Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel: (58) 32 64 990 fax: (58) 32 64 999
sekretariat@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (58) 32 64 990
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w podziale na części:
Część 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą
rozliczenia zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr
211 na przejściu dla pieszych w centrum miejscowości Gowidlino przy zatoce
autobusowej i zjeździe na ulicę Kościelną
Część 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą
rozliczenia zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr
224 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1906G (ul. Wspólna) i drogą gminną nr
155013G (ul. Górna)
Część 3: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą
rozliczenia zadania pn. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Sikorskiego (DW212) z Ul. Gdańską (DW228) w miejscowości Bytów
CPV (format zapisu: 00.00.00.00-0): 71.52.00.00-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: WUDiM.2460.19.2021.ZK

Składanie ofert:
9. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert* należy
złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Biurze Podawczym) w siedzibie Zamawiającego,
tj.: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Ul. Mostowa 1 la, 80-778 Gdańsk, lub
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego
w terminie do dnia: 13.09.2021 do godz. 8;00
Oferta składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiającego na powyższy adres oraz opisane:
,,Oferta na - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w podziale na części
(znak sprawy: WUDiM.2460.19.2021.ZK)"
i
Nie otwierać przed dniem 13.09.2021 godz 8;15
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia: data podpisania protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych objętych nadzorem.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków:
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę/osoby posiadającą/ce
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży elektrycznej/drogowej oraz
spełniającą/ce następujące warunki:
Dla Części 1 i 2:
Lp. Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
uprawnienia doświadczenie
i 2 3 4
1 Inspektor Posiadanie uprawnień Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
nadzoru budowlanych bez ograniczeń w inwestorskiego lub kierownika budowy
inwestorskiego specjalności instalacyjnej w lub kierownika robót branży
- branża zakresie sieci, instalacji i elektrycznej na co najmniej 1 zadaniu
elektryczna urządzeń elektrycznych i polegającym na budowie lub przebudowie
elektroenergetycznych lub drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu
równoważne drogi klasy min. Z
Dla Części 3:
Lp. Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie*
uprawnienia doświadczenie
l 2 3 4
1 Inspektor nadzoru inwestorskiego - branża elektryczna Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót branży elektrycznej na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi klasy min. Z
2 Inspektor nadzoru inwestorskiego - branża drogowa Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi klasy min. Z
Spełnienie opisanych powyżej warunków należy udokumentować poprzez wypełnienie
załącznika ,,Potencjał kadrowy" oraz załączenie referencji lub innych dokumentów
potwierdzających doświadczenie OSOBY wymienionej w załączniku.
4. Zamawiający wykluczy Z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn lezących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu) wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe)* będzie wydawać się
Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny
złożonej oferty (lub jej istotnych składowych)
7. Istotne warunki zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia Ulub wzór umowy*.
11. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego

Kontakt:
10. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Zuzanna Kandziora, tel. 58 32 64 972, utrzymaniedrog@zdwgdansk.pl
(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.