Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: "SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI" SPÓŁKA Z O.O
ul. Słowackiego 2
62-300 Września
powiat: wrzesiński
tel. 508 019 665
kiedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Września
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 508 019 665
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia - zakres usługi
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej świadczonych dla
Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji
2. Usługi muszą mieć charakter powszechny, zgodnie z obowiązującymi przepisami- Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić stały dostęp połączeń przychodzących i wychodzących z wykorzystaniem istniejącej sieci telefonicznej.
3. Zakres świadczeń będzie obejmował :
A - połączenia:
- lokalne i strefowe
- połączenia międzystrefowe / międzymiastowe /
- do sieci komórkowych
- międzynarodowe
- powołane ustawowo do niesienia pomocy itp. /
- do Internetu:
-1 łącze (stały dostęp do Internetu) min. 1000 Mb/s /100 Mb/s (odbieranie/wysyłanie) - włączona blokada tel. połączeń
wych./przych.
-1 łącze (stały dostęp do Internetu) min. 1000 Mb/s /100 Mb/s (odbieranie/wysyłanie) - włączona blokada tel. połączeń
wych./przych.
-1 łącze (stały dostęp do internetu) min. 1000 Mb/s /100 Mb/s (odbieranie/wysyłanie) - włączona blokada tel. połączeń
wych./przych.
(odbieranie/wysyłanie) - każde łącze na osobno wydzielonej linii z możliwością uruchomienia na nim wykonywania
telefonicznych połączeń wychodzących i przychodzących wraz z możliwością ich zablokowania.
- do innego ruchu sieci publicznej tj. serwisy, biura numerów, itp.
B - usługi faksowe
C - łączność na łączach:
o miejskim POTS-3 / poza centralą w tym 3 stałe dostępy do Internetu /
o miejskim PRĄ E1/ do centrali/ - łącze dwukierunkowe.
D - przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego,
bez powodowania przerw w pracy / zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz, U z 2021 r, póz. 576)
F - serwis / 24 godzin - dotyczy łączy (max. czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 24 godzin/ 7 dni)
Zamawiający dopuszcza wszystkie formy kontaktu (zgłoszenia awarii) jako wiążące
G - sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty początkowej / nie dopuszcza
się opłat za inicjacje połączenia /, bezpłatną blokadę (należy założyć w momencie uruchomienia usług) połączeń
0700...,0400...,0300....automatyczny wybór prefiksu operatora, Wykonawca ma dostarczać bilingi po wystawieniu faktury
za każdy dany okres rozliczeniowy oraz za wskazany przez Zamawiającego okres na jego wyraźne zlecenie, Urządzenie
powinno mieć możliwość realizacji bilingów z poziomów abonenckiej centrali telefonicznej.
H- możliwość ograniczenia ruchu wyjściowego poprzez bezpłatną blokadę połączeń wskazanych przez Zamawiającego,
I- darmowe rozmowy telefoniczne w obrębie numerów wewnętrznych,
J - umożliwienie wydruku bilingu ze wszystkich numerów zamawiającego,
K- Usługę dostępu do sieci telefonii publicznej należy zapewnić po styku PRĄ 30B+D z zachowaniem zakresu posiadanej
numeracji.
L - przeniesienie dotyczy 210 numerów wewnętrznych plus ww. numery niezależne

Dokument nr: 0010Z/2021

Otwarcie ofert: 6. Miejsce i termin otwarcia ofert - ,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Ul. Słowackiego 2, 62 - 300
Września, pok. 104 lub 107a (Sekretariat), dnia 14.09.2021 r godz. 10:05

Składanie ofert:
4.0ferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - ,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o w restrukturyzacji, ul.
Słowackiego 2, 62 - 300 Września
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Prosimy o dostarczenie oferty cenowej do dnia 14.09.2021 r. do godz. 10;00.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w
następującej formie:
- e-mail na adres kiedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl,
- pocztą na adres Zamawiającego: ,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Ul. Słowackiego 2,62-300
Września.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania od 01.10.2021 r. do 30.09.2023r. (24 miesiące) chyba, ze względów technicznych będzie możliwe
zawarcie umowy w terminie wcześniejszym.

