Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie usługi odłowu lub odstrzału dzików

Przedmiot:

Prowadzenie usługi odłowu lub odstrzału dzików

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Moryniu
Plac Wolności 1
74-503 Moryń
powiat: gryfiński
Telefon: +48 91 466 79 50, Fax: +48 91 466 79 51
um@moryn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Moryń
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 91 466
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,prowadzenie usługi odłowu lub odstrzału dzików z terenu miasta Moryń;
2. Całość prac wchodzących w zakres zobowiązań Wykonawcy musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. Zasięg terytorialny usługi obejmuje teren miasta Moryń.
3. Zakres zamówienia obejmuje odłów wraz z uśmierceniem około 15 sztuk dzików bez względu na ich płeć i wiek z terenu miasta Moryń (poza granicami obwodów łowieckich)
4. Zakres działań realizowanych w ramach zadania jest następujący:
1) Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności związanej z odłowem dzików,
2) Niezwłoczne pozyskiwanie odpowiednich zezwoleń na przeprowadzenie czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia,
3) Przeprowadzenie inwentaryzacji dzików celem określenia dokładnej ilości sztuk przeznaczonych do odłowu i uśmiercenia,
4) zabezpieczenie odłowni i terenów objętych odłowami przez:
a) bieżący monitoring i dozór odłowni,
b) wykładanie karmy i zakładanie nęcisk przywabiających dziki w miejsce odłowów,
c) rozmieszczenie przy odłowni tablic informacyjno-ostrzegawczych informujących o możliwych zagrożeniach oraz zawierających numer telefonu Wykonawcy oraz numery alarmowe,
d) zgłaszanie bez zbędnej zwłoki Zamawiającemu każdorazowego faktu stwierdzenia dzików w odłowni oraz przystąpienia do czynności transportowych.
5) Prowadzenie akcji usypiania (sedacja przy pomocy broni pneumatycznej) w stosunku do niektórych dzików (agresywne, opierające się przed odłowieniem),
6) Odstrzelenie dzika i przewiezienie jego zwłok do zakładu utylizacji, w tym koszt utylizacji zwłok w zakładzie utylizacyjnym lub do punktu skupu dziczyzny,
7) Współpraca w zakresie realizacji przedmiotu umowy z właściwymi służbami ds. bezpieczeństwa publicznego, w szczególności:
a) Strażą Pożarną,
b) Policją,
c) Państwową Strażą Łowiecką,
8) Zapewnienie odpowiedniego zaplecza logistycznego (sprzętu, broni, środków transportu, itp.)
9) Zapewnienie na własny koszt zespołu osób posiadających doświadczenie i uprawnienia niezbędne do prowadzenia przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie obowiązków wynikających z umowy przez osoby będące czynnymi członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadające aktualne zezwolenie na broń myśliwską, w tym jedną osobę upoważnioną do używania broni do usypiania.
5. Odłów dzika i odstrzał zwierzęcia należy udokumentować dokumentem przyjęcia jego zwłok do zakładu utylizacji lub punktu skupu dziczyzny;
6. Wykonanie zadania wymaga od wykonawcy zachowania bezpieczeństwa dla siebie i osób trzecich, stosowania się do obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, zachowania należytej staranności oraz posiadania aktualnej wiedzy z zakresu zwierząt wolno żyjących;
7. Wykonawca nie będzie żądał odszkodowania od zlecającego za zdarzenia wynikłe w czasie realizacji zadania, w tym w czasie transportu zwierząt, a w szczególności poturbowania, pogryzienia, podrapania oraz zdarzeń losowych wynikających z dojazdu do miejsca zdarzenia i powrotu do siedziby własnej;
8. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich i ich mienia za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające odłowieniu lub odstrzałowi,
9. Odstrzał bądź odłów będzie wykonywany tylko na terenach miejskich (zadanie nie dotyczy terenów leśnych).

Dokument nr: ISR.271.9.2021.ZP

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu Plac Wolności 1, 74 - 503 Moryn w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta na Odłów lub odstrzał dzików z terenów miasta Moryń", w terminie do dnia 14 września 2021 roku do godz. 10:00. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu.
2. Otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 14 września 2021 r.
o godz. 10:15.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Miejsce i termin realizacji:
10. Realizacja zadania dotyczy też dni wolnych od pracy i świątecznych.
11. Termin realizacji zadania - do dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy

Wymagania:
IV. Informacje dodatkowe:
1. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który zaproponuje najniższą cenę ryczałtową brutto za skuteczny odłów lub odstrzał jednego dzika.
2. Termin płatności faktury do 14 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, w tym tylko na odłów lub tylko na odstrzał dzików - oferta, która nie będzie obejmowała wykonania wszystkich czynności opisanych w pkt. III, zostanie odrzucona.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) kopie decyzji i zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, wymaganych przepisami prawa, w tym kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz posiadanie uprawnień do wykonywania polowania;
2) kopię umowy z zakładem utylizacji na odbiór odpadów - martwych zwierząt;
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wyjaśnień dot. złożonej oferty, w tym dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3 (jeśli takie nie zostaną dołączone do oferty). Niedostarczenie żądanych dokumentów w terminie do 3 dni będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty i wybraniem kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.
6. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Gminę Moryń (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.
7. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty.

Uwagi:
V. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na załączonym formularzu oferty - ryczałtowo za skuteczny odłów lub odstrzał jednego dzika (cena dotyczy zarówno odłowu jak i odstrzału).
2. Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia bez względu na zakres koniecznych do wykonania czynności w trakcie realizacji zdania i dotyczy jednego zwierzęcia.
3. Kryterium oceny ofert - cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena ryczałtowa brutto.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VI. Informacje o formalnościach.
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na to zadanie, zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Podstawą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie faktura wraz z protokołem odbioru prac przez Zamawiającego oraz dokumentami potwierdzającymi przekazanie zwłok do zakładu utylizacji lub punktu skupu dziczyzny.

Kontakt:
VII. Osoba uprawniona do udzielania informacji i wyjaśnień:
1. W zakresie proceduralnym Sebastian Portkowski, tel. 91 4667960, zamowienia@moryn.pl,
2. W zakresie merytorycznym Marta Maziar, tel. 91 4667954, gmos@moryn.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.