Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
902z dziś
5358z ostatnich 7 dni
20246z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie prac budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Oławska 31
50-950 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71 371 63 00, tel. 71 3716400, 74 88 69 223, 74 88 69 242;, 71 37 16 386;
sekretariatuswro@stat.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 71 371 63 0
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 130.000 zł netto
,,Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
Oddziału w Wałbrzychu, przy ul Adama Mickiewicza 14".
I. Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129).
2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy
ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Oławskiej 31
we Wrocławiu oraz w Oddziale w Wałbrzychu, Ul. Adama Mickiewicza 14.
3. Adresy stron internetowych, pod którymi zamieszczono zapytanie ofertowe:
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-we-wroclawiu/zamowienia-publiczne/
4. Ilekroć w ogłoszeniu i w innych dokumentach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego
mowa jest o Ofercie, należy przez to rozumieć składany u Zamawiającego Formularz ofertowy -
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
II. Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie podjazdu
dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddziału w
Wałbrzychu, przy Ul. Adama Mickiewicza 14, na zakres, których składa się:
1) wymiana okładzin z płytek ceramicznych na okładziny z kamienia naturalnego (granit),
2) wymiana tynków na ścianach bocznych schodów i podjazdu,
3) renowacja nawierzchni betonowej na pochylniach i spocznikach podjazdu,
4) wyczyszczenie i pomalowaniu balustrad,
5) zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni schodów (stopnice, podstopnice) oraz
powierzchni betonowej podjazdu,
6) zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni ścian bocznych schodów i podjazdu,
7) obsadzenie wycieraczki systemowej stalowej przed wejściem do budynku,
8) wymiana kratek w odwodnieniach liniowych.
2. Szczegółowy opis w/w zadania zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 5
do niniejszego Zapytani ofertowego. Dokumentacja techniczna obejmuje:
4. Budynek Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu został wpisany do rejestru
zabytków decyzją nr 1442/Wł z dnia 28.08.1995 r.
5. Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków: (Decyzja Nr 427/2021 z dnia 16.04.2021 r. Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu).
6. Dokumentacja wskazana w ust. 2 i 5 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
III. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W przypadku zauważenia,
że zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiaru robót jest
niepełny, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego Zamawiającemu przed terminem składania
ofert. W przypadku braku uwag Zamawiający uzna, że Wykonawca sprawdził i zweryfikował załączoną
dokumentację i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego uznając załączoną
dokumentację za prawidłową i wystarczającą podstawę realizacji zamówienia.
2. Zakres realizowanych robót musi być zgodny z dokumentacją wskazaną w rozdziale II ust. 2
niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dostarczoną dokumentacją,
zatwierdzoną przez Zamawiającego. Technologia wbudowania materiałów musi być zgodna
z wymogami STWiORB.
4. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie.
W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd utrudnienia i zobowiązany jest
prowadzić roboty w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez
pracowników Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu
roboczym, natomiast prace uciążliwe (np. nadmierny hałas, kurz) należy wykonywać po godz.ch
pracy Urzędu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów
pieszych, z których będzie korzystał w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak, by nie zakłócało
to pracy Urzędu.
6. Dostawy materiałów powinny odbywać się sukcesywnie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
ewentualną potrzebę składowania na terenie budowy materiałów, celem uzyskania zgody
i uzgodnienia warunków.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały,
a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego usuwania i wywożenia materiałów rozbiórkowych
z terenu inwestycji.
9. Gruz i inne odpady powstałe podczas prac zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 poz. 779) o odpadach. Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wykonanie tego
obowiązku.
10. Wykonanie prac należy zorganizować w taki sposób, aby w jak największym stopniu
wykluczyć/ograniczyć osadzanie się kurzu i pyłu poza obszarem prowadzenia prac.
11. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy, posiadającego uprawnienia
budowlane określone przepisami prawa budowlanego odpowiednie do zakresu przedmiotu umowy
celem zapewnienia kontroli nad wykonywaniem przedmiotu umowy.
12. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał wykonawczy, pozwalający na przeprowadzenie
robót objętych niniejszym zamówieniem w terminie do 30.10.2021 r., przy uwzględnieniu konieczności
wykonywania robót również po godz.ch pracy Urzędów oraz w soboty w godz.ch 7;00do 18;00.

