Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przywrócenie godnego wizerunku pomnikowi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przywrócenie godnego wizerunku pomnikowi

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA TOLKMICKO
ul. Plac Wolności 3
82-340 Tolkmicko
powiat: elbląski
faks 55 231 61 27
sekretariat@tolkmicko.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Tolkmicko
Wadium: ---
Nr telefonu: faks 55 231 61 27
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130 000,00 zł
na wykonanie usługi związanej z realizacją zadania: Przywrócenie godnego wizerunku
pomnikowi ku czci więźniów filii KL Stutthof w Nadbrzeżu w Gminie Tolkmicko:
Rekultywacja terenu zielonego wokół pomnika, przebudowa nawierzchni utwardzonych,
odnowienie, czyszczenie, konserwacja pomnika, zakup ławek, donic oraz lamp. Inwestycja
realizowana w ramach programu: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w zakresie:
? przebudowa ciągów pieszych wraz z wymianą pękniętych płyt oraz
krawężników o pow. 99,20 m2,
? wykonanie nawierzchni wokół pomnika z kostki brukowej o pow. 96,80 m 2,
? zakup i montaż elementów małej architektury tj. 2 ławek posadowionych
wokół pomnika (dokładna lokalizacja zostanie wskazana na etapie realizacji
przez Zamawiającego),

? zakup i montaż 2 lamp solarnych,
? zagospodarowanie terenu zielenią poprzez: usunięcie suchych czubów drzew
wokół pomnika, usunięcie zakrzewień, wycinkę żywopłotu oraz nasadzenie
nowego wraz z zakupem krzewów typu: bukszpan wiecznie zielony, berberysy,
mahonia, ostrokrzew, laurowiśnia, grab, buk, głóg jednoszyjkowy itp.
? rekultywacja terenów zielonych wokół pomnika: koszenie trawy, uzupełnienie
ubytków poprzez nowe zasiewy, prace pielęgnacyjne,
? demontaż wraz z uprzątnięciem donic znajdujących się na terenie wokół
pomnika. Zakup oraz montaż 5 donic wraz z nasadzeniem w donicach roślin
wieloletnich typu: berberys, irga, kosodrzewina, bukszpan itp.
? czyszczenie oraz renowacja pomnika.
2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokument nr: PFU.271.3.4.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 września 2021 roku o godz. 10:15.

Składanie ofert:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 13 września 2021 roku do godz. 10.00
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego , tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku,
82-340 Tolkmicko, Ul. Plac Wolności 3,

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o niniejsze zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130 000,00 zł - prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Propozycję cenową należy złożyć
z dopiskiem ,,Przywrócenie godnego wizerunku
pomnikowi ku czci więźniów filii KL Stutthof w Nadbrzeżu w Gminie Tolkmicko: Rekultywacja
terenu zielonego wokół pomnika, przebudowa nawierzchni utwardzonych, odnowienie,
czyszczenie, konserwacja pomnika, zakup ławek, donic oraz lamp. Inwestycja realizowana w
ramach programu: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury" nie
otwierać przed godz. 10:15 dnia 13 września 2021 roku.

VIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Kryterium oceny ofert - cena 100%
2. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
IX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która będzie opiewała na
najniższą cenę, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
? dni i godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:00-15.00, środa -
7:00 - 16:00, piątek - 7:00- 14:00
X. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję,
iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tolkmicko mający siedzibę
przy ul. Plac Wolności 3 w Tolkmicku reprezentowana przez Burmistrza Tolkmicka.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Tolkmicko można się skontaktować w
sprawie ochrony swoich danych osobowych przez email: iod@tolkmicko.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę
obowiązków dotyczących ustaw: Prawo zamówień publicznych.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) obsługa prawna;
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Tolkmicko
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Tolkmicko.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo żądania usunięcia/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie
Tolkmicko Pni/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Tolkmicko ma charakter dobrowolny,
jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia podmiotowego postępowania .
9) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i
zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów
dotyczących archiwizowania dokumentów.
10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11) Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez
Administratora znajdują się na stronie internetowej http://tolkmicko-umig.bipwm.
pl/public/id=114029 w zakładce RODO.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pani Anna Komorowska.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.