Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie siłowni plenerowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości

Przedmiot:

Zagospodarowanie siłowni plenerowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Boguty-Pianki
Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07-325 Boguty-Pianki
powiat: ostrowski
tel. 607 064 198
kontakt@boguty-pianki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Boguty-Pianki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 607 064 198
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na:
Zagospodarowanie siłowni plenerowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości
Boguty-Pianki
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania p.n.:
,,Zagospodarowanie siłowni plenerowej wraz z obiektami towarzyszącymi w
miejscowości Boguty Pianki" dz.nr ew. 684/3;" zgodnie z załączaną specyfikacją
techniczną"
UWAGA! Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji
lokalnej budynku i wykonał pomiary oraz wyliczenia we własnym zakresie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
1) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu
budowy,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
3) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania
(atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w
robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do
dokumentacji powykonawczej,
4) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż
ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14-09-2021 roku do godz. 1400:
- pocztą elektroniczną na adres: kontakt@boguty-pianki.pl
- osobiście lub pocztą: Urząd Gminy Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325
Boguty-Pianki

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia.
Do 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 i prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności przy
przestrzeganiu Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego
obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo
objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia
20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL
3.7.2010)
III. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia
do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu
zamówienia.
IV. Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia na okres min. 36 m-cy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego.
VI. Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w
ciągu 14 dni od złożenia faktury przelewem na konto Wykonawcy.
VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do niniejszego zapytania
IX. Kryteria oceny oferty:
Cena brutto - 100%
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
X. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.
2. W cenę należy wkalkulować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym
podatek VAT w ustawowej wysokości.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
XI. Inne informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d) unieważnienia postępowania, jeśli:
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania
postępowania.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za
pośrednictwem strony internetowej oraz pocztą elektroniczną na wskazany w ofercie adres
mailowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.