CPV: 45453000-7, 45410000-4, 45443000-4, 45442300-0, 45442100-8

Dokument nr: WRO-WA.2150.1.2021

Specyfikacja:
1) przedmiar robót;
2) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
dostępne na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu:
http://bip.stat.gov.pl/urzad-statvstvcznv-we-wroclawiu/zamowienia-publiczne/ lub w Oddziale w
Wałbrzychu, Ul. Adama Mickiewicza 14..

Składanie ofert:
1. Ofertę należy składać/przesłać w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia
14.09.2021 r. do godz. 10;00
1) na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Ul. Oławska 31,50-950 Wrocław,
2) drogą elektroniczną (e-mail): SekretariatUSWRO@stat.gov.pl
3) faksem: 71 3716 360.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.10.2021 r.

Wymagania:
13. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlane od daty podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
14. Wykonanie zamówienia odbywać się musi z własnych środków finansowych Wykonawcy, bez zaliczek
i akredytyw Zamawiającego. Należność za wykonane roboty będzie dokonana na zasadach podanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
16. Wraz z zakończeniem prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
1) dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczególności świadectwa jakości, aprobaty zgodności, atesty, certyfikaty, deklaracje oraz
inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, w tym dotyczące zastosowanych
materiałów,
2) oświadczenie kierownika budowy:
- o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacja techniczną oraz Decyzją
Konserwatora Zabytków,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu prowadzenia robót budowlanych.
Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.
17. Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby (w odniesieniu do niektórych materiałów) znaki
towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza użycia materiałów równoważnych.
Wszelkie materiały konkretnych producentów wskazane w dokumentacji projektowej, mają wyłącznie
charakter przykładowy i określają minimalne parametry jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie
wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków
1. 0 udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. W zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia te
warunki, jeżeli:
1) Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków poprzez złożenie oświadczenia z wykorzystaniem
wzoru Zamawiającego - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z zastrzeżeniem pkt. 2.
2) wykonawca oświadczy, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności kwalifikacje, o których mowa w
art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.
póz. 710) tj.: przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, oraz załączy
dokumenty, potwierdzających posiadanie w/w kwalifikacji.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do Oferty należy załączyć:
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia określonych w Rozdziale IV z wykorzystaniem wzoru Zamawiającego - Załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego;
2. oświadczenie Wykonawcy, że posiada kwalifikacje, o których mowa w art 37 c ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) tj.:
posiadania uprawnień budowlanych określonych przepisami Prawa budowlanego oraz brania
udziału przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury wraz
z dokumentami, potwierdzającymi posiadanie w/w kwalifikacji- Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego.
VII. Termin związania ofertą:
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym
na podstawie załączonego przedmiaru robót, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
ofertowego;
3) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej oraz kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. póz. 710), zgodny ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, wraz z dokumentami, potwierdzającymi
posiadanie w/w kwalifikacji;
2. Oferta wraz z załącznikiem musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym
i trwałym, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym. Załącznik nr 1 -
Formularz ofertowy należy wypełnić według wskazówek określonych w Zapytaniu ofertowym.
Składając wraz z ofertą dokumenty dotyczące warunków udziału w Zapytaniu ofertowym
Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przy sporządzaniu oferty skorzystali z wzorów
przygotowanych przez Zamawiającego (wzór Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, wzór
Załącznika nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące kwalifikacji, Zamawiający nie dopuszcza
dokonywania w treści załączonych wzorów jakichkolwiek zmian.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego załączników według
własnego wzoru ich treść musi być tożsama z treścią zawartą we wzorach załączników
do niniejszego Zapytania ofertowego.

5. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną Ofertę pod rygorem odrzucenia. Złożenie przez
tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę realizacji
przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
6. Treść złożonych Ofert musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego, pod rygorem ich
odrzucenia.
7. Oferta musi:
1) posiadać datę sporządzenia,
2) być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca nie została wskazana
we właściwym rejestrze,
3) być opatrzona pieczątką imienną Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy,
8. Wykonawca nie może dokonać zmiany Oferty po upływie terminu składania ofert.
9. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne
do przygotowania Oferty i zawarcia umowy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty niezależnie
od wyników postępowania.
IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy będą
przekazywane pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej (faks lub e-mail)
2. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną (e-mail) lub za pomocą faksu Zamawiający
żąda niezwłocznego potwierdzenia (e-mail) lub zwrotnego potwierdzenia faksem faktu otrzymania
korespondencji, bez dodatkowego wezwania.
3. Przed upływem terminu składania Ofert Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania w formie i trybie opisanym w pkt 1. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż 2 dni, przed upływem terminu składania
ofert.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępniona również na stronie internetowej
Zamawiającego https://bip.stat.gov.pl/urzad-statvstvcznv-we-wroclawiu/zamowienia-publiczne/.
2. W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) oraz za pośrednictwem
kuriera, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Urzędu Statystycznego we
Wrocławiu, ul. Oławska 31, a nie data stempla pocztowego (nadania).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zaleca aby Wykonawca oznaczył Ofertę nazwą przedmiotu zamówienia w sposób
następujący: ,,Oferta w sprawie Zapytania ofertowego z dnia 07.09.2021 r. znak sprawy:
WRO-WA.2150.1.2021.".
5. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie po dokonaniu badania i oceny
złożonych ofert na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu po adresem:
MtPS;//bip.stat.gov.pl/urzad-statvstvcznv-we-wroclawiu/zamowienia-publiczne/f oraz na tablicy
ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Oddziale w Wałbrzychu.
6. Pisemna informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty zostanie rozesłana do wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w zapisie liczbowym i słownym.
2. W cenie Oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszelkie koszty niezbędne do całkowitego
i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty przejazdu, a także wszystkie pozostałe koszty
wynikające z postanowień niniejszego Zapytania ofertowego i postanowień wzoru Umowy, bez
których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa.
3. Cenę Oferty z uwzględnieniem należnego podatku VAT należy obliczyć jako cenę brutto. Cena musi
być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
5. Cena podana przez Wykonawcę jest stała i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji Umowy, również
w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu
wykonania robót budowlanych.
6. Rozliczenia w związku z realizowaniem zamówienia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
7. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych.
XII. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena Oferty brutto, która stanowi 100 % wagi.
2. Spośród złożonych Ofert, zostanie wybrana Oferta Wykonawcy, który oferuje wykonanie zakresu
prac objętych Zapytaniem ofertowym za najniższą cenę.
3. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
4. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt.
5. Każda Oferta otrzyma ilość punktów obliczoną według następującego wzoru:
Cena brutto najniższa
p - ---------------------------------x 100
Cena brutto badanej oferty
gdzie:
P - wartość punktowa oferty
6. Jeżeli wybór Oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia ofert
dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
wcześniej ofertach.
8. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
Ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane wyżej kryterium oceny ofert.
XIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego:
1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podpisać
umowę, na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego
Zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego Oferty, niezwłocznie dostarczy
Zamawiającemu pisemną informację o osobach uprawnionych do zawarcia umowy.
3. Jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy
nie została wskazana we właściwym rejestrze, do Oferty musi być dołączone upoważnienie
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo/i zawarcia umowy.
Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
XIV. Informacje dodatkowe:
1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedną ważną Ofertę, lub ponowienie
Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z Ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie Zapytania ofertowego. W tym przypadku
Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

Uwagi:
6. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątel. 7;15 -15;15

Kontakt:
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Andrzej Fertykowski, tel. służbowy: 74 88 69 223;
Magdalena Victor, tel. służbowy 74 88 69 242;
Teresa Burda, tel. służbowy: 71 37 16 386;
Aleksandra Sierda, tel. służbowy: 71 37 16 387;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.