem lub kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby.
10. Oferty złożone w formie elektronicznej, załączone pliki muszą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub potwierdzone profilem zaufanym e-puap.
11. Oferta i wszystkie jej załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12. Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
Wykonawcą usługi mogą być podmioty, które spełniają poniższe wymagania:
a. dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania usługi zgodne z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu lub termomodernizacji budynków użyteczności publicznej związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca winien załączyć do oferty referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w usług. Powyższe winny zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
b. nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ocena warunku wg formuły spełnia - nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 1 do formularza oferty
c. posiadają odpowiedni potencjał oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków wg formuły spełnia - nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 1 do formularza oferty.
d. dysponują osobami zdolnymi do wykonani zamówienia oraz odpowiednim sprzętem. Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, należy rozumieć pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilno - prawnych, a także osoby, które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno - prawnej.
Ocena warunku wg formuły spełnia - nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 1 do formularza oferty
e. Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców:
o w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
o którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
o osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Ocena warunku wg formuły spełnia - nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 1 do formularza oferty,
f. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Wykonawca określi cenę brutto i netto za wykonanie zakresu, o którym mowa w rozdziale II.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 100 % cena.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najniższa cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
X. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, odpowiedzi na pytania:
1. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji, w tym podpisania przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności.
3. Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
XI. Rozstrzygnięcie postępowania, informacja o wyborze oferty, warunki zawarcia umowy
1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania
2. Jeżeli nie ma możliwości rozstrzygnięcia konkursu ofert z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną- zajmujących jednocześnie pierwsze miejsce w rankingu ofert, zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych w celu określenia najkorzystniejszej oferty.
3. Jeżeli po złożeniu ofert dodatkowych nadal nie można wyłonić najkorzystniejszej oferty z powodu złożenia dwóch jednakowych ofert dodatkowych, zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny z wykonawcami wezwanymi do złożenia ofert dodatkowych.
4. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielającego zamówienie poinformuje w terminie do 10 dni roboczych dni od otwarcia ofert Komisja Konkursowa, po zbadaniu poprawności złożonych ofert za pośrednictwem swojej strony internetowej (BIP). Udzielający Zamówienie poinformuje również Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Przyjmującego Zamówienie, który został wybrany.
6. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie.
7. Udzielający Zamówienia powiadomi Przyjmującego Zamówienie, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu: dostarczenia dokumentów formalno - prawnych oraz o terminie podpisania umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podawania uzasadnienia.
XII. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty / unieważnienie postępowania przez zamawiającego:
1. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli:
o nie złożono żadnej oferty,
o cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
o kierownik Zamawiającego podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
2. Odrzucenie oferty postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli:
o złożona oferta jest niezgodna z zapisami zawartymi w zaproszeniu,
o zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym etapie
XIV. Zawarcie umowy, zmiana umowy
1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia umowy w drodze aneksu do umowy w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niżej wyszczególnionych:
o działania siły wyższej,
o obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,
o zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy,
o innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.

Uwagi:
,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o.o.
34-700 Rabka - Zdrój, ul. Słoneczna 3
Tel./fax: 18 26 77 001 email: sekretariat@szpitalrabka.pl WWW: www.szpitalrabka.pl
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1150 0012 1289 1820 0001
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział KRS: 0000280873
Kapitał zakładowy: 9 198 500,00 zł NIP: 735-26-97-601 REGON: 120480323
XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o. z siedzibą ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój, tel./fax.: tel. 18 26-77-001, E-mail: sekretariat@szpitalrabka.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iodo@pc-consulting.com.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO - w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
5. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym okres niezbędny do celów kontroli i audytów, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy, okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów w myśl art. 5 ust. 1 lit. e RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych - jeżeli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody w zautomatyzowanej formie, prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku udzielenia zgody, podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem
umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Ewelina Szajner, email: ewelina.szajner@szpitalrabka.pl tel. 886 225 101.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.