Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
599z dziś
5025z ostatnich 7 dni
20052z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłączenia do sieci gazowej

Przedmiot:

Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłączenia do sieci gazowej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. KOŚCIUSZKI 32A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
powiat: grodziski
Tel / fax 22 755 23 76, tel. (22) 463-46-20
zamowienia@grodzisk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: GRODZISK MAZOWIECKI
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel / fax 22 755 23
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazu wraz z zespołem gazowym dla budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej, dz. 33 i 57 obr. 57 Grodzisk Mazowiecki.
II. PODSTAWA PRAWNA

§ 8 regulaminu udzielania zamówień publicznych, którychwartośćszacunkowa jest niższa od kwoty 130.000zł., wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2021 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2021 r.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazu wraz z zespołem gazowym dla budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej, dz. 33 i 57 obr. 57 Grodzisk Mazowiecki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

Dokument nr: ZP.2600.39.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne. Komisyjnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2021 o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Ul. Kościuszki 32a,

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć w stanowisku ds. informacji Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowiecki, Ul. Kościuszki 32 a lub elektronicznie na adres mailowy - zamowienia@grodzisk.pl w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 10.09.2021r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza gazowego z uwzględnieniem zespołu gazowego do 29.10.2021 r.
Budowa przyłącza gazowego wraz z wykonaniem zespołu gazowego zgodnie z warunkami przyłączenia do 30.11.2021 r.

Wymagania:
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert (załącznik nr 2).

Do oferty Wykonawca winien załączyć:

1. wypełniony formularz ofertowy

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z którego wynika umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, maila, NIP;

- podpisana czytelnie przez uprawnionego Wykonawcę;
Oferty mogą być składane osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32 a lub elektronicznie na adres mailowy - zamowienia@grodzisk.pl W przypadku ofert składanych elektronicznie muszą być one przesłane w formie skanu (konieczne jest aby zawierały one skan podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy). Oferty w formie pisemnej w stanie nienaruszonym zostaną przekazane Komisji za pokwitowaniem, bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert. Oferty złożone w postępowaniu muszą być dostarczone do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku składania oferty pisemnie ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej w następujący sposób:
Gmina Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 12a

05-825, Grodzisk Mazowiecki

Oferta na : ,,Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazu wraz z zespołem gazowym dla budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej, dz. 33 i 57 obr. 57 Grodzisk Mazowiecki".
4. Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma pokwitowanie złożenia oferty, a oferta zostanie w jego obecności odpowiednio opisana przez pracownika przyjmującego ofertę.

5. Na ofertach przesyłanych przesyłką pocztową lub kurierem zostanie wpisana data i godzina jej otrzymania. W przypadku oferty złożonej elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Oferta Wykonawcy podlega odrzucenia, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w zaproszeniu do składania ofert.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Po otwarciu ofert, protokół z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie przekazany Wykonawcom którzy złożyli oferty w postępowaniu na ich wniosek.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami :

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) cena - 100%

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka może być przeznaczona na realizację zamówienia, Komisja może po wybraniu oferty najkorzystniejszej prowadzić negocjacje dot. ceny z wybranym Wykonawcą.

IX. WARUNKI FINANSOWE

Załącznik nr 3

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców faksem lub drogą elektroniczną.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY;

Projekt umowy(załącznik nr 3).

Uwagi:
XII. DODATKOWE INFORMACJE

Klauzula Informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego;

2) inspektor ochrony danych osobowych: email: abi@grodzisk.pl tel: 22 755 55 34;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2600.39.2021 pn:

,,Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazu wraz z zespołem gazowym dla budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej, dz. 33 i 57 obr. 57 Grodzisk Mazowiecki".

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r z późn.zm.) oraz w związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwizacyjną i instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela : Pan Adam Nagat tel. (22) 463-46-20

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.