Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
432z dziś
4859z ostatnich 7 dni
19885z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09
kmalec@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,rozbudowa pasa
drogowego ulicy Dolna Wilda polegająca na budowie chodnika i drogi rowerowej na odcinku od
ul. Czechosłowackiej do Ul. Piastowskiej w Poznaniu"
4. Adres pod którym umieszczony jest opis przedmiotu zamówienia:www.zdm.poznan.pl
5. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn.:
,,rozbudowa pasa drogowego ulicy Dolna Wilda polegająca na budowie chodnika i drogi rowerowej na
odcinku od Ul. Czechosłowackiej do Ul. Piastowskiej w Poznaniu" oraz bieżącym i końcowym rozliczeniem
budowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca winien dysponować do wykonania zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, w tym:
o Inspektor branży drogowej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
branży inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
o Inspektor branży telekomunikacyjnej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji
bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
o Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych - posiadający uprawnienia branżowe Inspektora Nadzoru Terenów
Zieleni.
Inspektor branży drogowej pełni funkcję koordynatora w Zespole Inspektorów Nadzoru.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia
i uprawnień.
Zespół Inspektorów Nadzoru zobowiązuje się pełnić stały i ciągły nadzór inwestorski zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami, w zakresie określonym przez dokument: ,,Procedura
funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w ZDM", która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Przez nadzór stały i ciągły rozumie się pobyt na terenie budowy Inspektorów nadzoru inwestorskiego w miarę
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Inspektor nadzoru zobowiązuje się stawiać na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania
robót wymagających nadzoru.
robót wymagających nadzoru.
Do podstawowych obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru należy w szczególności:
a) przekazanie terenu budowy wykonawcy robót,
b) kontrola sporządzonych przez wykonawcę robót dokumentów:
- projektu organizacji mchu,
- programu zapewnienia jakości,
- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykazu podstawowych materiałów zastosowanych przy rozbudowie drogi,
c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie,
d) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów,
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
f) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót,
g) przygotowanie dokumentów w celu zgłoszenia do państwowego organu nadzoru budowlanego zakończenia
budowy i zgłoszenie do państwowego organu nadzoru budowlanego zakończenia budowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego oraz wystąpienie o wydanie zgody na użytkowanie obiektu (jeżeli zgłoszenie
i zgoda na użytkowanie obiektu są wymagane),
h) potwierdzanie faktycznie oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek,
i) kontrola dostarczonych Zamawiającemu przez wykonawcę robót, a przewidywanych w przepisach lub umowie
z wykonawcą robót dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy oraz dołączonych atestów i certyfikatów,
j) wydawanie opinii dotyczących stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru wad lub braków
nadających lub nie nadających się do usunięcia,
k) bieżąca kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do harmonogramu zgodnie z zapisami umowy
zawartej z wykonawcą na wykonanie robót,
l) przedstawianie Zamawiającemu opinii (w formie pisemnej) dotyczących ewentualnych robót dodatkowych,
uzupełniających lub zamiennych,
m) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie ewentualnych zmian sposobu wykonania robót
w stosunku do dokumentacji projektowej,
n) sprawdzanie poprawności sporządzania przez wykonawcę dokumentów rozliczeniowych przy odbiorach
częściowych i odbiorze końcowym inwestycji,
o) nadzór nad wykonaniem robót przez wykonawcę w zakresie rzeczowym i terminowym, zgodnie
z harmonogramem robót,
p) potwierdzanie dokumentów rozliczeniowych w ramach nadzoru autorskiego,
q) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji fotograficznej dla wszystkich robót (w tym
zanikających) obejmującej etap przed realizacją w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania (płyta DVD/CD),
r) informowanie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie
nieprawidłowościach,
s) nadzór nad usunięciem przez wykonawcę robót wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji (na podstawie
odrębnego zlecenia).
t) sporządzania raportów co dwa tygodnie (załącznik nr 5) z postępów robót budowlanych, licząc od daty
przekazania placu budowy, w formie elektronicznej wraz ze zdjęciami.
Raporty należy przesłać na adresy e-
mail: kmalec@zdm.poznan.pl
msaleta@zdm.poznan.pl.
u) sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych oświadczenia o prawidłowo zabezpieczonej zieleni
zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie www.zdm.poznan.pl/pl/wvtvczne-zdm-do-projektowania w
dokumencie ,,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni".
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykonali lub wykonywali w sposób nienależyty,
w szczególności niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wcześniej udzielone zamówienia w zakresie
pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.

