Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont schodów wejściowych

Przedmiot:

Remont schodów wejściowych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-200 Hajnówka
powiat: hajnowski
tel. 85 682 92 00
zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Hajnówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 682 92 00
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na:
,,Remont schodów wejściowych do bloku A na Izbę Przyjęć przy SP ZOZ w Hajnówce"
Zamówienia realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Kodeksu Cywilnego
oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SP ZOZ w Hajnówce, których wartość
nie przekracza 130 000 złotych netto.
I. Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie prac budowlanych w zakresie
szczegółowo opisanym w ,,Dokumentacji Projektowej" (Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego) i zapisach ,,Projektu Umowy" (Załącznik nr 2 zapytania ofertowego), na
nieruchomości położonej przy SP ZOZ w Hajnówce (dalej ,,Nieruchomość"). Przedmiot
zamówienia opisują również ,,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych" (dalej: STWiORB - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: 2021/2.1.l/RBS/2

Otwarcie ofert: 2.Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Składanie ofert:
V. Sposób i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia:
1. Ofertę należy złożyć/ przesłać (wybrać dowolny sposób złożenia oferty spośród
wymienionych poniżej):
a) w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200
Hajnówka do dnia 14.09.2021 r. do godz. 11;00. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami
trwale spiętą i podpisaną należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi
Wykonawcy oraz napisami: ,,Remont schodów wejściowych do bloku A na Izbę Przyjęć przy
SPZOZ w Hajnówce";
b) na adres zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl do dnia 14.09.2021 r. do godz. 11;00 -
podpisany skan dokumentów.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w okresie 2 miesięcy licząc od
daty jej podpisania przez Strony.

Wymagania:
IV. Przygotowanie oferty:
l.Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1,
b) kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem robót w branżach objętych dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
c) Pełnomocnictwo - jeżeli podpisuje ją osoba reprezentująca Wykonawcę nie jest
wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze łub
ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie wraz z ofertą
pełnomocnictwa.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.Ofertę należy złożyć w języku polskim.
V. Termin związania Wykonawcy ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.
VI. Warunki udziału:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie
posiadania zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, wymaganych prawem
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót budowlanych, objętych niniejszym
postępowaniem i ich utrzymania w całym okresie obowiązywania umowy.
VII. Wybór oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najkorzystniejszą ceną.
Oceny będą dokonywane w następujący sposób:
wartość brutto oferty najtańszej
wartość punktowa =---------------------------------- x 100
wartości brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww.
kryterium wynosi 100, uzyskają oferta o najniższej cenie brutto. Za ofertę najkorzystniejszą
uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
IX. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym:
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od
daty wystawienia faktury na podane przez Wykonawcę konto bankowe.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym
jego etapie, bez podawania przyczyn.

Kontakt:
III. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości, związanych z zapytaniem ofertowym lub sposobem przygotowania i
złożenia oferty, kierując swoje zapytania pocztą elektroniczną pod adres:
zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl
Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 13.09.2021 r. do
godz. 10:00 na aders:
zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia
zostanie, bez wskazania źródła zapytania, ogłoszona na stronie toczącego się postępowania.
XI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony
Zamawiającego są:
o Tomasz Szejbut/ tel.: 85/682 92 00 - sprawy merytoryczne;
o Anna Gierasimiuk / tel.: 85/682 92 42 - sprawy formalno - prawne i proceduralne.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.