Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kochanowice
ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice
powiat: lubliniecki
przetargi@kochanowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kochanowice
Wadium: 15 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kochcicach.
2. Zamawiający wymaga, że należy pozostawić zespół pomp ciepła solanka/woda dla których dolnym źródłem jest układ sond poziomych ułożonych w gruncie. Pompy te należy przyłączyć do wymiennika ciepła. Źródło te, będzie stanowiło rezerwę przyłączoną ręcznie do zespołu grzewczego.
3. Z etapu realizacji zostaje wyłączona budowa drugiej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW
a zatem wyłącza się z realizacji następujące elementy: panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją
o mocy 50kW , falownik 50kW, projektowany kabel YKXS 4x25mm? oraz projektowane złącze ZK4
i ZKPV2.
4. Zamawiający wymaga także, iż przy złączu ZK5 należy zabudować złącze z przełącznikiem sieć - 0 - agregat wraz z wtyczką 63A do podłączenia mobilnego agregatu prądotwórczego Gminy Kochanowice.
5. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia stanowią: Przedmiary robót - Załączniki nr 1 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załączniki nr 2 do SWZ, Dokumentacja projektowa - Załączniki nr 3 do SWZ.

CPV: 42511110-5, 09331200-0, 09332000-5, 39370000-6, 45000000-7, 45111300-1, 45223210-1, 45262520-2, 45300000-0, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00172877, GIR.271.1.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kochanowice.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.kochanowice.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@kochanowice.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.).
2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w SWZ.
3. Szczegółowe wymagania określono w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO, informuję, że:
2) Urząd Gminy w Kochanowicach, którego siedziba jest przy Ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Jakuba Rezmer, kontakt: adres
e-mail kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl .
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na wykonanie zadania pn.: "Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach", znak: GIR.271.1.4.2021.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7) Obowiązek podania swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.UWAGA:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-14 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku Spółdzielczym Koszęcin O/Boronów Nr: 75 8288 1014 2001 0100 0607 0104.
z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn.: ,,Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kochcicach".
6. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 98 ust. 6 pzp.
11. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
12. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
13. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GIR.271.1.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kochcicach.
2. Zamawiający wymaga, że należy pozostawić zespół pomp ciepła solanka/woda dla których dolnym źródłem jest układ sond poziomych ułożonych w gruncie. Pompy te należy przyłączyć do wymiennika ciepła. Źródło te, będzie stanowiło rezerwę przyłączoną ręcznie do zespołu grzewczego.
3. Z etapu realizacji zostaje wyłączona budowa drugiej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW
a zatem wyłącza się z realizacji następujące elementy: panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją
o mocy 50kW , falownik 50kW, projektowany kabel YKXS 4x25mm? oraz projektowane złącze ZK4
i ZKPV2.
4. Zamawiający wymaga także, iż przy złączu ZK5 należy zabudować złącze z przełącznikiem sieć - 0 - agregat wraz z wtyczką 63A do podłączenia mobilnego agregatu prądotwórczego Gminy Kochanowice.
5. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia stanowią: Przedmiary robót - Załączniki nr 1 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załączniki nr 2 do SWZ, Dokumentacja projektowa - Załączniki nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42511110-5 - Pompy grzewcze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

39370000-6 - Instalacje wodne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena, okres gwarancji na zamontowane pompy ciepła i okres rękojmi na wykonane roboty budowlane.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na zamontowane pompy ciepła
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na jedno i wszystkie zdarzenia, które swoim zakresem obejmować będzie prace budowlane przez cały okres trwania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:
- Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy
i złożonych dokumentów.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną dostawę wraz z montażem pomp ciepła w ilości min. 3 instalacji pomp ciepła powietrznych lub min. 3 instalacji pomp ciepła gruntowych lub min. 3 instalacji pomp ciepła łącznie powietrznych i gruntowych współpracujących z instalacją fotowoltaiczną - w ramach jednej lub wielu umów.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy
wykazu głównych dostaw z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.
2) wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:
a) minimum jedna osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej.
b) minimum jedna osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 8 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone -
wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SWZ.
Dowodami są:
- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej;

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ.
d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony Formularz ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączoną do SWZ przez Zamawiającego dokumentację techniczną tj.: Dokumentację projektową, przedmiar robót oraz STWiOR.
3. Potwierdzenie wniesienia Wadium.
4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 8 do SWZ.
Uwaga:
Zobowiązanie powinno zostać złożone wraz z ofertą.
5. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 13 do SWZ.
6. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeśli z dokumentów, o których mowa w pkt 1, to umocowanie nie wynika.
Ww. wymaganie odnosi się również do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.
Przepisy § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, stosuje się odpowiednio.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku Spółdzielczym Koszęcin O/Boronów Nr: 75 8288 1014 2001 0100 0607 0104.
z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn.: ,,Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kochcicach".
6. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 98 ust. 6 pzp.
11. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
12. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
13. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp).
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi z osobna spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1.
4) W przypadku gdy oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań Zamawiającego:
a) Wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę;
b) umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia
c) Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w rozdz. XVI ust. 1 pkt 2 SWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postepowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w XVII ust. 2 pkt 1 SWZ.
b) oświadczenie stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
c) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XVII ust. 3 lit. a) SWZ o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców;
d) dokumenty dotyczące umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o których mowa w rozdz. XVII ust. 4 pkt 1-3 SWZ - składa każdy Wykonawca.
e) składają łącznie:
o pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. XVII ust. 4 pkt 4 SWZ.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy mogą być wykonywane na zasadach określonych w § 14 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena, okres gwarancji na zamontowane pompy ciepła i okres rękojmi na wykonane roboty budowlane.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na zamontowane pompy ciepła
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-13

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.