Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont lokalu

Przedmiot:

Remont lokalu

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
(18)33-37-923, (18) 33-37-825
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: (18)33-37-923, (18)
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na:
,,Remont lokalu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Limanowej przy Ul. Zygmunta Augusta 8".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Limanowej przy Ul. Zygmunta Augusta 8.
Zakres robót:
- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- Roboty budowlane,
- Roboty wykończeniowe,
- Instalacja sanitarna,
- Instalacja gazowa,
- Instalacja elektryczna,
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać przedstawionemu przedmiarowi robót stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznikowi nr 2 - Rzut mieszkania do niniejszego zapytania ofertowego.
II. Główne warunki udziału w postępowaniu:
Posiadanie stosownych uprawnień instalacyjnych do wykonania określonych robót jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W postepowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykona remont zgodnie z przedmiarem robót opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej. Będzie posiadał wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia, w tym osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca zapozna się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem, dojazdem i warunkami terenu budowy, które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty). Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy, które będą posiadały wymagane atesty i certyfikaty i są zgodne z polskimi normami, zastosowane materiały odpowiadać będą wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) oraz będą równoważne lub jakościowo wyższe od wskazanych w dokumentacji projektowej.
Po zakończonym remoncie zostanie porządzony protokół odbioru robot budowlanych. , który musi zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu wykonywanych robót budowlanych obowiązujące przez okres co najmniej od daty rozpoczęcia robót do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia.

CPV: 45330000-, 45310000-3, 45400000-1, 45453000-7

Dokument nr: PCPR-271-7/21

Składanie ofert:
) złożyć w formie pisemnej na Załączniku nr 3 - Formularzu Oferty - osobiście pokój nr: 138 do dnia 10.09.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, drogą pocztową lub elektroniczną za pomocą platformy e-puap (potwierdzony podpisem kwalifikowanym).

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 15.11.2021.

Wymagania:
III. Przygotowanie oferty:
Ofertę należy:
a O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Zamawiającego, nie stempla pocztowego,
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na ,,Remont lokalu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8" znak sprawy PCPR-271-7/21.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać przedmiarowi robót stanowiącej Załącznik nr 1 oraz rzutowi mieszkania (Załącznik nr 2) do zapytania.
Sposób obliczenia ceny oferty: Cenę łączną należy podać w ,,Formularzu Oferty" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w Złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z dostawą.
V. Kryterium wyboru oferty:
Cena - 100 %
VI. Inne wymagania zamawiającego
- brak

Kontakt:
IV. Kontakt z wykonawcą:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Edward Górszczyk (18)33-37-923
Barbara Wątroba (18) 33-37-825

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.