Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie, demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie, demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
powiat: gryficki
Tel. 913 033 405, Fax 91 32 10 745
s.szajnowska@ploty.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Płoty
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 913 033 405, Fa
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie usuwania, demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Płoty w ramach realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Płoty" finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Kod CPV: 90.65.00 - 8 usługi usuwania azbestu.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zadanie nr 1 obejmuje demontaż pokryć dachowych z terenu Miasta i Gminy Płoty zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe), pakowanie, transport z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Planowana łączna ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu i utylizacji została określona szacunkowo i wynosi: 490 m2 tj. 8,82 Mg -2 obiekty, przyjęto, że 1m2 waży 18 kg. Rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranego wyrobu zawierającego azbest od właścicieli nieruchomości.
2) Zadanie nr 2 obejmuje odebranie z terenu Miasta i Gminy Płoty wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Planowana łączna ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu i utylizacji została określona szacunkowo i wynosi: 2700 m2 tj. 48,60 Mg - 11 obiekty, przyjęto,
że 1m2 waży 18 kg. Rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranego wyrobu zawierającego azbest od właścicieli nieruchomości.
3. W zakres zlecanych usług wchodzi:
1) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać zdemontowane i/lub odebrane płyty azbestowo - cementowe z miejsc tymczasowego składowania. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.
2) Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości, w których właściciele określili powierzchnię dachu wyrażoną w m2. Przyjęto, że 1m2 waży 18 kg. Rzeczywiste ilości wyrobów zawierających azbest określony zostanie na podstawie faktycznej ilości odebranego od właścicieli nieruchomości.
3) Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będzie przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia usługi lub związanych z nimi.
9) Wykonawca dokona ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń.
10) Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca sporządzi protokół, który będzie zawierał następujące informacje;
- imię i nazwisko osoby od której odbierane będą odpady,
- wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów,
- rodzaj odpadu, podpis właściciela.
11) Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację fotograficzną nieruchomości w miejscu gdzie znajdują się płyty azbestowo - cementowe przed i po wykonywaniu usługi z oznaczeniem: nazwa miejscowości, numer domu, numer geodezyjny działki - w formie elektronicznej (2 płyty CD).
12) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwienia zebranych odpadów, tj. kartę przekazania odpadów wystawioną przez zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, potwierdzającą wagę odebranych wyrobów zawierających azbest oraz datę złożenia odpadów na składowisku.
13) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanych usług i dostarczonych dokumentów.
14) Dokonanie zapłaty za wykonaną usługę nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierającego ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych oraz kwotę wyliczoną w formie iloczynu stawki łącznej (w PLN za 1 Mg) x ilość (w Mg).
15) Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
16) Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w szczególności z:
a) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2020 r. poz. 1680, z późn zm.),
b) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm.)
c) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),
d) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
f) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31),
g) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z poźn. zm.),
h) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 756 z późn. zm.);
i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
j) innymi obowiązującymi przepisami prawa niewymienionymi wyżej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: ROŚ.AZBEST.2021.SS

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin złożenia oferty
o Ofertę można złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w Sekretariacie, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s.szajnowska@ploty.pl
o Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopad 2021 r. Jednakże Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w pierwszej kolejności zakresu Zadania nr 1.

Wymagania:
17) Realizacja zamówienia jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
18) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
19) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca musi posiadać:
1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, kod odpadu 17 06 05*;
b) Zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać innemu podmiotowi musi przedstawić aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa wykonywanie zamówienia;
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej regulowanej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) sytuację ekonomiczną lub finansową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia: nie określa się szczegółowych warunków;
3) zdolność techniczna lub zawodowa niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca złoży oświadczenie, że pracownicy, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zostały przeszkolone przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego).
V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
o Formularz ofertowy - załącznik nr 1;
o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego - załącznik nr 2;
o Oświadczenie że pracownicy, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zostały przeszkolone
przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania (zawarte w punkcie 8. w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego);
o Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, kod odpadu 17 06 05*;
o Zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać innemu podmiotowi musi przedstawić aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa wykonywanie zamówienia;
o Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej regulowanej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
o Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY".
o Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Uwagi:
VI. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium - cena brutto - 100 pkt.,
2. Wykonawca określi w formularzu oferty - załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego - kwotę wynagrodzenia brutto za 1 Mg w ramach:
a) Zadania nr 1, które obejmuje demontaż pokryć dachowych z terenu Miasta i Gminy Płoty zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe), pakowanie, transport z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (2 obiekty w ilości 490 m2 tj. 8,82 Mg, przyjęto, że 1m2 waży 18 kg).
b) Zadania nr 2, które obejmuje odebranie z terenu Miasta i Gminy Płoty wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (11 obiekty w ilości 2700 m2 tj. 48,60 Mg, przyjęto, że 1m2 waży 18 kg).
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
VII. Inne istotne warunki zamówienia:
o Zostały zawarte w we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.