Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa elewacji ściany szczytowej

Przedmiot:

Naprawa elewacji ściany szczytowej

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
tel. 76 853 11 31, tel. 76-853-11-36.
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 500,00 zł
Nr telefonu: tel. 76 853 11 31, t
Termin składania ofert: 2021-09-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Ul. Akacjowej 11 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, Ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie ,,rozeznania cenowego" zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego na:

Naprawa elewacji ściany szczytowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Akacjowej 11 w Głogowie
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie odbicia starych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej oraz wykonania nowych tynków na ścianach szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Akacjowej 11
w Głogowie.
Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, stanowiące Załączniki nr 2 i 2a do niniejszego ogłoszenia.
Uwaga! Z uwagi na ograniczone środki finansowe Zamawiający, po otrzymaniu i sprawdzeniu ofert, dokona wyboru ściany szczytowej do przeprowadzenia prac remontowych.

Otwarcie ofert: 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2021 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - I piętro.

Specyfikacja:
5. Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl

Składanie ofert:
12. Oferty należy złożyć do dnia 21.09.2021 r. do godz. 900 w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku ZGM w Głogowie przy Ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Tryb postępowania: ,,rozeznanie cenowe" zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8. Termin związania ofertą: 30 dni.
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
9.1. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (Załączniki nr 2 do ogłoszenia).
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
9.2. Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu lub wznoszenia nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego lub obiektów użyteczności publicznej
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
9.3 Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia
9.4. Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6 do ogłoszenia
9.5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót
przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego.
Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 - dniowym wyprzedzeniem ( Załącznik nr 7 do ogłoszenia)
9.6. Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 8 do ogłoszenia.
9.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
9.8. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
9.9. Podpisane oświadczenie o pozostawianiu lub nie czynny płatnikiem podatku VAT zgodnie z Załącznikiem nr 9 do ogłoszenia.
9.10. Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ust. 10.
10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł
słownie: pięćset złotych 00/100
10.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
10.2. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
10.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie przedmiotu postępowania,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.5. Postanowienia ust. 10.3 oraz ust. 10.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 10.1 lit. b) i ust. 10.1. lit. d)
10.6. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
10.7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
10.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców. Protokół z otwarcia ofert w formie skanu będzie udostępniony drogą e-mailową zainteresowanym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
16. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Kontakt:
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
6.1. W sprawach technicznych: Zastępca Kierownika Działu Technicznego ZGM w Głogowie:
p. Barbara Grabowska, tel. 76-853-11-36.
6.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Przetargi): Sławomir Sadecki lub Eliza Nowak, tel. 76-853-11-31.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.