Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana układu sterowania pompą wraz z montażem agregatu pompowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana układu sterowania pompą wraz z montażem agregatu pompowego

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Szczecinie
Firlika 19
71-637 Szczecin
powiat: Szczecin
tel.914405120
daniel.derkowski@wody.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.914405120
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Dyrektor Zarządu
Zlewni w Szczecinie
zaprasza do złożenia
oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Stacja Pomp Sierosław - wymiana układu sterowania pompą
wraz z montażem agregatu pompowego".
5. Zakres zamówienia - określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: SZ.ZPU.2811.192.2021.DD

Składanie ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej
,,Platformą" pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/.
Ofertę oraz dokumenty lub
oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem
Platformy do dnia 13.09.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy
do 10 listopada 2021 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena (waga kryterium 100%)
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)'.
o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego
wykonania, w okresie 3 lat przed upływem terminu ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
co najmniej 3 usług polegających na obsłudze, eksploatacji
i naprawach melioracyjnych stacji pomp o wartości łącznej nie
mniejszej niż 300 000 zł brutto, oraz co najmniej jednej usługi
polegającej na wykonaniu układu automatyki opartego
na sterowniku PLC oraz falowniku, za kwotę nie mniejszą niż
45 000 zł brutto.
o Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2):
o Aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji
sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV;
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia: określone szczegółowo w § 8
wzoru umowy.
9. Warunki gwarancji: określone szczegółowo w § 9 wzoru umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
o Wykonawca w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego podaje cenę za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia (netto i brutto - tj. z należnym
podatkiem VAT wynoszącym 23%);
o Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
arytmetyki;
o Wykonawca podając ceny w ofercie powinien uwzględnić wszystkie
czynności i wymagania, składające się na wykonanie zamówienia,
określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez
stronę: http://www.przetarQi.wodv.gov.pl/
Kompletna oferta musi zawierać:
o Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
o Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2);
o Potwierdzenie wykonania, w okresie 3 lat przed upływem terminu
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, co najmniej 3 usług polegających na obsłudze, eksploatacji
i naprawach melioracyjnych stacji pomp o wartości łącznej nie
mniejszej niż 300 000 zł brutto, oraz co najmniej jednej usługi
polegającej na wykonaniu układu automatyki opartego na sterowniku
PLC oraz falowniku, za kwotę nie mniejszą niż 45 000 zł brutto;
o Kserokopię aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego
do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
do 1 kV;
o Oświadczenie RODO, o którym mowa w pkt. 17 niniejszego zapytania
ofertowego.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem www.przetarqi.wody.gov.pl
w zakładce Instrukcja dla Wykonawców.
Celem złożenia
ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą,
Oferent korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie
wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz
załącza pliki. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były
opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd.
Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta
dostępna na Platformie. Oferty oraz dokumenty lub oświadczenia
składane razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki
są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie
i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla
Zamawiającego, jak i dla innych Oferentów. Oferent może przed
upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę
za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty
przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta,
a następnie wyświetlany jest formularz składanej nowej oferty. Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu
unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot
kosztów przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego
postępowania.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Daniel Derkowski - Kierownik Działu
Utrzymania Zarządu Zlewni w Szczecinie,
tel. 91 44 05 120,
e-mail: daniel.derkowski@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.