Dokument nr: IRI.222.042.2021

Otwarcie ofert: 12. Data i godz. otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021 r. o godz. 09:00 w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2021 r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Czas trwania zamówienia: od udzjelenia zlecenia do odbioru końcowego i rozliczenia budowy.
Orientacyjny termin realizacji:
a) zakończenie robót budowlanych - do 80 dni od podpisania umowy na roboty budowlane,
c) zakończenie przedmiotu zamówienia -110 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane,

Wymagania:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.
Zamawiający dopuszcza częściowe płatności wykonanego przedmiotu zlecenia. Płatność częściowa zlecenia
będzie następować nie częściej niż raz w miesiącu za okres poprzedniego miesiąca. Wartość faktury częściowej
powinna być proporcjonalna do długości trwania zlecenia, a suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90%
wartości wynagrodzenia.
Wybranemu oferentowi zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j., Dz. U. z 2018r., póz. 1986 ze zmianami) zostanie udzielone zlecenie, które zostanie rozliczone na podstawie
faktur częściowych do wysokości 90% wartości zlecenia i faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym.
Celem umożliwienia dokonania płatności częściowych za dany miesiąc, Zleceniobiorca ma obowiązek załączenia
do faktury częściowej protokół odbioru częściowego prac objętych zleceniem.
Kwota wskazana na fakturze winna być podzielona na branże.
W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, jednym z załączników do faktury będzie oświadczenie
podwykonawcy o braku zaległości finansowych wynikających z przedmiotowego zlecenia.
Faktury będą płatne przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane
na fakturze.
Jako nabywcę na fakturze należy wskazać:
MIASTO POZNAŃ
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:
NABYWCA:
Miasto Poznań
PI. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
NIP:2090001440
ODBIORCA:
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368
Faktury elektroniczne można przesyłać na następujący adres mailowy: faktury@zdm.poznan.pl
W umowach, zamówieniach lub innych dokumentach potwierdzających warunki transakcji zawieranych z
wykonawcami będącymi podatnikami VAT należy umieszczać zapisy, w których w razie obligatoryjnej metody
podzielonej płatności:
a. Wykonawca oświadczy, że rachunkiem rozliczeniowym będzie wskazany w umowie i na fakturze
numer rachunku bankowego,
b. Jeśli wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem
rozliczeniowym, zamawiający wstrzyma płatności do czasu wskazania przez wykonawcę
prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym zamawiający poinformuje wykonawcę,
c. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec wykonawcy w przypadku zapłaty
należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego.
Do faktury należy załączyć dokument potwierdzający wykonanie zlecenia - protokół odbioru końcowego
przedmiotu zlecenia.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający dopuszcza możliwość odrębnej płatności
za poszczególne zakresy określone w przedmiocie zamówienia.
W przypadku niewykonania prac w terminie Zamawiający naliczy karę w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zespół Inspektorów Nadzoru w zakresie
realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów Umowy, Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenie umownego brutto, o którym mowa w umowie - za każde naruszenie.
W przypadku, gdy z powodu działania lub zaniechania działania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi
szkoda po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
6. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
8. Warunki uczestnictwa: Oświadczenie - Formularz ofertowy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Kontakt:
3. Nazwa komórki, osoba do kontaktu:
Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Wilczak 17,
Kamil Malec, tel. 61 64 77 280, kmalec@zdm.poznan.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.