Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi wycinki i pielęgnacji drzew

Przedmiot:

Usługi wycinki i pielęgnacji drzew

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
4 Marca 3
75-901 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 261456210, fax. 261456244
17wog@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261456210, fax.
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: usługa
2) Kody CPV:
77211400-6 - usługi wycinania drzew,
77211500-7 - usługi pielęgnacji drzew,
77211600-8 - sadzenie drzew,
77231400-2 - usługi oceny zasobów leśnych.
Nazwa przedmiotu zamówienia: usługi wycinki i pielęgnacji drzew wraz
z opracowaniem szacunku brakarskiego, wycinka samosiejek, usuwanie wiatrołomów,
wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie obsługiwanym przez 17 WOG Koszalin
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Projektem umowy.

CPV: 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77231400-2

Dokument nr: 13/SZP/U/łnfrastr./21

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, kancelaria Sekcji Zamówień
Publicznych 17 WOG w lokalu 224 (II piętro) w budynku nr 15 w dniu 14.09.2021 r.
o godz. 10:30, bez udziału osób trzecich, tylko z udziałem zespołu oceniającego.
1) Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie, Ul. 4-go Marca 3,
lokal nr 110 (kancelaria jawna I piętro) w budynku nr 15 (przejście przez Biuro
Przepustek) do dnia 14.09.2021 r. do godz. 10:00 (osobiście, pocztą, kurierem)
w terminach pracy kancelarii jawnej tj. od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 15:00,
w piątek od 8:00 do 12:30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania do 30.11.2021 r.

