Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Dominikańska, 5-9
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. 059 8424081, faks 059 8426518
sekretariat@muzeum.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: tel. 059 8424081, fa
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym
Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej od 130 000 zł,
prowadzonym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MPŚ w Słupsku nr 11/2021 na ,,Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa
kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach"
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Opis zadania inwestycyjnego pn: ,,Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w
zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach":
1.1. roboty budowlano-remontowe dotyczące całkowitej odbudowy poddasza oraz remontu parteru z
wydzieleniem i budową nowych sanitariatów;
1.2. wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych;
1.3. wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie.
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego określony został w dokumentacji projektowej, która
jest dostępna w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Zamawiającego
www.muzeum.slupsk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ,,Przetargi" oraz
miniPortal: httPs://miniportal.uzt>.gov.pl i stanowi Załącznik nr 9 do postępowania przetargowego nr
sprawy: MPŚ-X.261.3.2021 , ogłoszonego w Bzp pod numerem: 2021/BZP 00163525/01
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
robót remontowo-budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji.
2.1. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy
pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020, póz. 1333 z późn. zm.), w tym w szczególności:
2.1.1. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z
zaleceniami i uwagami Zamawiającego;
2.1.2. uczestniczenie przy udziale Inspektorów Nadzoru wszystkich branż w protokólarnym
przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, w
terminie określonym w umowie z Wykonawcą robót;
2.1.3. przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami
dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności
publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy
odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności
materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych
oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlaną dla wszystkich asortymentów
robót;
2.1.4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich
do użytkowania;
2.1.5. wymaganie operatów geodezyjnych od wykonawcy robót w przypadku robót instalacji
zewnętrznych i przyłączy;
2.1.6. koordynacja robót poszczególnych branż;
2.1.7. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie
wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu
budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów,
orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów
stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót;
2.1.8. koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzenie
konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru;
2.1.9. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;
2.1.10. uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej;
2.1.11. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty
wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do
umowy na wykonanie robót budowlanych;
2.1.12. z zastrzeżeniem pkt. 2.1.13 wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań
technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności
nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności;
2.1.13. co najmniej raz w tvaodniu w dni powszednie pobyt na terenie budowy inspektorów
wszystkich branż, w -godz.ch od 8.00 - 14.00:
2.1.14. nadzór nad robotami i czynnościami prowadzonymi przez podmioty realizujące przyłączenia
do sieci, zgodnie z zawartymi umowami przyłączeniowymi i warunkami technicznymi
przyłączenia;
2.1.15. przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych
nadzorem niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt. 2.1.13;
2.1.16- przedstawienie Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, stanowiska Inspektora
Nadzoru w zakresie koordynacji międzybranżowej i kompletności dokumentacji technicznej
dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,,,Utworzenie Centrum tradycji i ochrony
dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w
Klukach" i opisem robót niezbędnych do zakończenia realizacji zadania;
2.1.17. przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań o stanie zaawansowania
finansowego i rzeczowego robót narastająco, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.
Sprawozdanie musi wyczerpująco określać realizację robót w danym okresie
sprawozdawczym w poszczególnych branżach. Sprawozdanie opisowe musi zawierać m.in.:
odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu realizacji
projektów oraz harmonogramu po ewentualnych zmianach. Ponadto należy również podać
liczbę i terminy zmian harmonogramów; dokładne opisanie przyczyn powstałych odchyleń;
podjęte kroki zaradcze w stosunku do wynikających problemów; informację na temat
wpływu powstałych trudności na termin realizacji inwestycji. Sprawozdania powinny być
sporządzane narastająco tj. w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy muszą być
zawarte informacje ze sprawozdań dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych,
tak aby zachować odpowiednią ścieżkę umożliwiają sprawny nadzór nad inwestycją i
wskazującą na całość problemów, opóźnień i podjętych środków zaradczych i ich wyników,
występujących podczas realizacji projektu. Wzór sprawozdania wg załącznika nr 1 do
umowy;
2.1.18- bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania
inwestycyjnego oraz udzjelenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji
robót;
2.1.19. organizowanie i prowadzenie przez Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-
budowlanej przynajmniej raz w tygodniu Rady Budowy, sporządzanie z niej protokołów z
podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót
budowlanych w terminie do 2 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad w
zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co tydzień, sporządzanie z nich protokołów
z podjętymi ustaleniami i zapisanymi w dzienniku budowy;
2.1.20. kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa;
2.1.21- zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania
inwestycyjnego i jego termin zakończenia;
2.1.22. przygotowanie materiałów do odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego robót,
powiadomienie Zamawiającego o terminach odbiorów;
2.1.23. zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez
Wykonawcę robót. Zespół inspektorów będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności i
potwierdzał zgodność stanu określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie
wykonanymi robotami. Zespół inspektorów zobowiązany jest złożyć oświadczenie w
powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego;
2.1.24. przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty podpisania
protokołu końcowego robót budowlanych, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji;
2.1.25. przekazanie Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dokumentów
potwierdzających uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
dla wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z oświadczeniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi;
2.1.26. dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania
jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., póz. 1333 z późn. zm.);
2.1.27. odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych; umowa
zawarta z Wykonawcą robót budowlanych zostanie dołączona do niniejszej umowy po jej
zawarciu;
2.1.28. potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów
częściowych lub odbioru końcowego;
2.1.29. realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych
powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności
prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie;
2.1.30. nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę procedur obowiązujących u Zamawiającego i
określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym również w
umowie Wykonawcy robót, w szczególności nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę
robót przepisów w zakresie bhp;
2.1.31. świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi wykonanych robót przez okres
60 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez
wykonawcę wad i usterek;
2.1.32. świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po upływie
okresu rękojmi;
2.1.33. zakup druków kolejnych tomów dziennika budowy i zarejestrowanie w odpowiednim
Urzędzie oraz przekazanie Wykonawcy robót budowlanych;
2.1.34. prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiającego, w sprawach związanych z
realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności z Samorządem Województwa
Pomorskiego po uzgodnieniu treści z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby
sporządzane dokumenty były wykonywane w wersji maszynowej np. protokoły, raporty itp.;
2.1.35. wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych pozostałych do dokończenia związanych z
realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku rozwiązania umowy (w tym
odstąpienia od umowy), bądź ogłoszenia likwidacji, upadłości Wykonawcy robót
budowlanych.
2.2. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót
budowlanych na rzecz Zamawiającego został opisany w załączniku Nr 3 do Zaproszenia - wzorze
umowy.
2.3. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., póz. 1333 z późn. zm.) z
zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót
dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje
wyłącznie Zamawiający.
3. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot
zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 1333 z późn. zm.), które nie polegają na wykonywaniu pracy w
rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

