Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
496z dziś
4923z ostatnich 7 dni
19949z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont - renowacja zabytkowego spichlerza

Przedmiot:

Remont - renowacja zabytkowego spichlerza

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko
powiat: przemyski
tel.: 16 65 11 156, tel.: 16 65 11 098, fax: 16 65 11 156
zamowienia@dubiecko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dubiecko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 16 65 11 156,
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto i Gmina Dubiecko zaprasza do złożenia oferty cenowejna ,,Remont - renowacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże - etap II (7)".
2. Tryb udzjelenia zamówienia
- Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym znajdują zastosowanie przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych stosowanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Dubiecku.
3. Przedmiot zapytania
1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest ,,Remont - renowacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże - etap II (7)".
Ogólny zakres robót obejmuje:
- wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych,
- czyszczenie elementów drewnianych metodą piaskowania suchego,
- impregnację preparatem grzybobójczym i na nierozprzestrzenianie ognia.
2) Szczegółowy zakres prac do wykonania znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) oraz w przedmiarze robót załącznik nr 3 do Zapytania.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej
1) Ofertę cenową sporządzoną w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania proszę przesłać:
a. na adres poczty elektronicznej: zamowienia@dubiecko.pl (podpisany i zeskanowany formularz ofertowy);
b. lub w formie papierowej na adres zamawiającego podany w punkcie 1; w terminie do dnia 10.09.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji - do 25.10.2021 r.

Wymagania:
5. Wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2) Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Spełnienie powyższych wymagań, Wykonawca poświadczy podpisanym oświadczeniem w treści załącznika nr 1 - Formularz ofertowy.
2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
3) Do porównania ofert pod uwagę brana będzie łączna cena brutto oferty, która winna być podana w formularzu oferty w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) W przypadku złożenia ofert przez co najmniej dwóch wykonawców w równych cenach, zamawiający zwróci się z wnioskiem o złożenie ofert dodatkowych.
5) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
- Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
7. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.
8. Kryteria oceny ofert
1) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie brutto. Waga kryterium - 100%.
9. Dodatkowe informacje
1) Wybrany wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez zamawiającego. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć kosztorys wraz z tabelami elementów scalonych, którego wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym.
2) W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od realizacji przedmiotu zamówienia, możliwe jest powierzenie realizacji kolejnemu wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał najniższą cenę brutto.
3) Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu - opisowi przedmiotu zamówienia,
- złożone po terminie określonym w punkcie 7 niniejszego zapytania.

Uwagi:
Godz. urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30, środa 730 - 1700, piątek 730 - 1400
10. RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Dubiecko (obsługiwane przez Urząd Miasta i Gminy i reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko) z siedzibą w Dubiecku (37-750) przy ul. Przemyskiej 10.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz obowiązujących u Administratora regulacji dotyczących archiwizacji.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom jedynie na podstawie przepisów prawa zobowiązujących Administratora do ujawnienia informacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO.
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;
10) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach udzielania lub realizacji zamówienia publicznego może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@dubiecko.pl
11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.