Uwagi:
3) Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania do 30.11.2021 r.
4) Na zamówienie podpisana zostanie umowa. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
4. Informacja o podziale zamówienia na części: Zamawiający nie dopuszcza możliwości
podziału zamówienia na części.
5. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien:
a) dysponować odpowiednim zapleczem technicznym zgodnie z załącznikiem nr 3
do Zaproszenia,
b) dysponować odpowiednią ilością pracowników niezbędną do realizacji
zamówienia tj. co najmniej dwoma kierowcami, dwoma pilarzami w tym jednym
z uprawieniami do pracy na wysokościach a także brakarza z kwalifikacjami min.
III stopnia kursu brakarskiego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające ww. kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem nr 4).
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia
oraz firm podwykonawców w załączniku nr 1 do Zaproszenia - Formularzu ofertowym.
a) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, część
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania
przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
b) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy oraz ich forma:
1) Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy, sporządzony
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji potwierdzające stan faktyczny i prawny Wykonawcy.
c) Pełnomocnictwo określające zakres uprawnień osoby (-ób) upoważnionej, przez
Wykonawcę do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, wystawione zgodnie
z wymogami prawa, podpisane przez Wykonawcę, jeśli dotyczy.
d) Wykaz narzędzi - pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 3.
e) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4.
8. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
za pomocą poczty elektronicznej.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cena oferty jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r.
póz. 178).
2) Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich, uwzględniając wskazany przez
Zamawiającego zakres wykonywania zamówienia, doświadczenie i wiedzę
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia związane z jego realizacją, podatki, rabaty, upusty itp.,
których Wykonawca zamierza udzielić oraz zysk Wykonawcy.
4) W Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Zaproszenia, Wykonawca przedstawi łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu
zamówienia (za każde zadanie osobno).
5) Kalkulacja cen powinna uwzględniać taką cenę wykonania przedmiotu zamówienia,
aby Wykonawca nie poniósł strat w jej realizacji i w związku z powyższym cena oferty
musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe oraz podatek VAT.
6) Wartość łączna zamówienia określi maksymalną wartość zamówienia
w trakcie trwania umowy i stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert (dla danego
zadania).
7) Wartość łączna zamówienia powinna być zapisana liczbowo i słownie
z dwoma miejscami po przecinku i w polskich złotych.
8) Wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartość poszczególnych pozycji, zgodnie
z formułami określonymi w Formularzu ofertowym (dla każdego zadania oddzielnie).
9) W Formularzu ofertowym należy dokonać wyceny wszystkich wymienionych pozycji.
Brak wyceny wszystkich pozycji skutkował będzie tym, że oferta zostanie
odrzucona.
10) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568).
10. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę na załączonym Formularzu oferty, należy sporządzić w języku polskim
(dokumenty w języku innym powinny zawierać tłumaczenie lub opis ich treści
potwierdzony przez Wykonawcę), w formie pisemnej i złożyć
w zamkniętej/zaklejonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
a) Nazwa i adres Zamawiającego;
b) Nazwa i adres Wykonawcy;
2) Adnotacja: ,,Wycinka i pielęgnacja drzew wraz z opracowaniem szacunku
brakarskiego, wycinka samosiejek, usuwanie wiatrołomów, wykonanie
nasadzeń zastępczych na terenie obsługiwanym przez 17 WOG Koszalin" -
postępowanie nr 13/SZP/U/lnfrastr./21.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie ofert, które
zostały oznaczone w sposób niezgodny z warunkami zaproszenia.
3) Zamawiający informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
wirusem SARS-Cov-2, otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
12. Kryterium wyboru oferty:
1) Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował kryterium:
a) Kryterium ,,cena" (Pc) - waga 100 %:
2) Ocena ofert i przyznanie punktacji zostanie dokonane według następującego wzoru:
a) Kryterium ceny: oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów,
a pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego:
gdzie:
Pe - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,cena";
Cn - oferta z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert
ważnych tj. podlegających ocenie;
Cb - cena brutto badanej oferty.
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i uzyskała najwyższą liczbę
punktów.
5) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert
dodatkowych.
6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowanych w złożonych ofertach.
13. Informacje o czynnościach, jakie podejmie Zamawiający po terminie składania
ofert:
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:
a) Sprawdzenia ofert pod względem omyłek rachunkowych i oczywistych omyłek
pisarskich;
b) Oceny ofert (ustalenie rankingu ofert zgodnie z wyznaczonymi kryteriami oceny);
c) Zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu.
3) W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty bez wymaganych dokumentów lub
dokumentów zawierających błędy lub niespełniających wymogów określonych
w zaproszeniu (np. bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem lub nieczytelne,
nieaktualne), Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.
4) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę dyspozycji pkt 3. lub rezygnacji
Wykonawcy z podpisania umowy Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert spełnia wymagania określone
w zaproszeniu.
14. Informacje dodatkowe Zamawiającego:
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Wykonawcy składając ofertę składają oświadczenia oraz dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia postępowania i przeprowadzenia oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w Zaproszeniu:
a) W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający zwraca taką ofertę
Wykonawcy bez jej otwierania.
b) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
c) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza, który
w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub który złożył
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
d) Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
4) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że zapytania do treści Zaproszenia
wpłyną nie później 2 dni przed terminem składania ofert. Pytania i odpowiedzi zostaną
przesłane do Wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
5) Warunki postępowania mogą ulec zmianie lub zostać odwołane przed upływem
terminu składania ofert.
6) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niepodlegających ujawnieniu
w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
a także do ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych.
7) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca może zastrzec
wyłącznie zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. póz. 1010, 1649)
z zastrzeżeniem, że informacje te podlegają udostępnieniu (w wymaganym zakresie)
na potrzeby komisji oraz instytucji resortu obrony narodowej.
15. Przesłanki odrzucenia oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów lub jej treść nie odpowiada
treści Zaproszenia;
b) Nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy;
c) Została sporządzona w języku innym niż język polski;
d) Wykonawca w celu sporządzenia oferty posługiwał się osobami uczestniczącymi
w postępowaniu po stronie Zamawiającego;
e) Oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako
oczywiste omyłki rachunkowe.
f) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
g) Niezłożenia lub nieuzupełnienia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów
pomimo wezwania.
2) O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta
została odrzucona.
16. Przesłanki unieważnienia postępowania:
1) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) Niespełnienia wymagań niniejszego zapytania przez wszystkie złożone oferty lub
w przypadku niezłożenia żadnej oferty;
b) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było wcześniej przewidzieć;
d) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
e) W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji nie można uzgodnić
wszystkich postanowień umowy;
f) Umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
g) Wymaga tego uzasadniony interes Zamawiającego, w szczególności interes
bezpieczeństwa państwa.
2) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
1) Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertę
wybrano oraz poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze oferty.
3) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w wyjątkowej sytuacji
Zamawiający może wyrazić zgodę na przesłanie umowy Wykonawcy.
4) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy aktualną na czas trwania
umowy i opłaconą polisę ubezpieczeniową bądź inny dokument potwierdzający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną równą lub
wyższą wartości podpisywanej umowy.
5) W przypadku uchylania się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego oferta spełnia wymagania
niniejszego zapytania.
6) Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uzna w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy, w tym również informację przekazaną telefonicznie,
b) nie stawienie się Wykonawcy dwukrotnie bez usprawiedliwienia,
w terminie i miejscu wyznaczonym do podpisania umowy.
18. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych
wypadkach przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.
19. Informacja o zmianach, wyjaśnieniach i informacjach dotyczących zamówienia:
1) Wszelkie zmiany, wyjaśnienia oraz inne dodatkowe informacje dotyczące
niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej
Zamawiającego, zakładka BIP/Ogłoszenia/Zamówienia.
2) Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględniać wszelkie zmiany, wyjaśnienia
i informacje w przygotowywanych ofertach.

Kontakt:
2) Uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania
się z Wykonawcami są:
a) Sekcja Zamówień Publicznych 17 WOG, numer telefonu 261 456 229,
261 456 815.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.