Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi polegającej na usunięciu gumy z nawierzchni drogi startowej

Przedmiot:

Wykonanie usługi polegającej na usunięciu gumy z nawierzchni drogi startowej

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
Faks: (22) 346 40 05, (22) 346 41 09, tel.: 22 346 41 11
a.blonska@modlinairport.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: Faks: (22) 346 40 05
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem
na wykonanie usługi usunięcia gumy z nawierzchni drogi startowej na progach 08
i 26
Zamawiający informuje, iż zamierza zlecić wykonanie usługi polegającej na usunięciu gumy
z nawierzchni drogi startowej na progach 08 i 26.
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie gumy z nawierzchni sztucznych drogi startowej
(DS) metodą hydrodynamiczną, przy użyciu pomp wysokociśnieniowych, w sposób
nienaruszający konstrukcji nawierzchni. Usunięcie gumy ma obejmować progi 08 i 26
drogi startowej (DS) Lotniska Warszawa/Modlin, na wskazanych przez Zamawiającego
obszarach o powierzchni ok. 7 500 m2, na każdym progu.
1.2. Zakładana częstotliwość usuwania gumy:
1.2.1. W zakresie progu 08 - Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia gumy
z nawierzchni DS na progu 08 2 razy w roku 2021,3 razy w roku 2022 i 1 raz w roku
2023, w następujących terminach:
a) w roku 2021: pomiędzy dniem, w którym nastąpi podpisanie umowy na dany
przedmiot a 5 września oraz pomiędzy 25 września a 30 października.
b) w roku 2022: pomiędzy 1 czerwca a 30 czerwca; pomiędzy 20 sierpnia
a 5 września oraz pomiędzy 25 września a 30 października.
c) w roku 2023: pomiędzy 1 czerwca a 30 czerwca.
1.2.2. W zakresie progu 26 - Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia gumy
z nawierzchni DS na progu 26 1 raz w roku 2021, 2 razy w roku 2022 i 1 raz w roku
2023, w następujących terminach:
a) w roku 2021: pomiędzy 25 września a 30 października.
b) w roku 2022: pomiędzy 1 czerwca a 30 czerwca oraz pomiędzy 25 września
a 30 października.
c) w roku 2023: pomiędzy 1 czerwca a 30 czerwca.
1.3. O dokładnym terminie realizacji usługi Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego drogą mailową, na dwa dni wcześniej niż planowane jest
przeprowadzenie odgumiania. Należy przy tym mieć na uwadze, że terminy zostały
podane orientacyjnie i mogą ulec przesunięciu zależnie od ilości odkładu gumy na
progach DS.
1.4. Dodatkowe wymagania wykonania przedmiotu zamówienia:
1.4.1. Środkiem czyszczącym ma być woda o ciśnieniu 7.00-15.00 barów;
1.4.2. Urządzenia wykorzystywane do usuwania gumy będą wyposażone w instalację
przeznaczoną do natychmiastowego odsysania i gromadzenia materiału
pochodzącego z usuwania gumy;
1.4.3. Wydajność całkowita przy usuwaniu gumy musi wynosić przynajmniej 1000 m2/h,
dopuszcza się osiągnięcie takiej wydajności przy pracy więcej niż jednego
urządzenia;
1.4.4. Usuwanie śladów gumy musi odbywać się bez naruszenia/uszkodzenia struktury
nawierzchni, lamp, szczelin dylatacyjnych;
1.4.5. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i organizacyjnym
niezbędnym do wykonania zamówienia bez przerywania działalności operacyjnej
lotniska;
1.4.6. Wykonawca na własny koszt wywiezie z lotniska i zutylizuje wszelkie pozostałości
po wykonanych pracach oraz przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument
potwierdzający utylizację materiału pochodzącego z usuwania gumy;
1.4.7. Prace związane z usuwaniem gumy prowadzone będą w porze nocnej,
orientacyjnie w godz. od 01:00 do 05:00, przy własnym oświetleniu miejsca pracy.
Zamawiający przewiduje na usunięcie gumy z jednego progu maksymalnie 8-10
godz., czyli maksymalnie dwie noce;
1.4.8. Ze względu na miejsce świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do
bezwzględnego stosowania się do procedur wewnętrznych Zamawiającego
w zakresie dostępu osób i pojazdów, wwozu i wywozu materiałów w strefę
zastrzeżoną lotniska (zgodnie z instrukcją przepustkową, stanowiącą załącznik nr 5
do zapytania ofertowego);
1.4.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania czasowych kart indentyfikacyjnych
portu lotniczego dla pracowników biorących udział w realizacji zamówienia.
Wystarczające będzie uzyskanie jednorazowych kart indentyfikacyjnych. W trakcie
realizacji zamówienia - usuwania gumy. Wykonawcy towarzyszyć będzie
oddelegowany pracownik Zamawiającego, odpowiedzialny za nadzór nad
realizacją umowy. Wykonawca nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów
asysty.

