Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych

Przedmiot:

Koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
Tel. 61 647 72 00, fax 61 82017 09, tel. 61 647 72 65
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 61 647 72 00, f
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: interwencyjne jednorazowe koszenie
terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania w roku 2021 na terenie Rejonu Nowe Miasto
Północ (6E - 397,50 ar).
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne jednorazowe koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych
miasta Poznania w roku 2021 na terenie rejonu Nowe Miasto Północ (6E - 397,50 ar) wraz z wygrabieniem
i wywozem pokosu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Koszenie terenów zieleni i poboczy - to działania mające na celu utrzymanie terenów zieleni we właściwym stanie
estetycznym oraz zapewnienie odpowiedniego pola widzenia (trójkątów widoczności) na skrzyżowaniach i łukach
drogi. Pod nazwą czynności koszenia należy rozumieć wykoszenie i wygrabienie oraz wywóz pokosu do
biokompostowni. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania bioodpadów w instalacji do tego dedykowanej
i posiadającej odpowiednie moce przerobowe. Wybór Przedmiotowej instalacji powinien uwzględniać zasadę
bliskości oraz efektywności. Wykonawca, który zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie
jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie), o którym
mowa w art. 41. Ust 1 Ustawy o odpadach. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu
podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie
w tym zakresie.
Standard koszenia terenów zieleni i poboczy:
Koszenie obejmuje zarówno tereny zieleni z założonymi trawnikami, jak również tereny nieurządzone.
W zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastów, wykoszenie samosiewów, a także wygrabienie i wywiezienie
pokosu z całej powierzchni. Koszenie musi być wykonywane w maksymalnym zakresie przy zastosowaniu kosiarek
mechanicznych nierotacyjnych z mieleniem pokosu lub jego pochłanianiem, a tylko dla koszenia małych powierzchni
i skarp oraz koszenia wykańczającego dopuszcza się stosowanie kosiarek rotacyjnych prowadzonych ręcznie oraz
wykaszarek.
Dobór sprzętu musi uwzględniać specyfikę pracy w pasie drogowym - rozdrobnienie powierzchni, ruch uliczny,
obsadzenia drzewami i krzewami, znaki drogowe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ze względu na ryzyko
zagęszczania gruntu wokół drzew i krzewów, należy dobierać sprzęt w taki sposób by nacisk na osie był
maksymalnie ograniczony.
Wysokość koszenia, czyli wysokość roślin w trawniku po zakończeniu koszenia powinna wynosić minimum 7 em. Nie.
wolno doprowadzić do wykoszenia na wysokość niższą aniżeli 3 em. Koszenie należy wykonać w taki sposób, aby
powierzchnia całej połaci roślin była równej wysokości. Pozostawienie roślin o różnej wysokości nie jest również
prawidłowe. Czas od rozpoczęcia koszenia trawnika na konkretnym odcinku ulicy do jego zakończenia powinien być
maksymalnie skrócony tj. dokoszenie drobnych fragmentów, które nie mogą być skoszone inaczej niż ręcznie musi
być wykonane natychmiast po przejeździe sprzętu, nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia koszenia
konkretnej połaci trawnika, natomiast ewentualne wygrabianie i wywóz pokosu z terenu skoszonego nie później niż w
ciągu 48 godzin od zakończenia koszenia. Wymagane jest na tyle staranne wykoszenie,
by po zakończeniu prac nie były widoczne granice poszczególnych przejazdów sprzętu (w postaci wąskich pasów
z wyrośniętymi roślinami). Zaleganie pokosu przeznaczonego do wygrabienia i wywozu oraz nie wykoszenie
i pozostawienie fragmentów niedokoszonych jest niedopuszczalne powyżej określonego czasu.
Podczas koszenia w obrębie drzew i krzewów należy ze szczególną ostrożnością kierować sprzętem w taki sposób,
by nie spowodować uszkodzeń (C)palikowania, uszkodzeń pni drzew, koron drzew oraz krzewów. Każdorazowe
uszkodzenie pni drzew skutkować będzie koniecznością wykonania przez Wykonawcę obsadzeń rekompensujących
- zamiennych o parametrach tożsamych z parametrami drzewa uszkodzonego. To samo dotyczy palików.
W przypadku krzewów wymiana roślin na nowe wymagana będzie przy uszkodzeniu min. 25 % pędów krzewu.
W przypadku zniszczenia trawników na skutek zbyt krótkiego przycięcia trawy, konieczne jest odtworzenia całej
zniszczonej połaci trawnika poprzez wysiew nasion mieszanki traw po uprzednim spulchnieniu podłoża oraz jego
wertykulacji i zwałowaniu. Połacie odtworzonego trawnika oraz ponownie posadzone rośliny wymagają jednorocznej
pielęgnacji na koszt Wykonawcy, który dopuścił do zniszczeń.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji
przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego
zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu
na czas prowadzonych prac, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie ich trwania, oznakowania
prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum
utrudnienia w ruchu.
Sama czynność koszenia (przejazd sprzętem czy przejście kosiarzy) nie wymaga zajęcia pasa drogowego. Jeśli
jednak dla wykonania jakiejś części prac, niezbędne będzie zajęcie jezdni, chodnika lub ścieżki rowerowej,
Zamawiający wymaga uzyskania bezpłatnej decyzji na tzw. zajęcie pasa drogowego. Zgoda taka jest uwarunkowana
wprowadzeniem przez Wykonawcę tymczasowego oznakowania. Dla ułatwienia Zamawiający przedstawia
(w załączniku nr 5) schematy oznakowania miejsca prac zaakceptowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, jakie
powinny obowiązywać podczas prowadzenia prac.
W związku z koniecznością zajęcia pasa drogowego Wykonawca ma obowiązek, wystąpić o wydanie decyzji
na zajęcie pasa drogowego (wskazując jeden ze schematów tymczasowej organizacji ruchu) a po jej otrzymaniu
poinformować wyprzedzająco (min. 24 godzinny przed rozpoczęciem prac) Miejskiego Inżyniera Ruchu, Policje
i ZDM o tymczasowej zmianie organizacji ruchu.
Ewentualne zabrudzenie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, opasek przyjezdniowych pokosem musi być
usunięte niezwłocznie, najpóźniej na koniec dnia pracy przy pomocy mioteł lub odkurzaczy. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości stosowania dmuchaw do czyszczenia nawierzchni z pokosu.
Wykonawca ma obowiązek przygotowania terenu przed rozpoczęciem prac, tak aby usługa przebiegała w sposób
bezkolizyjny dla ludzi i sprzętu.
Oczyszczanie terenów zieleni z zanieczyszczeń komunalnych Zamawiający zleca na drodze odrębnego
postępowania przetargowego. W przypadku stwierdzenia zaśmiecenia terenu, przed przystąpieniem do prac,
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego w celu zlecenia oczyszczenia terenu innemu
podmiotowi. Niedopuszczalne jest koszenie terenu, na którym występują śmieci i rozdrabnianie ich podczas koszenia
prowadzące do dodatkowego zaśmiecanie terenu.
W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym, kosztorysami ofertowymi,
a stanem faktycznym, zalecane jest by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie. Dopuszczalna
jest różnica powierzchni terenów zieleni pomiędzy obmiarami podanymi w zapytaniu a obmiarami własnymi
wykonawcza
Zgodnie z definicją ,,wytwórcy odpadów", zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj.: Dz. U.2020, poz.797, j.t., ze zm), Wykonawca świadczący przedmiotową usługę (której opis zawarto powyżej),
w świetle przywołanego przepisu będzie wytwórcą odpadów, powstających podczas pielęgnacji terenów zieleni,
zobowiązanym do ich zagospodarowania w sposób zgodny z postanowieniami cyt. Ustawy, a nie odbierającym
odpady od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj.: Dz.U. 2020, poz.1439). Tym samym Wykonawca zajmujący się pielęgnacją terenów zielonych,
będący wytwórcą odpadów i nieprowadzący działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości nie jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art.
9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym nie jest zobowiązany do spełnienia wymogów
wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wykonawca zobowiązany jest (do dnia odbioru) przekazać Zamawiającemu dowód gospodarowania odpadami
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wymienionymi powyżej) w postaci kserokopii karty przekazania
odpadów. Dostarczenie kserokopii karty przekazania odpadu Zamawiającemu jest warunkiem niezbędnym do
dokonania odbioru prac a brak karty w dniu odbioru traktowany będzie jako opóźnienie w wykonaniu prac oraz
będzie podstawą do naliczenia kary umownej. Jeśli na karcie przekazania odpadu umieszczono odpady pochodzące
nie tylko z pasa drogowego, należy opisać kartę wskazując: ilość odpadów z pasa drogowego oraz
z konkretnej umowy.
Ilekroć Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- koszenie, obsługa kosiarek.

