Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont - konserwacja jazu

Przedmiot:

Remont - konserwacja jazu

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadzór Wodny we Wschowie
ul. Pl. Kosynierów 1
67-400 Wschowa
powiat: wschowski
65- 511-45-15,, 68-45-27-604
Województwo: lubuskie
Miasto: Wschowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 65- 511-45-15,, 68-4
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: ,, Jaz Borowiec, Krzycki Rów w km 9+750 - remont - konserwacja"
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych, malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, naprawa wierzchnich ubytków przyczółków ceglanych przez wykonanie wylewki betonowej, wykonanie i wymiana uszczelnień poziomych w 2 oknach, naprawa wierzchniego poszycia konstrukcji zasuw w 2 oknach, wymiana blachy w 2 oknach o wymiarach 3,4 dł. x 0,75 szer. czyszczenie i impregnacja pomostu drewnianego - podestu roboczego
Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

Dokument nr: WR.ROZ.2811.527.2021

Składanie ofert:
OFERTĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY,
Do dnia 14.09.2021 r Do godz. 1000.
pod adresem: http: //www.przetargi.wody.gov.pl/ -

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2021 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, ^e^woIenia):l>iA potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie remont co najmniej jednej budowli piętrzącej.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeigłi wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu oferty cenę obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest wycena własna Wykonawcy. Cena oferty jest ceną ryczałtowa zawierającą podatek od towarów i usług. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w formie pełnej na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik do zapytania, bez dodawania lub ujmowania jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej. Ceny i stawki jednostkowe określone przez Wykonawcę są ostateczne i nie będą podlegały zmianie w okresie ważności umowy. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty (dokonał wizji lokalnej trenu). W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego (w treści Formularza Oferty), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku VAT. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem umowy.
11. Sposób przygotowania oferty- i jej zawartość: Kompletna oferta musi zawierać: -wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego,
- wykaz usług o których mowa w pkt 6 zapytania, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru),
- parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2
- oświadczenie RODO (jeśli dotyczy)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: zamawiający nie dopuszcza negocjacji
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,PLATFORMĄ" - pod adresem: http: //www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem http: / /www.przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów i oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza ofertowego oraz oświadczenia RODO. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany wypełnionego, podpisanego Formularza ofertowego wraz z załącznikami.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
oWykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. oOferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim. oWykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
oRozpatrywane będą oferty kompletne, spełniające wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
oZamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, którzy złożyli oferty.
oW przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone ofert o takiej samej cenie, zamawiający wyznaczy wykonawcom, którzy złożyli te oferty, termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż zaoferowana przez wykonawcę w ofercie pierwotnej. Jeżeli ceny złożonych ofert dodatkowych również będą takie same, postępowanie zostanie unieważnione.
oZamawiający pisemnie zawiadomi biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty.
oWybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej dotyczącej prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość ceny ofertowej brutto (przedmiotowa kopia polisy stanowić będzie załącznik do umowy). Niedostarczenie polisy przez wykonawcę w powyższym terminie będzie uznane za uchylanie się od podpisania umowy.
oJeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę kolejną w rankingu ofert.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem: iod@,wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
-- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia :
na wykonanie zadania pn: ,, Jaz Borowiec, Krzycki Rów w km 9+750 -- remont - konserwacja" nr WR.ROZ.2811.527.2021
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej -w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któtym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa
Pzp";'
-- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
-- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostow-ania Pani/Pana danych osobowych*;
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**.
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienietskonjstanie ~ prawa do sprostowania nie mo-~e skutkować zguianą wyniku postępowania o udzielenie namówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym ~ ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu ora^Jego zgiłąc^/iików.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu :Anna Kłosowska 65- 511-45-15, Marian Prymel 68-45-27-604

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.