Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
5192z ostatnich 7 dni
20080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Sarzyna
ul. Mikołaja Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
powiat: leżajski
tel. 17 24 13 177 wew. 303
t.klocek@nowasarzyna.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Sarzyna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 24 13 177 we
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sarzyna"
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, polegający na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Sarzyna, z nieruchomości stanowiących własność osób trzecich.
III. Wielkość zamówienia
Wielkość zamówienia to 17,143 Mg (w tym: 2,925 Mg - demontaż, transport
i utylizację oraz 14,218 Mg - odbiór, transport i utylizację).
Podane ilości oraz ostateczna wielkość zamówienia mogą ulec zmianie.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Ul. Mikołaja Kopernika 1, 37 - 310 Nowa Sarzyna, sala konferencyjna w dniu 13 września 2021r. o godz. 123().

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 13 września 2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik do niniejszego zaproszenia oraz spakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sarzyna w 2021 r."

Miejsce i termin realizacji:
Od dnia podpisania umowy do dnia 25 października 202 lr.

Wymagania:
V. Warunki udziału
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia konieczne do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz.U. z 202lr. poz. 779 z późn. zm.) oraz spełnią wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów
1 warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)).
2. Ponadto oferent powinien znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia.
3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy posiadający odpowiednie doświadczenie, potwierdzone podaniem w ofercie zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 zdań o podobnym zakresie i wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, każde z podaniem nazwy i adresu zleceniodawcy, ich rodzaju i wartości, terminu realizacji.
4. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. oraz § 1 ust. lpkt.4 lit.b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
VI. Wymagane dokumenty
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wybrany wykonawca zobowiązany będzie dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie, że posiada uprawnienia konieczne do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021. poz. 779 z późn. zm.) oraz spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 7, poz. 649 z późn. zm).
2. Kopię zezwolenia na transport/zbieranie odpadów potwierdzoną za zgodnością z oryginałem.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Kopię umowy podpisanej z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjęcie odpadów.
VII. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto oraz brutto.
2. Kryterium wyboru oferty - wartość razem brutto - 100%.
X. Sposób oceny ofert
1. Kryterium ..cena" - poszczególnym Wykonawcą zostaną przyznane punkty za cenę brutto w skali 1-100, obliczone wg. wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
C=.....................................-------------x 100 pkt.
cena oferty badanej brutto
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zapytania i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców umieszczając informację na stronie internetowej.

Kontakt:
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Teresa Klocek,
tel. 17 24 13 177 wew. 303 e-mail: t.klocek@nowasarzyna.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.