Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy akcesoriów IT

Przedmiot:

Dostawy akcesoriów IT

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków
Zespół Żłobków, Fabryczna 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: 071 718 62 46
przetargi@wzz.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 071 718 62 46
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Dostawy akcesoriów IT dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków -część 1.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA akcesoriów IT dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularzu asortymentowo-cenowym. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje Formularza asortymentowo-cenowego, nie dopuszcza się składania oferty na poszczególne pozycje.
Wykonawca w kolumnie ,,Oferowany produkt z kolumny B [wypełnić jeżeli dotyczy]" we wskazanych miejscach w celu prawidłowej identyfikacji sprzętu musi podać producenta, PN/EAN, model oznaczenie lub inne cechy określające jednoznacznie zaproponowany asortyment. Brak w/w informacji spowoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie podlegać ocenie.

CPV: 30232110-8, 30.23.70.00-9, 30.23.72.00-1, 30237460-1, 30237132-3, 32421000-0, 30234000-8, 37453300-1

Dokument nr: WZZ.DZP.241.83.1.2020. M.K., ZP/WZŻ/2021/83

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert ma charakter publiczny i nastąpi dnia 14.09.2021 r. o godz. 10:15
przy Ul. Fabrycznej 10 (53-609 Wrocław), I piętro, pokój 105.

Składanie ofert:
Kompleksową ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wraz z Formularzem cenowym i z dokumentami wymienionymi w rozdziale II pkt c) do dnia 14.09.2021 r. do godz. 10.00
a)w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław) w Sekretariacie (I piętro) w zamkniętym opakowaniu oznaczonej nazwą zadania: ,,DOSTAWA akcesoriów IT dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków - część 1. Znak postępowania: ZP/WZŻ/2021/83"
lub
b)drogą elektroniczną e-mail przetargi@wzz.wroc.pl.
Oferty złożone po terminie będą zatrzymywane przez Zamawiającego bez otwierania. 0 terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
5.Termin realizacji: do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Dzień roboczy:

Wymagania:
4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 3 do Zaproszenia - Projekcie umowy.
Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j.)
II. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zaproszenia;
b) Wypełniony i podpisany formularz cenowy według załączonego wzoru- załącznik nr 2
do Zaproszenia;
c)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia propozycji cenowej;
Wykonawca nie jest obowiązany dokumentów, o których mowa w pkt.c), jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.
Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę składa się zgodnie z warunkami składania oferty określonymi z rozdziale IV Zaproszenia do złożenia oferty;
b) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim;
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
d) Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do złożenia oferty;
e) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
f) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo;
g) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
h) Opis sposobu obliczenia ceny: ilość sztuk x cena jednostkowa (brutto)= cena razem (brutto)
Suma pozycji od 1 do 21 - razem wartość (brutto)
i) Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza cenowego ściśle według załączonego wzoru;
j) Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
formularza cenowego ściśle według załączonego wzoru; k) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. I) Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku;
XII. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryterium :
l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena oferty 100 %
Razem 100%
1. Cena brutto za wykonanie zadania znaczenie 100%
Ceny w ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
najniższa cena oferty [zł] ilość pkt oferty badanej= _x 100 pkt
cena oferty badanej [zł]
VI.Pozostałe informacje
1.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w Zaproszeniu do złożenia oferty;
3) ceny brutto złożonych ofert.
VII.Informacje o wyborne oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
VIII. Zastrzeżenie
Przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.
Ponadto informujemy, że do ww. zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.)

Uwagi:
IX. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, tel.: 071 718 62 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: renata.karpinska@wzz.wroc.pl i telefonicznie: 071 718 62 53
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c R0D0 w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nic możo naruszać integralności protokołu oraz jego
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.