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawca który ma wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie
z ustawąz dnia 16,07,2014r, Prawo telekomunikacyjne (Dz, U z 2021r. poz. 576)
2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VII,
złożonych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

Uwagi:
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu;
1 .Oświadczenia i dokumenty wymagane:
^zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:
a) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości
prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG
(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
c) działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
3) formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1
4) Pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza),
względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń i
dokumentów:
1 .Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.
2. Zamawiający w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania dopuszcza możliwość przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na numer 61 437 97 30 z jednoczesnym nadaniem ich w
formie pisemnej.
VIII. Pozostałe informacje:
1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN,
2. Termin płatności 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.
3. Terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia:
W przypadku zmiany Operatora umowa zostanie podpisana po przeprowadzeniu formalności związanych z
przeniesieniem numerów oraz rozwiązaniem umowy z obecnym Usługodawcą.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
5. Kryterium - cena 100%
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji po rozpatrzeniu złożonych ofert z wybranymi
Wykonawcami.

c) prowadzenie 30 zewnętrznych równoczesnych rozmów telefonicznych,
d) pule numeracji DDI (numeracji sieci publicznej) przydzielonej do poszczególnych numerów wewnętrznych,
e) sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych, które musi być przerwane w momencie rozłączenia
się którejkolwiek ze stron,
f) zapewni możliwość wykonywania połączeń bezpłatnych na numery alarmowe, informacyjne i usługowe (np, 112, 997
itp.),
g) usunięcie usterek w ciągu 24 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia,
h) trzy łącza internetowe (każde minimum 1000Mbs/100Mbs).
4. Integralnączęściąumowy są zapisy określone w zapytaniu ofertowym.
§2
Cena i warunki płatności
1. Ceny jednostkowe za poszczególne usługi telekomunikacyjne kształtują się następująco:
1) cena brutto za abonament miesięczny POST-3 - ....zł. brutto
2) cena brutto za abonament miesięczny PRĄ E1 - .........zł, brutto
3) cena brutto za abonament miesięczny za stały dostęp do Internetu -.......zł. brutto
4) Opłata miesięczny za serwis łączy - ... zł. brutto
5) cena brutto za 1 minutę połączeń lokalnych i strefowych - zł. brutto
6) cena brutto za 1 minutę połączeń do sieci komórkowych - zł. brutto
7) cena brutto za 1 minutę połączeń międzystrefowych - zł. brutto
8) cena brutto za 1 minutę połączeń międzynarodowego - ....zł. brutto
9) cena brutto za 1 minutę połączeń pozostałych, które obejmują
prefix oraz ogólnopolskie biura numerów - .....zł. brutto
2. wyżej wymienione ceny jednostkowe są ustalane na okres obowiązywania niniejszej umowy i obejmują wszystkie
elementy niniejszej usługi telekomunikacyjnej, wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy.
3. Wartość umowy nie może łącznie przekroczyć wartości zamówienia ......zł. netto,...zł. brutto,
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywane były usługi
telekomunikacyjne na zasadach określonych w niniejszej umowie, do 60 dni od daty otrzymania faktury VAT, na rachunek
bankowy Wykonawcy:...................
5. Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze
strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
§3
Odpowiedzialność
1. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności przy realizacji niniejszej
umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach.
2. W przypadku przerwy w świadczeniu usługi spowodowanej awarią Wykonawca zobowiązany jest do usunięci jej w czasie
nie dłuższym niż 8 godz. od momentu zgłoszenia. Naliczanie czasu usunięcia usterki rozpoczyna się od godziny przyjęcia
przez Wykonawcę zgłoszenia.
3. Zgłoszenie awarii odbywać się będzie w trybie 24 h przez 7 dni w tygodniu drogą telefoniczną za pomocą telefonu
stacjonarnego, komórttowego , faxem lub droga elektroniczną , a jej przyjęcie powinno być potwierdzone w formie
pozwalającej zidentyfikować zgłoszenie.
§4
Kary umowne i odszkodowania
1. Z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usług, określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień
przekroczenia terminu przysługuje Zamawiającemu od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w
umowie miesięcznej opłaty abonamentowej.
2. Jeżeli awaria nie zostanie usunięta we wskazanym w § 3 ust. 2 umowy terminie, za każdą godzinę zwłoki Zamawiający
naliczy kare umowną w wysokości 5 % opłaty miesięcznej brutto liczonej według rachunku z ostatniego okresu
rozliczeniowego.
3. Za każdą przerwę w świadczeniu usług powyżej 4 godzin Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości
1/15 w wysokości opłaty miesięcznej brutto liczonej według rachunku z ostatniego okresu rozliczeniowego,
4. Za każdą przerwę w świadczeniu usługi powyżej 48 godzin Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości
opłaty miesięcznej brutto, liczonej według rachunku z ostatniego okresu rozliczeniowego.

Kontakt:
3. Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami, upoważnioną osobą przez Zamawiającego jest:
1) Marian Janiak tel. 508 019 665
2) Karol Jędraszak tel. 61 4370537 e-mail kiedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl w godzinach od 10,00 do 15,00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.