Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
4950z ostatnich 7 dni
19976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka nieużytkowanych zabudowań gospodarczych

Przedmiot:

Rozbiórka nieużytkowanych zabudowań gospodarczych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel.: 32 287 29 81, tel./fax: 32 287 19 67
przetargi@zgm.plekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 32 287 29 81,
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE O CENĘ
Działając w imieniu Gminy Piekary Śląskie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie przy Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę na: Rozbiórka nieużytkowanych zabudowań gospodarczych na działkach nr 112 i 265/111 w Piekarach Śląskich przy Ul. 1-go Maja 30.
2. Zakres robót określają: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i przedmiar stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do zapytania.
3. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno -budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Dokument nr: ZGM/NZ-343-131/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na mail: przetargi@zgm.plekary.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2021 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Warunki realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021 r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 60 m-cy.
5. Zaleca się, w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót, aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem wyceny ofertowej.
6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaproponowaną ceną w formularzu ofertowym oraz kosztorysie ofertowym.
7. Fakturę za wykonane roboty Wykonawca winien wystawić na: Nabywcę: Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, NIP 498 026 22 99, ze wskazaniem Odbiorcy faktury: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie.
8. Faktura powinna być dostarczona na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
10. Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę, spełniającą wymagania określone w zapytaniu.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania
zaproponowanej ceny.
Oferta winna zawierać:
1. Wskazanie w temacie maila OFERTA na: ,,Rozbiórka nieużytkowanych zabudowań gospodarczych na działkach nr 112 i 265/11 lw Piekarach Śląskich przy ul. 1-go Maja 30".
2. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy.
3. Oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem robót (zgodnie z załącznikiem nr 5).
4. Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3 do zapytania).
5. W kosztorysie ofertowym należy podać co najmniej:
a) stawkę roboczogodziny,
b) koszty pośrednie,
c) zysk,
d) cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (stanowiącą sumę robocizny, materiałów i sprzętu łącznie z narzutami na jednostkę przedmiaru),
e) wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona przez obmiar),
f) wartość (netto) kosztorysu jako sumę wszystkich pozycji kosztorysowych.
g) wartość brutto wszystkich pozycji kosztorysowych
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę co doprowadziło do rozwiązania umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika nie będącego umocowanym do jego reprezentowania należy złożyć Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.