Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
788z dziś
5244z ostatnich 7 dni
20132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
powiat: wrocławski
71 7265700, tel. 502 735 453, tel. 502 735 268
zamowienia.publiczne@czernca.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czernica
Wadium: ---
Nr telefonu: 71 7265700, tel. 502
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są kompletne roboty budowlane polegające na: ,,Przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Czernica Ul. Szkolna dz. nr 325/4,369/2, gmina Czernica"
1.1. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie oświetlenia drogowego odcinków Ul. Szkolnej i Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicy, w tym:
- ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 - ok. 254 m,
- montaż słupów stalowych o wys. 8 m, wraz z oznakowaniem - 2 szt.,
- montaż słupów stalowych o wys. 6 m, wraz z oznakowaniem - 3 szt.,
- montaż opraw oświetleniowych - 6 szt.,
- demontaż słupów żelbetowych z oprawami wraz z dostawą do TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Oleśnica. Energetyczna 1, 56-400 Oleśnica - 2 szt.
- roboty pomocnicze
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, ppoż., uzgodnieniami i opiniami załączonymi do dokumentacji projektowej,
2) zapewnienie bieżącej i powykonawczej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, oraz dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów,
4) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,
5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, łącznie z przygotowaniem i złożeniem wniosku o umowę kompleksową z koncernem Tauron,
6) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.), oraz sporządzenie w wersji papierowej i elektronicznej KSIĄŻKI OBIEKTU Paszportu ogólnego obiektu oświetleniowego (wzór wg. zał. nr 2 do umowy),
7) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
8) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
1.3. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
1.4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- nadzoru nad bhp,
- ustalania i utrzymywania porządku,
- odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
1.5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Załączone przedmiary robót służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej.
UWAGA: Stan aktualny infrastruktury podziemnej należy sprawdzić w serwisie www.wrosip.pl moduł infrastruktura i EWID.

CPV: 45316110-9, 77341000-2, 45233200-1

Dokument nr: MTP.271.1.98.2021 .MK/RM

Składanie ofert:
9. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert:
9.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składa się: Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 4.
9.2. Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernca.pl w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji Zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Warunki formalno-prawne zapytania ofertowego
I . Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert lub w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
VI. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędne dane to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizacje podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentnośó (przejrzystość) oraz równe traktowanie wykonawców.
Informacje powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty!
1.6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli:
1) 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na oprawy oświetleniowe,
2) 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane I pozostałe materiały,
- licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Warunki płatności:
Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.). Wykonawca załączy do oferty Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych ww. dokumentów, Wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału;
2) wykaże wykonanie-zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) wciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych dla podmiotów publicznych polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego obejmujących montaż min.5 słupów oświetlenia drogowego (każda z robót). Wykonawca załączy do oferty wykaz robót (załącznik nr 2) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania I podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego I prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 3) wykaże, że dysponuje osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej z min. 2 letnim doświadczeniem zawodowym.
5. Ools sposobu obliczania ceny:
5.1. Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. OpIs kryteriów, którymi Zamawialacy będzie sle kierował orzv wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tvch kryteriów I sposobu oceny ofert:
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów - Cena -100 %.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
7.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach tj.:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z S listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska SA nr konta 40109023980000000147288997.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
74. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
1 uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7.5. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku braku roszczeń ze strony Zamawiającego.
10.Informacje o formalnościach, lakle zostaną dopełnione po wyborze naikorzystniejszei oferty:
10.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

Kontakt:
8. Osoby do kontaktu:
W zakresie merytorycznym - Robert Makieła, tel. 502 735 453, e-mail: r.makiela@czernica.pl W zakresie składania ofert - Magdalena Kałuża, tel. 502 735 268, e-mail: zamowienia.publiczne@czemica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.