CPV: 71520000-9, 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8

Dokument nr: MPŚ-X.262.15.6.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.
1. W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej
oferty cenowej w formie pisemnej i przesłanie jej na poniższy adres:
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
76-200 Słupsk, Ul. Dominikańska 5-9
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2021 r. do godz. 9:00.
2. W przypadku osobistego dostarczenia, oferty należy składać w sekretariacie - pokój nr 7.
3. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej, podpisanych podpisem kwalifikowanym zgodnie
z art. 78 kc, na adres sekretariat@muzeum.slupsk.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia w okresie od
protokolarnego przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych, do dnia końcowego odbioru
robót budowlanych i kompleksowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie Centrum
tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie
słowińskim w Klukach".
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 300 dni roboczych od dnia podpisania umowy z
Wykonawcą na realizację zadania j.w.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi
nadzorowanych robót budowlanych tj. przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót
budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad i usterek, a także
podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi.
III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca przystępujący do postępowania winien posiadać doświadczenie i kwalifikacje oraz środki
techniczne umożliwiające wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z jej
postanowieniami niniejszego zaproszenia i przepisami obowiązującego prawa. Ponadto Wykonawca
winien skierować do realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające niezbędne do jego wykonania
doświadczenie i kwalifikacje, w tym:
1.1. osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. póz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. póz. 831 ze zm.), legitymująca się minimum 3-letnim
doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży konstrukt ino-
budowlanei:
1.2. osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacy inei w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U z 2020 r. póz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.
IV. Opis sposobu obliczania ceny.
1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest podać
cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się
o wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego,
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli
wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt
lub rozwiązać umowę.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie
można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych,
porządkowych, kierownictwa i dozorowania oraz innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy, a także podatek VAT.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cb - cena badanej oferty
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która oferuje najniższą cenę za realizację przedmiotu
zamówienia - uzyska największą ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę lub osobę
(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta winna składać się z:
2.1. Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do
zaproszenia;
2.2. Wykazu osób pełniących funkcję inspektorów nadzory inwestorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2
do zaproszenia, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w
Dziale HI pkt. 1;
2.3. pełnomocnictwa, upoważniającego do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik
(tj. osoba upoważniona, nie wynikająca z dokumentów rejestrowych KRS lub CEiDG).
3. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Zapytanie ofertowe na: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Utworzenie
Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie
słowińskim w Klukach"
4. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia
wymaganych dokumentów, wskazanych w pkt. 2.2. lub 2.3., w wyznaczonym terminie. W przypadku ich
nieuzupełnienia, bądź złożenia dokumentów niepotwierdzających spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, oferta nie będzie brana pod uwagę.
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego faxem lub po terminie składania ofert, nie będzie brana pod
uwagę przy ocenie ofert.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub osobę
(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.10.2021 r.
Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1000,00 zł złotych (słownie: jeden tysiąc 00/100
złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w
Ustce nr konta: 15 9315 0004 0050 2445 2000 0010 z adnotacją ,,Wadium - pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Utworzenie Centrum tradycji i ochrony
dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w
Klukach". Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

Uwagi:
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
MUZEUM REJESTROWANE
ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18
e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Tadeusz Minta - specjalista ds. inwestycji, tel. 59/842-40-814 wew. 316,
adres e-mail: inwestycje@muzeum.slupsk.pl
codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 -14:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.