Dokument nr: P-044/21

Składanie ofert:
6.1. Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
a.blonska@modlinairport.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Zmawiającego pod
adresem wskazanym w główce niniejszego zapytania, ze wskazaniem tytułu i nr
postępowania.
6.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 14.09.2021 r. do godz. 12;00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji
5.1. Usuwanie gumy odbywać się będzie w okresach przewidzianych w pkt 1.2. zapytania
ofertowego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o dokładnym terminie przystąpienia
do świadczenia usługi z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z pkt 1.3.
zapytania.
5.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usunięcia gumy, w okresie 5 dni, licząc
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie do usuwania gumy, przy
czym czas samej realizacji usługi musi być zgodny z zapisami pkt 1.4.7. niniejszego
zapytania.

Wymagania:
2. Postanowienia ogólne
2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu
o postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. Zamawiający jest Zamawiającym
sektorowym i z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty 428 000 euro,
w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie oferty również
w przypadku unieważnienia postępowania.
3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali usługę, polegającą na usunięciu gumy z nawierzchni
dróg startowych o powierzchni łącznej co najmniej 40 000 m2- licząc w skali jednego
roku - na czynnym lotnisku użytku publicznego. Wykonawca zobowiązany będzie
wykazać, że wskazana przez niego usługa została wykonana należycie.
3.2. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt 3.1., zostaną wykluczeni
z postępowania, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
4. Wymagane oświadczenia i dokumenty
4.1. W celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego, wraz z ofertą
Wykonawca składa poniższe oświadczenia i dokumenty:
4.1.1. oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania;
4.1.2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk z CEIDG, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej -- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
4.1.3. wykaz usług, o których mowa w pkt 3.1. zapytania, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi,
iż wykazane usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga, by
wykonawca w niniejszym wykazie uwzględnił co najmniej następujące informacje:
przedmiot usługi, ilość m2 zrealizowanej usługi, dat wykonania usługi, podmioty,
na rzecz których usługa została wykonana;
4.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy
o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy,
wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te
powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym
do uzupełnienia przedmiotowych
dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień
złożenia ofert.
6.3. Oferty przesłane lub złożone po terminie składania ofert, nie będą uwzględniane przy
ocenie.
7. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.4. Niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszych, Zamawiający poinformuje
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej.
9.5. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na
fakt, iż zostaną złożone dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
9.6. Ceny ofert dodatkowych nie mogą przewyższać cen zaoferowanych pierwotnie.
10. Sposób przygotowania oferty
10.1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10.2. Oferta powinna zawierać:
10.2.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór został określony w
załączniku nrl do zapytania.
10.2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. zapytania.
10.3. Wymaga się, aby oferta pod rygorem jej odrzucenia była podpisana przez osobę lub
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje
pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające zakres
umocowania.
11. Oferta wspólna i podwykonawstwo
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania.
11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia,
wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.
11.3. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części prac lub
dostaw podwykonawcy, zobowiązany jest w treści oferty wskazać zakres prac lub
dostaw wykonywanych przez podwykonawców.
12. Płatność wynagrodzenia
12.1. Zamawiający przewiduje płatność po każdorazowym usunięciu gumy, potwierdzonym
podpisanym bez żadnych zastrzeżeń protokołem odbioru częściowego, przelewem na
rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty
prawidłowego otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
12.2. Każdorazowo, wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia ustalana będzie na
podstawie faktycznej powierzchni, z której odbyło się usunięcie gumy, przemnożonej
przez cenę jednostkową za 1 m2. Wielkość nawierzchni poddanej usunięciu gumy winna
zostać wykazana w protokole odbioru częściowego.
12.3. Pozostałe szczegóły dot. płatności zostały określone we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy
14.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego.
14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie, przed zawarciem umowy o udzielenie
zamówienia, pełnomocnik Wykonawców przedłoży umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób
ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich,
sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców).
14.3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia polisy OC na warunkach określonych w § 5
ust. 12-15 wzoru umowy.
1) Zamawiający wymaga, by draft polisy Wykonawca przekazał Zamawiającemu
niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty, w celu akceptacji jej
zapisów (zakresu).
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię niniejszej polisy najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
14.4. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie na podpisanie umowy traktować się będzie jako nie
przystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14.5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

Kontakt:
13. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Błońska - Główny specjalista
ds. zamówień i kontraktów,
nr tel.: 22 346 41 11, e-mail: a.blonska@modlinairport.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.