Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wyposażenia i sprzętu

Przedmiot:

Zakup wyposażenia i sprzętu

Data zamieszczenia: 2021-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach
ul. Wojska Polskiego 14
88-220 Osięciny
powiat: radziejowski
54 265 00 30 wew. 37
fundusze@osieciny.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Osięciny
Wadium: ---
Nr telefonu: 54 265 00 30 wew. 37
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu pt. ,,Aktywny Senior - Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny" Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

CPV: 39290000-1, 39150000-8, 39220000-0, 31710000-6, 33196100-1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
10.09.2021 roku do godz. 14:00
W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres fundusze@osieciny.pl lub na adres gopsosieciny@pro.onet.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce wykonania zamówienia (realizacji umowy)
Termin wykonania zamówienia - 20 dni od daty złożenia zamówienia.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Miejsce dostawy: Klub Seniora w Osięcinach, Ul. Traugutta 1, 88-220 Osięciny

Wymagania:
OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - pobierz,

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. I - pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy cz. II - pobierz
Warunki unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
Informacja o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e. pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
Dodatkowe informacje

Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.

O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowany drogą mailową/telefoniczną.

Kontakt:
Osoba do kontaktu oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Korzeniewski, tel. 54 265 00 30 wew. 37, Krystyna Pawlak, tel. 54 265 00 24 wew. 45

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.