CPV: 77314100-5

Dokument nr: PZ.427.420.2021

Otwarcie ofert: otwarcia ofert: 14.09.2021 r.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 13.09.2021 r.
Sposób złożenia oferty:
Wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl. z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy
zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania - ,,oferta do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego".

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 20.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

Wymagania:
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
Warunki uczestnictwa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarującymi odpadami prowadzonego przez marszałków województw - tzw. BDO (warunek
konieczny do spełnienia również przez podwykonawców).
- Wykonawca, który zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie jest zobowiązany do
posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie), o którym mowa w art. 41.
Ust 1 Ustawy o odpadach. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi
w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie
w tym zakresie.
b) zdolności techniczne lub zawodowe:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
o minimum dwie usługi polegające na przeprowadzeniu koszenia terenu zieleni na powierzchni
minimum 400 arów każda, w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego
lub
o jednorazowe wykoszenie areału 1 000 arów terenów zieleni.
Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z przedmiarem prac - Załącznik nr 1
2) Formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy - zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
uczestnictwa - Załącznik nr 2,
Dokumenty potwierdzające warunki uczestnictwa należy dołączyć do oferty.
Brak powyższego uznany zostanie jako nie spełnienie warunków zapytania ofertowego.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Beata Brzoskowska, tel. 61 647 72 65, e-mail:
bbrzoskowska@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.